Reglementări în domeniul muncii și al relațiilor sociale 22 martie 2024

Reglementări în domeniul muncii și al relațiilor sociale – 22 martie 2024

Reglementări în domeniul muncii și al relațiilor sociale – 22 martie 2024

 

Hotărârea nr. 179/2024 pentru modificarea şi completarea normelor privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, ori prezența altor agenți chimici
(„Hotărârea”)

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 196 din 11 martie 2024
În vigoare din data de 11 martie 2024

 

Hotărârea completează prevederile din două acte normative în domeniul protecției muncii și anume:

• HG nr. 1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă și
• HG nr. 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici.

Prin normele nou introduse, Hotărârea realizează transpunerea Directivei (UE) 2022/431 de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

Principalele aspecte de interes:

Extinderea domeniului de aplicare al normelor prin includerea substanțelor toxice pentru reproducere în sfera agenților chimici împotriva cărora se asigură protecția lucrătorilor la locul de muncă;

• Nașterea în sarcina angajatorilor a unor noi obligații în scopul asigurării protecției împotriva substanțelor toxice pentru reproducere, în oglindă cu cele reglementate deja pentru prevenirea riscurilor legate de expunerea la agenții mutageni/cancerigeni, mai exact:

◦ Determinarea naturii substanțelor toxice pentru reproducere, a gradului și a duratei de expunere a lucrătorilor la acestea, în vederea evaluării riscurilor pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor;

◦ Reducerea utilizării la locul de muncă a unei substanțe toxice pentru reproducere/înlocuirea acesteia cu o altă substanță care nu este periculoasă/caare este mai puțin periculoasă;

◦ Respectarea valorii-limită a substanței toxice pentru reproducere în cazul în care expunerea la aceasta nu poate fi evitată;

◦ Implementarea unor măsuri tehnice de control pentru evitarea/reducerea degajării la locul de muncă de substanțe toxice pentru reproducere;

◦ Evacuarea substanțelor toxice pentru reproducere existente în mediul de lucru prin mecanisme adecvate;

◦ Informarea lucrătorilor cu privire la prezența agenților mutageni/cancerigeni sau a substanțelor toxice pentru reproducere în cadrul recipientelor/ambalajelor/instalațiilor utilizate la locul de muncă prin etichetarea clară și lizibilă a acestora.

• Instituirea în sarcina angajatorului a obligației de a furniza către ITM și/sau direcţiei de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti („DSP”), la cerere, pe lângă elementele care au servit la efectuarea evaluării riscurilor SSM, datele privind concentrația măsurată a agenţilor cancerigeni sau mutageni, ori a substanţelor toxice pentru reproducere;

Analiza oportunității evitării utilizării lucrătorilor în zone în care aceştia se pot afla în contact cu agenţi cancerigeni sau mutageni ori cu substanţe toxice pentru reproducere efectuată de către angajatori;

• Obligativitatea utilizării unor indicatoare de avertizare în zonele în care lucrătorii sunt/pot fi expuşi la un agent cancerigen sau mutagen, ori la o substanţă toxică pentru reproducere, în toate cazurile în care se utilizează astfel de agenți chimici la locul de muncă;

Nuanțarea prevederilor referitoare la instruirea acordată lucrătorilor în scopul evitării riscurilor asupra sănătății la locul de muncă, astfel încât instrucțiunile să abordeze inclusiv riscurile derivate din expunerea la substanțele chimice periculoase prezente în medicamente sau riscurile inerente în cazul modificării împrejurărilor legate de activitatea profesională a lucrătorilor;

Divizarea prerogativei de a dispune unele măsuri de supraveghere a stării de sănătate a lucrătorilor susceptibili de a fi fost expuși la agenți chimici dăunători sau la substanţe toxice pentru reproducere peste valoarea-limită biologică între medicul de medicina muncii și structurile DSP competente care se vor ocupa, totodată, și de propunerea măsurilor de protecție sau de prevenire aplicabile fiecărui lucrător, în mod individual;

Extinderea obligației de raportare și în privința consecințelor negative asupra funcției sexuale, a fertilității și asupra sănătății evoluției descendenților, rezultate în urma expunerii la agenți cancerigeni/mutageni, ori la substanțe toxice pentru reproducere;

• Reglementarea unor termene diferite pentru păstrarea dosarelor medicale ale lucrătorilor, în funcție de agentul chimic la care aceștia au fost expuși:

cel puţin 40 de ani de la încetarea expunerii, în ceea ce priveşte agenţii cancerigeni şi mutageni;

5 ani de la încetarea expunerii, în ceea ce priveşte substanţele toxice pentru reproducere.

• Introducerea obligației de a urma periodic programe specifice de pregătire şi perfecţionare profesională în domeniul prevenirii riscului profesional în sarcina medicilor de medicina muncii responsabili de supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor expuşi la agenţi cancerigeni/mutageni, ori la substanţe toxice pentru reproducere;

Redefinirea unor termeni în HG 1218/2006, precum „valoarea-limită biologică” și „supravegherea stării de sănătate”;

Actualizarea valorilor-limită de expunere profesională la anumite substanțe, a valorilor-limită biologice și a măsurilor de supraveghere a stării de sănătate pentru lucrătorii expuși la plumb și compușii săi ionici.

Labour and social relations regulations – 22 March 2024

 

Decision No. 179/2024 amending and supplementing the rules laying down the minimum safety and health requirements to protect workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work or the presence of other chemical agents
(the “Decision”)

Published in the Official Gazette, Part I No. 196 of 11 March 2024
Effective from 11 March 2024

 

The Decision supplements the provisions of two normative acts on labour protection, namely:

• Government Decision No. 1093/2006 laying down the minimum health and safety requirements to protect workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work, and
• Government Decision No. 1218/2006 laying down the minimum occupational health and safety requirements to ensure the protection of workers from the risks related to the presence of chemical agents.

With the newly introduced rules, the Decision transposes Directive (EU) 2022/431 amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work.

Main issues of interest:

Extension of the scope of the rules by including reprotoxic substances among the chemical agents from which workers are protected at work;

• Establishment of new obligations for employers to ensure the protection from reprotoxic substances, mirroring those already regulated for the prevention of risks related to exposure to mutagens/carcinogens, namely:

◦ Determination of the nature of reprotoxic substances, the degree and the duration of workers’ exposure to them in order to assess the risks to the workers’ health and safety;

◦ Reduction of the use of a reprotoxic substance at the place of work/its replacement by another substance which is not dangerous/less dangerous;

◦ Compliance with the limit value of the reprotoxic substance if exposure to it cannot be avoided;

◦ Implementation of technical control measures to avoid/reduce the release of reprotoxic substances into the place of work;

◦ Evacuation of reprotoxic substances in the working environment by appropriate mechanisms;

◦ Informing workers of the presence of mutagens/carcinogens or reprotoxic substances in containers/packaging/facilities used at the place of work by clearly and legibly labelling them.

• Establishment of an obligation for the employer to provide the Territorial Labour Inspectorate and/or the county or Bucharest public health directorate (“DSP”), upon request, in addition to the data used to perform the OSH risk assessment, with data on the measured concentration of carcinogens or mutagens or reprotoxic substances;

Analysis of the desirability of not employing workers in areas where they may come into contact with carcinogens, mutagens or reprotoxic substances, carried out by employers;

• Mandatory use of warning signs in areas where workers are/may be exposed to a carcinogen or mutagen or reprotoxic substance, in all cases where such chemical agents are used at the place of work;

Clarification of the provisions on training of workers to avoid occupational health risks so that the instructions also address the risks arising from exposure to hazardous medicinal products or the inherent risks in changing circumstances related to work;

Division of the prerogative to order certain health surveillance measures for workers likely to have been exposed to harmful chemical agents or reprotoxic substances above the biological limit value between the occupational health physician and the competent DSP structures, which will also be responsible for proposing protection or prevention measures applicable to each worker in part;

Extension of the reporting obligation also to adverse consequences on sexual function, fertility and health of offspring resulting from exposure to carcinogens/mutagens or reprotoxic substances;

• Regulation of different time limits for keeping the medical records of workers, depending on the chemical agent to which they have been exposed:

at least 40 years following the end of exposure for carcinogens and mutagens;

5 years following the end of exposure for reprotoxic substances.

• Introduction of an obligation for occupational health physicians responsible for monitoring the health of workers exposed to carcinogens/mutagens or reprotoxic substances to undergo regular specific professional training and development programs in the field of occupational risk prevention;

Redefinition of certain terms included in Government Decision No. 1218/2006, such as “biological limit value” and “health surveillance”;

Update of limit values for occupational exposure to certain substances, biological limit values and health surveillance measures for workers exposed to lead and its ionic compounds.

Share on LinkedIn
Related Posts