Reglementări în domeniul muncii și al relațiilor sociale 11 ianuarie 2023

Reglementări în domeniul muncii și al relațiilor sociale – 11 ianuarie 2023

REGLEMENTĂRI ÎN DOMENIUL MUNCII ȘI AL RELAȚIILOR SOCIALE

11 IANUARIE 2023

 

1. Alertă epidemiologică de gripă – recomandări pentru angajatori

Conform prevederilor din Instrucțiunea nr. 161/2023 a Ministerului Sănătății, publicată în Monitorul Oficial din 5 ianuarie 2023

Principalele aspecte de interes:

Măsuri recomandate angajatorilor din toate sectoarele de activitate:

evitarea aglomerărilor în spațiile de lucru, acolo unde este posibil;
utilizarea măștii de protecție, dacă aglomerația nu poate fi evitată;
• realizarea unui triaj epidemiologic zilnic și recomandarea de izolare voluntară la domiciliu a celor depistați cu simptomatologie respiratorie;
• informarea și încurajarea personalului să se vaccineze antigripal.

***

2. Majorarea salariului minim brut la suma de 3.000 lei și facilități fiscale costând în 200 lei/lună netaxabili, pentru venituri salariale și asimilate salariilor

În vigoare de la 1 ianuarie 2023, în baza HG nr. 1447/2022 și a OUG nr. 168/2022

Principalele aspecte de interes:

Începând cu data de 1 ianuarie 2023, salariul de bază minim brut pe țară, garantat în plată, se stabilește în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând 18,145 lei/oră.
Facilitatea fiscală de 200 lei netaxabili se aplică în următoarele condiții:

    • nivelul salariului de bază brut lunar este de 3.000 de lei;
    • venitul brut realizata din salarii și asimilate salariilor (inclusiv indemnizații, sporuri și alte adaosuri la salariul de bază) nu depășește 4.000 lei inclusiv.

***

3. Noile norme privind concediul paternal

În vigoare din data de 4 ianuarie 2023, conform HG nr. 1577/2022

Principalele aspecte de interes:

• Titularul dreptului la concediu paternal este tatăl copilului nou-născut (copiilor nou-născuți în cazul sercinilor multiple) care participă efectiv la îngrijirea copilului, indiferent dacă acesta este născut din căsătorie, din afara căsătoriei sau este adoptat;
• Tatăl trebuie să aibă calitatea de lucrător, potrivit legii, indiferent de modul de organizare și finanțare a angajatorului;
• Durata concediului paternal este de 10 zile lucrătoare sau 15 zile lucrătoare – în cazul taților care au obținut un atestat de absolvire a unui curs de puericultură – pentru fiecare copil născut;
• Cererea de acordare a concediului paternal se adresează în scris angajatorului, în primele 8 săptămâni de la nașterea copilului/ copiilor. Angajatorul are obligația să dispună luarea măsurilor necesare.

***

4. Controalele oftalmologice și prețul ochelarilor trebuie să fie asigurate de angajatori, pentru salariații care lucrează aproape tot timpul la calculator/laptop

Conform HG nr. 1028/2006 (HG 1028) și a Hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUR) C-392/21, din 22 decembrie 2022

Principalele aspecte de interes:

• HG 1028 se referă în mod expres dreptul lucrătorilor care folosesc în mod obișnuit un echipament cu ecran de vizualizare pe o durată semnificativă a timpului normal de lucru, de a beneficia de controale oftalmologice și dispozitive de corecție speciale, care să corespundă activității respective, pe cheltuiala angajatorului sau în cadrul sistemului național de sănătate.
• Decizia CJUE (C-392/21) statuează că noțiunea de „aparate de corecție speciale” include ochelarii de vedere pentru corectarea și prevenirea dificultăților vizuale ce au legătură cu o activitate ce implică un echipament cu monitor precum și faptul că aceste aparate pot fi puse la dispoziție prin decontarea cheltuielilor sau direct, nu prin acordarea unui spor cu caracter general.

***

5. Regimul cetățenilor străini angajați/ detașați pe teritoriul României în situația schimbării locului de muncă sau angajatorului

În vigoare de la 2 ianuarie 2023, conform Legii nr. 382/2022

Principalele aspecte de interes:

• Lucrătorul străin care va schimba locul de muncă în cadrul aceluiași angajator care a obținut avizul de muncă, va beneficia de un nou aviz de angajare, dar fără îndeplinirea condițiilor prevăzute în OUG nr. 25/2014;
• Lucrătorul străin poate schimba angajatorul, în perioada de cel mult un an de la data înregistrării contractului individual de muncă, doar cu acordul scris al angajatorului care a obținut avizul de muncă. Excepție fac situațiile în care încetarea raporturilor de muncă se face din inițiativa angajatorului, ori cu acordul părților, ori prin demisia străinului ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor asumate de angajator;
• În cazul în care lucrătorul străin schimbă locul de muncă pe perioada de valabilitate a permisului de ședere, noul angajator trebuie să obțină un nou aviz de angajare cu îndeplinirea condițiilor legale generale.

LABOUR AND SOCIAL RELATIONS REGULATIONS

 

1. Epidemic alert for flu – recommendations for employers

In accordance with the provisions of Guideline No. 161/2023 of the Ministry of Health, published in the Official Gazette of 5 January 2023

Main issues of interest:

Measures recommended for employers in all industries:

To avoid overcrowding in workplaces, where possible;
To use protective masks, if overcrowding cannot be avoided;
• To conduct a daily epidemiological triage and to recommend the voluntary isolation at home for those identified with respiratory symptoms;
• To inform and encourage the staff to get a flu vaccine.

***

2. Increase in the minimum gross salary to RON 3,000 and tax facilities of RON 200/month which are non-taxable, for income from salaries and assimilated to salaries

Effective as of 1 January 2023, under Government Decision No. 1447/2022 and Government Emergency Ordinance No. 168/2022

Main issues of interest:

As of 1 January 2023, the minimum gross basic salary per country, guaranteed in payment, is set in cash, not including bonuses and other additions, at RON 3,000 per month, for a normal work schedule of 165.333 hours per month in average, representing RON 18.145/hour.
The tax facility amounting to RON 200 which are non-taxable applies under the following terms:

– the amount of the monthly gross basic salary is RON 3,000;
– the gross income from salaries and assimilated to salaries (including allowances, bonuses and other additions to the basic salary) does not exceed RON 4,000 inclusively.

***

3. New rules on paternity leave

Effective as of 4 January 2023, under Government Decision No. 1577/2022

Main issues of interest:

• The holder of the right to paternity leave is the father of the newborn child (newborn children in case of multiple pregnancy) who actually participates in the care of the child, irrespective of whether such child is born in or out of wedlock or is adopted;
• The father must have the status of worker, according to the law, irespective of the manner of organization and funding of the employer;
• The duration of the paternity leave is 10 working days or 15 working days – in case of fathers who have obtained a certificate of completion of a childcare course – for each child born;
• The application for paternity leave is submitted in writing with the employer, in the first eight weeks from the birth of the child/children. The employer is obliged to take the necessary measures.

***

4. The eye exams and the price of glasses must be provided by employers, for employees who work at a computer/laptop for most of the time

According to Government Decision No. 1028/2006 (GD 1028) and the Judgement of the Court of Justice of the European Union (CJEU) C-392/21 of 22 December 2022

Main issues of interest:

• GD 1028 expressly refers to the right of workers who normally use display screen equipment for a significant amount of the normal working time, to benefit from eye exams and special corrective devices appropriate for the work concerned, at the expense of the employer or within the national health system.
• CJEU Judgment (C-392/21) states that the concept of “special corrective appliances” includes the glasses for the correction and prevention of visual difficulties which are related to work involving display screen equipment. Therefore, employers are bound to provide employees with protective lenses for screens, even without diopters, for work at computers/laptops.

***

5. Regime of foreign citizens employed/ seconded within the territory of Romania in case of change of job or employer

Effective as of 2 January 2023, according to Law No. 382/2022

Main issues of interest:

• The foreign worker who will change his/her job within the same employer which obtained the work permit, will benefit from a new work permit, but without fulfilling the conditions provided under GEO No. 25/2014;
• The foreign worker may change the employer, within a maximum period of one year from the date of registration of the individual employment agreement, only with the written approval of the employer which obtained the work permit. The cases where the employment relationships are terminated upon the initiative of the employer, either with the agreement of the parties, or by resignation of the foreigner as a result of failure to fulfil the obligations undertaken by the employer, are excepted;
• If the foreign worker changes his/her job during the validity period of the residence permit, the new employer must obtain a new work permit by fulfilling the general legal requirements.

Mara Bîndar
Mara Bîndar
Paralegal
Share on LinkedIn
Related Posts