Reglementări în domeniul muncii și al relațiilor sociale 4 octombrie 2023

Reglementări în domeniul muncii și al relațiilor sociale – 4 octombrie 2023

Reglementări în domeniul muncii și al relațiilor sociale – 4 octombrie 2023

 

Ordinul nr. 135/2023 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu („Ordinul”)

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 796 din 4 septembrie 2023
În vigoare din data de 4 octombrie 2023

 

Prezentele norme stabilesc reguli și condiții obligatorii privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu.

Principalele aspecte de interes:

Utilizarea stingătoarelor

• Menținerea intervalului de timp de cel mult 1 lună la care se efectuează controale asupra stingătoarelor de incendiu, pentru asigurarea stării corespunzătoare în vederea utilizării;

• Conform noii reglementări, controlul cade în sarcina personalului desemnat cu atribuții de apărare împotriva incendiilor („Personalul desemnat”);

Reducerea elementelor verificate cu ocazia controlului la următoarele aspecte:

a. stingătorul de incendiu este amplasat în locația stabilită prin planurile de evacuare;
b. stingătorul de incendiu este amplasat astfel încât marcajul cu tipul stingătorului de incendiu și instrucțiunile de utilizare sunt vizibile;
c. accesul la stingătorul de incendiu nu este blocat;
d. locul de amplasare al stingătorului de incendiu este marcat;
e. presiunea afișată de indicatorul de presiune este în intervalul nominal marcat de producător, pentru stingătoarele de incendiu presurizate permanent;
f. existența și integritatea sigiliilor;
g. încadrarea în termenele de verificare/reîncărcare menționate pe etichetă, după caz.

• Introducerea unei noi modalități de verificare a stingătoarelor de incendiu cu CO2 sau cu agent curat de către Personalul desemnat, anume: prin cântărire, la intervale de cel mult 6 luni, pentru a constata dacă acestea conțin masa corectă de agent de stingere precizată în standardele specifice;

• Ordinul instituie un model de registru de evidență în cadrul căruia se înscriu rezultatele controlului efectuat asupra stingătoarelor (Modelul se regăsește în Anexa nr. 2 la Ordin);

Verificarea stingătoarelor

Modificarea periodicității efectuării verificărilor privind starea de funcționare a stingătoarelor de incendiu prin indicarea situațiilor concrete ce impun asemenea verificări și anume:

a. atunci când sunt constatate deficiențe cu prilejul controalelor lunare în condițiile prevederilor art. 8;
b. periodic, la intervale de 12 luni, după expirarea termenului de garanție;
c. la momentul testării hidraulice.

Definirea și detalierea operațiunilor ce trebuie efectuate în cadrul verificărilor unui stingător de incendiu, în mod suplimentar față de instrucțiunile oferite în Anexa nr. 3 din reglementarea anterioară, astfel:

a. Identificarea stingătorului de incendiu presupune verificarea comparativă a datelor de pe eticheta stingătorului, a celor de pe recipientul exterior, precum și a pieselor componente ale acestuia cu cele din lista cu produsele certificate publicată pe site-ul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și din fișa tehnică a produsului;
b. Verificarea marcajului recipientului stingătorului de incendiu și a integrității exterioare a recipientului implică, pe lângă examinarea urmelor de coroziune, lovituri, rizuri, zgârieturi, șanțuri și verificarea existenței și a corectitudinii aplicării marcajelor permanente pe recipientul stingătorului, respectiv: inițialele producătorului, marcajul CE, numărul organismului și data fabricației;
c. Verificarea existenței indicatorului de presiune și a indicațiilor acestuia, în cazul stingătoarelor de incendiu presurizate permanent implică următoarele etape:

i) după demontare, indicatorul trebuie să arate poziția descărcat;
ii) atât la stingătoarele de incendiu presurizate permanent prevăzute cu indicator de presiune, cât și la cele fără indicator de presiune se verifică presiunea internă cu ajutorul unui manometru de control etalonat;

d. Precizarea de instrucțiuni pentru cazul în care se constată pierderi de presiune;
e. Stabilirea metodelor de verificare a furtunului/duzei de refulare/pâlniei, respectiv:

i) se verifică existența unor deteriorări ale furtunului/duzei de refulare/pâlniei și funcționarea acestora;
ii) se verifică rezistența la presiune a furtunului și manevrabilitatea mecanismului de acționare, în cazul stingătoarelor de incendiu mobile, prin aplicarea unei presiuni externe;
iii) se efectuează curățarea, dacă este necesar.

f. Detalierea metodelor de verificare a stării de încărcare, respectiv:

i) prin cântărire, pentru a controla dacă stingătorul de incendiu conține masa corectă de agent de stingere;
ii) prin verificarea masei agentului de stingere în raport cu masa stingătorului de incendiu înregistrată în fișa tehnică a produsului.

g. Eliminarea modelului standard prevăzut de ordinul anterior pentru etichetele întocmite pentru verificarea, reîncărcarea sau repararea stingătoarelor de incendiu și inserarea datei de fabricare a stingătorului printre elementele obligatorii ale etichetei; Ordinul mai prevede că dimensiunea etichetei nu trebuie să depășească 1/2 din eticheta aplicată de către producător.

• Rămân valabile măsurile de remediere prevăzute de Ordinul MEC nr. 306/2003 care se vor aplica în cazul neconformităților constatate la recipiente.

Reîncărcarea stingătoarelor

Actualizarea definiției operațiunii de reîncărcare a stingătoarelor de incendiu, astfel: un ansamblu de operațiuni efectuate potrivit actelor normative în vigoare și instrucțiunilor producătorului, de către persoane atestate, cu ajutorul mijloacelor tehnice din dotare, prin care un stingător de incendiu este repus în stare de funcționare prin umplerea cu agent de stingere, în urma descărcării la utilizare, accidentală sau la termen;

Stabilirea regulilor de manevrare și de eliminare a agentului de stingere rămas într-un stingător descărcat, după cum urmează:

a. Acesta nu trebuie reutilizat;
b. Este interzisă amestecarea sau contaminarea încrucișată a diferitelor tipuri de agenți de stingere;
c. Agentul de stingere provenit în urma descărcării se colectează și se distruge de către operatori economici autorizați, în condițiile legii, pentru colectarea și distrugerea deșeurilor.

Scoaterea din uz a stingătoarelor

Menținerea duratei de viață a stingătoarelor de incendiu la 20 de ani de la data fabricării, în lipsa unei perioade mai scurte dispuse de producător;
Actualizarea listei ce include stingătoarele care nu se mai admit la utilizare, urmând a fi casate, după cum urmează:

a. de tip “soda acid”;
b. cu spumă chimică;
c. cu clorobromometan sau tetraclorură de carbon;
d. care funcționează prin răsturnare;
e. cu recipient din cupru sau alamă îmbinate prin sudură moale/lipire sau nituire;
f. cu recipient din oțel îmbinate prin nituire;
g. pentru care nu se mai găsesc piese de schimb sau agenți de stingere cu care au fost certificate;
h. portabile și mobile considerate atipice față de standardele aplicabile;
i. la care nu se poate identifica agentul de stingere cu care au fost încărcate de către producător și certificate;
j. al căror recipient nu respectă prevederile Prescripției tehnice PT C 5-2003, aprobată prin Ordinul MEC nr. 306/2003, cu modificările ulterioare;
k. care nu au fost puse la dispoziție în mod legal pe piață.

Autoritățile cărora le revine sarcina de a urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului Ordin sunt: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă și inspectoratele pentru situații de urgență județene/București- Ilfov.

La data intrării în vigoare a prezentului Ordin (4 octombrie 2023), dispozițiile ordinului anterior ce guverna aplicarea normelor tehnice pentru stingerea incendiilor (Ordinul nr. 138/2015) se abrogă.

Labour and social relations regulations – 4 October 2023

Order No. 135/2023 approving
the Technical Rules on the use, inspection, refilling, repair, and disposal of fire extinguishers (the “Order”)

Published in the Official Gazette, Part I, No. 796 of 4 September 2023
Effective from 4 October 2023

 

These rules lay down mandatory regulations and conditions for the use, inspection, refilling, repair and disposal of fire extinguishers.

Main issues of interest:

Use of fire extinguishers

• Maintaining the timeframe of no more than one month at which fire extinguishers should be checked to ensure that they are in a suitable condition for use;

• According to the new regulation, the inspection is the responsibility of the personnel designated for fire protection (“Designated Personnel”);

Reduction of the items checked during the inspection to the following:

a. the fire extinguisher is placed in the location established in the evacuation plans;
b. the fire extinguisher is placed so that the marking with the fire extinguisher type and the instructions for use are visible;
c. the access to the fire extinguisher is not blocked;
d. the location of the fire extinguisher is marked;
e. the pressure indicated by the pressure gauge is within the nominal range marked by the manufacturer for permanently pressurized fire extinguishers;
f. the existence and integrity of seals;
g. compliance with the inspection/refilling time limits set out on the label, if applicable.

• Introduction of a new method of verification of CO2 or clean agent fire extinguishers by the Designated Personnel, namely: by weighing them at least every six months, to ascertain if they contain the correct mass of extinguishing agent set out in the specific standards;

• The Order introduces a template for the register in which the results of the inspection of fire extinguishers should be recorded (the Template is included in Annex No. 2 to the Order);

Inspection of fire extinguishers

Modification of the periodicity of checks on the operational status of fire extinguishers by indicating the specific situations requiring such checks, namely:

a. when deficiencies are found during monthly checks as provided for in Article 8;
b. periodically, every twelve months after the expiry of the warranty period;
c. at the time of hydraulic testing.

Provision of a definition and description for the operations to be carried out during the checks of a fire extinguisher, in addition to the instructions provided in Annex No. 3 of the previous regulation, as follows:

a. The identification of the fire extinguisher involves a comparative check of the data on the fire extinguisher’s label, on the outer container and on its components against those on the list of certified products published on the website of the General Inspectorate for Emergency Situations and in the product data sheet;
b. The verification of the marking of the fire extinguisher container and of the integrity of the outside of the container involves, in addition to examining it for signs of corrosion, dents, scrapes, scratches, grooves and verifying the existence and correct application of permanent markings on the fire extinguisher container, namely: manufacturer’s initials, CE marking, body number and date of manufacture;
c. The verification of the existence of the pressure gauge and its indications, in case of permanently pressurized fire extinguishers, involves the following steps:

i) after dismantling, the gauge should show the empty position;
ii) internal pressure shall be checked for both permanently pressurized fire extinguishers provided with a pressure gauge and those without a pressure gauge, by means of a calibrated control manometer;

d. Provision of instructions in the event of loss of pressure;
e. Establishment of methods for checking the hose/discharge nozzle/horn, namely:

i) check for damage to the hose/discharge nozzle/horn and their operation;
ii) check the pressure resistance of the hose and the maneuverability of the actuator, in case of mobile fire extinguishers, by applying external pressure;
iii) cleaning, if necessary.

f. Provision of details regarding the methods of checking the loading status, namely:

i) by weighing to check if the fire extinguisher contains the correct mass of extinguishing agent;
ii) by checking the mass of the extinguishing agent against the mass of the fire extinguisher recorded in the product data sheet.

g. Elimination of the standard model provided in the previous order for labels drawn up for checking, refilling or repairing fire extinguishers, and introduction of the date of manufacture of the fire extinguisher among the mandatory items of the label; The Order also stipulates that the size of the label must not exceed half of the label applied by the manufacturer.

• The remedial measures laid down in Order No. 306/2003 of the Ministry of Economy and Commerce remain valid and shall be applied in case of non-conformities found in containers.

Refilling of fire extinguishers

Update to the definition of fire extinguisher refilling, as follows: a set of operations carried out in accordance with the regulations in force and the manufacturer’s instructions, by certified persons, using the technical means provided, whereby a fire extinguisher is restored to working order by filling it with extinguishing agent, following its accidental or timely discharge during use;
Provision of rules for handling and disposal of the extinguishing agent remaining in an empty extinguisher, as follows:

a. It should not be reused;
b. It is prohibited to mix or cross-contaminate different types of extinguishing agents;
c. The extinguishing agent resulting from the discharge shall be collected and destroyed by economic operators authorized under the law for waste collection and disposal.

Disposal of fire extinguishers

Maintaining the lifetime of fire extinguishers for 20 years from the date of manufacture, unless a shorter period is ordered by the manufacturer;

Updating the list of fire extinguishers that are no longer allowed to be used and are to be scrapped, as follows:

a. soda-acid type;
b. with chemical foam;
c. with chlorobromomethane or carbon tetrachloride;
d. operating by inversion;
e. with copper or brass containers joined by soft soldering/bonding or riveting;
f. with steel containers joined by riveting;
g. for which replacement parts or extinguishing agents with which they have been certified are no longer available;
h. portable and mobile fire extinguishers considered non-standard;
i. for which the extinguishing agent with which they have been filled by the manufacturer and certified cannot be identified;
j. whose container does not comply with the provisions of the Technical Prescription TP C 5-2003, approved by Order No. 306/2003 of the Ministry of Economy and Commerce, as subsequently amended;
k. which have not been lawfully placed on the market.

The authorities in charge of monitoring the implementation of the provisions of this Order are: the General Inspectorate for Emergency Situations, the National Centre for Fire Safety and Civil Protection and the County/Bucharest-Ilfov Inspectorates for Emergency Situations.

On the date of entry into force of this Order (i.e. 4 October 2023), the provisions of the previous order governing the application of the technical rules for firefighting (Order No. 138/2015) are repealed.

Share on LinkedIn
Related Posts