Tax Alert Redirecționarea impozitului pe profit / impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru efectuarea de sponsorizări, acte de mecenat sau burse private

Tax Alert – Redirecționarea impozitului pe profit / impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru efectuarea de sponsorizări, acte de mecenat sau burse private

Tax Alert – Redirecționarea impozitului pe profit / impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru efectuarea de sponsorizări, acte de mecenat sau burse private

 

În data de 21 septembrie 2022 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 923 Ordinul nr. 1.679 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit legii, pentru efectuarea de sponsorizări și / sau acte de mecenat sau acordarea de burse private, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Ordinul cuprinde următoarele prevederi cu privire la procedura de redirecționare a impozitului pe profit / impozitului pe veniturile microîntreprinderii:

• Contribuabilii plătitorii de impozit pe profit sau impozit pe veniturile microîntreprinderii vor putea redirecționa o sumă din impozitul datorat, în termen de 6 luni de la termenul legal de depunere a declarației anuale de impozit pe profit, respectiv declarației anuale de impozit pe veniturile microîntreprinderii aferente trimestrului IV;
• Valoarea sumei redirecționate se calculează prin scăderea din valoarea minimă stabilită conform plafoanelor aplicabile din Codul fiscal (0,75% din cifra de afaceri sau 20% din impozitul pe profit / impozitul pe veniturile microîntreprinderii datorat) a sumelor reprezentând sponsorizarea, actele de mecenat sau bursele private acordate în anul respectiv și a sumelor reportate așa cum au fost înscrise în Declarația anuală de impozit pe profit;
• Pentru stabilirea valorii impozitului datorat se vor lua în calcul creditele fiscale acordate, precum și impozitul pe profit scutit/redus;
Contribuabilii își exercită opțiunea de redirecționare prin depunerea Formularului 177 „Cerere privind redirecționarea impozitului pe profit / impozitului pe veniturile microîntreprinderilor”;
Obligația de plată a sumei redirecționate din impozitul datorat revine organului fiscal competent care are un termen de 45 de zile pentru soluționarea cererilor efectuate prin depunerea formularului 177;
• În cazul sponsorizărilor, redirecționarea va putea fi efectuată doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, cu excepția sponsorizărilor acordate Fondului Națiunilor Unite pentru Copii – UNICEF și către alte organizații internaționale care își desfășoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte.

Tax Alert – Redistribution of corporate income tax / micro-enterprise income tax for sponsorships granted, acts of patronage or private scholarships

 

On the 21st of September 2022, Order no. 1.679 of the president of the National Fiscal Administration Agency for the approval of the Procedure regarding the redistribution of corporate income tax / microenterprise income tax, for granting sponsorships and, acts of patronage or granting private scholarships, as well as for the approval of model and content of some forms was published in the Official Gazette no. 923.

The Order includes the following provisions regarding the procedure for redirecting the corporate income tax / microenterprise income tax:

• Taxpayers subject to corporate income tax or microenterprise income tax will be able to redirect an amount of the tax due, within 6 months from the legal deadline for submitting the annual corporate income tax return, respectively the annual microenterprise income tax return for the fourth quarter;
• The value of the redirected amount is calculated by subtracting from the minimum value established according to the applicable limitations from the Tax Code (maximum 0.75% of the turnover or 20% of the corporate income tax / microenterprise income tax due) the amounts representing granted sponsorships, acts of patronage or private scholarships granted in that year and the sponsorships carried forward as registered in the annual income tax return;
• In order to determine the amount of the tax due, the granted tax credits will be taken into account, as well as the corporate income tax exempted / reduced according to the law;
Taxpayers will exercise their redirection option by submitting form 177 “Request regarding the redirection of corporate income tax / microenterprise income tax”;
The competent tax authority will have the obligation to pay the redirected amount from the tax due and a 45 days deadline for settling the request made by submitting Form 177;
• In the case of sponsorships, the redirection will only be performed if the beneficiary of the sponsorship is registered in the Register of entities / religious cults for which tax deductions are granted, except for sponsorships granted to the United Nations Children’s Fund – UNICEF and to other international organizations that operate according to the provisions of special agreements to which Romania is a party.

Share on LinkedIn
Related Posts