Negocierea colectivă, posibilă în mai multe sectoare de activitate. Cum se face încadrarea unei companii într-un sector de negociere colectivă

Negocierea colectivă, posibilă în mai multe sectoare de activitate. Cum se face încadrarea unei companii într-un sector de negociere colectivă

Negocierea colectivă, posibilă în mai multe sectoare de activitate. Cum se face încadrarea unei companii într-un sector de negociere colectivă

 

Numărul sectoarelor de activitate la nivelul cărora se vor putea încheia contracte colective de muncă a fost majorat substanțial de Guvern, în prezent fiind recunoscute 58 de domenii. Decizia luată de Executiv urmărește îmbunătățirea cadrului legislativ al dialogului social, în vederea creșterii numărului de contracte colective muncă și a protejării resurselor, dar și a lucrătorilor.

Guvernul a adoptat HG nr. 171/2023, un act normativ prin care redefinește sectoarele de negociere colectivă și extinde numărul acestora de la 30 la 58, această măsură având rolul de a flexibiliza și de a încuraja negocierile colective la nivel de sector de activitate între partenerii sociali, pe baza interesului comun și prin acordul de voință al părților.

Actul normativ menționează în anexa sa 58 de sectoare de activitate și pentru fiecare identifică în mod punctual codurile CAEN vizate de noua reglementare. Printre codurile CAEN care dacă sunt stabilite ca și coduri principale atrag încadrarea într-un sector de activitate supus negocierii colective se numără: 0111 – 0116, 0119, 0121 – 0130, 0141 – 0147, 0149, 0150, 0161 – 0164, 0170, 0311, 0312, 0321, 0322, 0210, 0220, 0230, 0240, 0710, 0729, 0811, 0812, 0891 – 0893, 0899, 0990, 0510, 0520, 0610, 0620, 0721, 0910, 1920, 2011, 3821, 3511 – 3514, 3521 – 3523, 4950, 0990, 2420, 2892, 3312, 3314, 3320, 3530, 4321, 4618, 4222, 4299, 4329, 4671, 2899, 6110, 7022, 7112, 7219, 4730, 1011 – 1013, 1020, 1031, 1032.

Totuși, lista este mult mai lungă și trebuie analizată cu atenție, fiind și alte domenii unde pot fi inițiate negocieri colective. Încadrarea la un anume sector se face prin raportare la codul CAEN principal. În cazul activitățile economice desfășurate de companie se încadrează în mai multe sectoare de negociere colectivă, poate solicita încadrarea într-unul anume, dacă are codul CAEN principal în sectorul respectiv.

Revizuirea sectoarelor de negociere colectivă era prevăzută în Planul Național de Redresare și Reziliență – Jalonul 449 , dar și în noua Lege a dialogului social, adoptată anul trecut, în luna decembrie (Legea nr. 367/2022).

Vă reamintim că, prin noua Lege a dialogului social, negocierea colectivă a devenit obligatorie la nivelul unităților care au cel puțin 10 angajați/lucrători (față de 21 cât era limita anterioară), precum și la nivel de sector. Practic, corelând cele două obligații, ne putem aștepta la o creștere a numărului de contracte colective încheiate în următorii ani.

Inițiativa negocierii colective poate aparține oricăruia dintre partenerii sociali și se demarează cu cel puțin 60 de zile calendaristice înaintea expirării contractelor colective de muncă existente sau a expirării perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate în actele adiționale la contractele colective de muncă. Durata negocierii este de maximum 45 de zile și poate fi depășită doar prin acordul părților.

Mai merită precizat că Ministerul Muncii a publicat între timp și procedura de încadrare în sectoarele de negociere colectivă (aprobată prin Ordinul MMFPS nr. 798/2023). Conform acestei reglementări, încadrarea în sectorul de negociere colectivă solicitat se efectuează pe perioada de valabilitate a contractului colectiv de muncă, respectiv de la data înregistrării cererii, și se prelungește de drept dacă nu există o altă solicitare a angajatorului respectiv.

Pe scurt, procedura stabilește că o unitate se poate încadra într-un sector de negociere colectivă prin publicarea pe site-ul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale a cererii de încadrare.

Cererea de încadrare se depune, de către reprezentantul unității în format letric, la registratura MMSS sau se transmite prin poșta electronică a MMSS, la adresa cds@mmuncii.gov.ro, Ordinul MMFPS nr. 798/2023 aprobând și formular-tip care trebuie completat în acest scop de solicitanți. Cererea trebuie însoțită și de o serie de alte documente:

• împuternicire semnată de angajator/patron, în cazul în care persoana care solicită publicarea este alta decât reprezentantul legal al angajatorului/patronului;

• copie după actul de identitate al reprezentantului legal al angajatorului/patronului sau, după caz, al persoanei împuternicite de către acesta, după caz;

• copie după certificatul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/ certificatul de înregistrare fiscală;

• copie după actul de înființare sau actul constitutiv/statutul Beneficiarului, din care să rezulte codurile CAEN aferente domeniilor de activitate economică prevăzute în HG nr. 171/2023 privind stabilirea sectoarelor de negociere colectivă și a codurilor CAEN aferente acestora;

• declarație pe proprie răspundere, conform modelului-tip, prin care se atestă calitatea de reprezentant legal al angajatorului/patronului sau, după caz, de împuternicit al acestuia, în cazul în care documentele prevăzute anterior se transmit prin e-mail.

Dacă documentele se transmit prin e-mail, Direcția de specialitate din minister le verifică și apoi, în cel mult cinci zile lucrătoare, transmite angajatorului/patronului dovada sau link-ul cu publicarea ei pe site-ul ministerului muncii și solidarității sociale. Transmiterea se face prin e-mail, la aceeași adresă de poștă electronică de la care s-au primit documentele. În situația în care documentele sunt incorecte ori incomplete, Direcția de specialitate transmite angajatorului/patronului o solicitare pentru corectarea sau completarea lor, tot prin e-mail, în același termen de cinci zile lucrătoare de la primirea documentelor inițiale.

În final, reamintim că la nivel de sector, negocierea colectivă se poartă între federațiile sindicale (legal constituite și reprezentative) în numele angajaților pe de o parte și organizațiile / federațiile patronale (legal constituite și reprezentative) pentru angajatori, fiind obligatorie exclusiv negocierea nu și finalizarea acesteia prin încheierea unui contract colectiv.

 

Articol apărut în Bursa.ro

Share on LinkedIn
Related Posts