Tax Alert Noutăți fiscale între 27-31 martie 2023

Tax Alert – Noutăți fiscale între 27-31 martie 2023

Tax Alert – Noutăți fiscale între 27-31 martie 2023

 

În perioada dintre 27 și 31 martie 2023 au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative:

1. Legea nr. 69/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin care nomazii digitali sunt scutiți de impozit pe venit, de contribuții de asigurări sociale și contribuții de asigurări sociale de sănătate, în condițiile în care aceștia sunt prezenți pe teritoriul României pentru o perioadă sau mai multe perioade care nu depășesc 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.

2. Ordinul nr. 1178/2023 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea soluției fiscale individuale anticipate, prin care a fost introdusă o nouă procedură în contextul trecerii activității de emitere a soluției fiscale individuale anticipate (SFIA) de la ANAF la Ministerul Finanțelor. Printre numeroasele modificări, noua reglementare conține dispoziții mult mai stricte cu privire la (i) conținutul cererii și documentației pentru emiterea SFIA, (ii) situațiile de respingere a cererii de emitere a SFIA (fiind inclusă și situația în care tranzacțiile nu sunt reglementate de Codul fiscal sau pentru care încă nu a fost adoptată o reglementare), (iii) opozabilitatea SFIA și (iv) situațiile de revocare a SFIA, aspecte care, în opinia noastră, reduc semnificativ utilitatea unei asemenea proceduri.

3. Ordinul nr. 347/2023 pentru modificarea unor acte normative privind înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată. Prin acest ordin a fost abrogat în mod oficial Formularul 098 de înregistrare în scopuri de TVA și au fost actualizate procedura de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 316, alin. (1), lit. a), b) sau c) din Codul fiscal, și procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA.

Tax Alert – Tax news for the period 27-31 March 2023

 

During the period comprised between the 27th and 31st of March 2023, the following normative acts have been published in the Official Gazette:

1. Law no. 69/2023 for the amendment and completion of Law no. 227/2015 regarding the Tax Code, through which digital nomads are exempted from income tax, social security contributions and health insurance contributions, if they are present on the territory of Romania for a period or multiple periods that in their totality do not exceed 183 days over a period of 12 consecutive months, ending in the respective calendar year.

2. Order no. 1178/2023 for the approval of the Procedure regarding the issuance of advance tax rulings, through which a new procedure has been introduced in the context of the switch of the institution responsible for issuing advance tax rulings (ATR) from NAFA to the Ministry of Finance. Among the numerous changes, the new regulation contains much stricter provisions regarding (i) the content of the request and the documentation for the issue of the ATR, (ii) the situations leading to rejection of the request for the issue of an ATR (including the situation in which the transactions are not regulated by the Tax Code or for which no regulation has yet been adopted), (iii) the opposability of the ATR and (iv) the situations when the ATR is revoked, elements which, in our opinion, significantly reduce the utility of such a procedure.

3. Order no. 347/2023 for the amendment of several normative acts regarding the registration/deregistration for VAT purposes. Through this order, the VAT registration form 098 has been officially repealed and the procedure for VAT registration according to art. 316 par. (1) let. a), b) or c) of the Tax Code as well as the procedure for changing, ex officio, the VAT registration have been updated.

Share on LinkedIn
Related Posts