Government Emergency Ordinance no. 63/2022 regarding some temporary measures for granting material support to the categories of individuals at risk of material deprivation and / or risk of extreme poverty

Government Emergency Ordinance no. 63/2022 regarding some temporary measures for granting material support to the categories of individuals at risk of material deprivation and / or risk of extreme poverty

Government Emergency Ordinance no. 63/2022 regarding some temporary measures for granting material support to the categories of individuals at risk of material deprivation and / or risk of extreme poverty

On the 10th of May 2022, the Government Emergency Ordinance no. 63/2022 regarding some temporary measures for granting material support to the categories of individuals at risk of material deprivation and / or risk of extreme poverty, partially supported by external non-reimbursable funds, as well as some measures for their distribution, was published in the Official Gazette

The purpose of the ordinance is to establish temporary measures, called “Support for Romania”, until the 31st of December 2022, for the material support of some vulnerable categories of population provided by the normative act in question.

The purpose of this aid is to compensate a part of the food expenditure for the daily subsistence by providing vouchers in electronic form, for the purchase of basic foodstuffs and / or for the provision of hot meals.

The main aspects of interest regulated are:

 1. Amounts representing material support shall not be taxed neither with income tax, nor with social contributions;
 2. The vouchers on electronic support are assimilated to cash equivalents and are issued by the issuing units defined in art. 5 of Law no. 165/2018 on the granting of cash equivalents;
 3. The Ordinance regulates the categories of individuals receiving material support in the form of vouchers issued electronically;

The legislation also regulates the situations in which certain categories regulated by the law may cumulate these aids, as well as the prohibitions on the possibility to benefit from this support in respect of certain individuals.

 1. The electronic voucher has a nominal value of RON 250, and it is granted once every two months to the categories of eligible beneficiaries;
 2. The ticket is granted as a temporary protection measure, carried out until the 31st of December 2022, and the amounts awarded can be used within a maximum of 12 months from the date of each supply;
 3. The beneficiary may use the electronic vouchers only in the network of affiliated units, on the basis of the identity card;
 4. Affiliated units are defined as food and / or catering establishments, canteens – restaurants, buffets or any other type of establishments selling hot meals, which are on the list of the units issuing the electronic vouchers;
 5. The obligation to present the identity card does not apply to homeless individuals, who are required to present a document issued by the local public authorities attesting the identity of the beneficiary.

 

Ordonanța de Urgență nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă

În data de 10 mai 2022 a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență nr. 63/2022  privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora.

Ordonanța de urgență are drept scop instituirea unor măsuri temporare, denumite ,,Sprijin pentru România”, până la data de 31 decembrie 2022, pentru sprijinul material al unor categorii de populație vulnerabile prevăzute de actul normativ în cauză.

Acest ajutor are drept scop compensarea unei părți din categoriile de cheltuieli cu hrana pentru asigurarea traiului zilnic, prin acordarea unor tichetele sociale pe suport electronic, pentru achiziționarea de produse alimentare de bază și/sau pentru asigurarea de mese calde.

Principalele aspecte de interes reglementate de lege sunt:

 1. Sumele reprezentând sprijinul material nu se impozitează și nu reprezintă bază de calcul pentru stabilirea contribuțiilor de asigurări sociale de stat, asigurări sociale de sănătate sau contribuția asiguratorie pentru muncă;
 2. Tichetele sociale pe suport electronic sunt asimilate biletelor de valoare și sunt emise de către unitățile emitente definite la art. 5 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare;
 3. Proiectul reglementează categoriile de persoane care beneficiază de sprijin material sub formă de tichete sociale emise pe suport electronic;

Actul normativ reglementează, de asemenea, situațiile în care anumite categorii dintre cele prevăzute de lege pot cumula aceste ajutoare, cât și interdicțiile privind posibilitatea de a beneficia de acest sprijin, în ceea ce privește anumite persoane.

 1. Tichetului social pe suport electronic are o valoare nominală de 250 lei, iar acesta se acordă odată la două luni categoriilor de beneficiari eligibili;
 2. Tichetul se acordă ca măsură de protecție temporară, derulată până la data de 31 decembrie 2022, iar sumele acordate pot fi utilizate în termen de maxim 12 luni de la data fiecărei alimentări;
 3. Beneficiarul poate utiliza tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde numai în rețeaua unităților afiliate, pe baza actului de identitate;
 4. Unitățile afiliate sunt definite ca fiind unități de comercializare a produselor alimentare și / sau unități de alimentație publică, cantine – restaurant, bufete sau orice alte tipuri de unități care comercializează mese calde, care se află pe lista unității emitente a tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde;
 5. Obligativitatea prezentării actului de identitate nu se aplică persoanelor fără adăpost, acestea având obligația să prezinte un document eliberat de autoritățile publice locale care să ateste identitatea beneficiarului.
Share on LinkedIn
Related Posts