(I) Significant changes concerning the taxation of individuals' income obtained from transfers of securities and transactions with derivatives carried out through targeted intermediaries and (II) the approval of the procedure regarding the tax amnesty of reclassified daily allowances

(I) Significant changes concerning the taxation of individuals’ income obtained from transfers of securities and transactions with derivatives carried out through targeted intermediaries and (II) the approval of the procedure regarding the tax amnesty of reclassified daily allowances

(I) Significant changes concerning the taxation of individuals’ income obtained from transfers of securities and transactions with derivatives carried out through targeted intermediaries and (II) the approval of the procedure regarding the tax amnesty of reclassified daily allowances

 1. Changes concerning the taxation of income from transfers of securities and transactions with derivatives, performed through targeted intermediaries

On the 23rd of May 2022, the Law no. 142/2022 on the amendment and completion of Law no. 227/2015 regarding the Tax Code was published in the Official Gazette no. 502.

Starting with January 1st, 2023, the Law introduces a new system of taxation for the income obtained by individuals from the transfer of securities and from transactions with derivatives, as long as these operations are carried out through intermediaries (as defined according to the relevant legislation, namely investment management companies, self-managed investment companies and administrators of alternative investment funds) that are Romanian tax residents or non-residents that have a permanent establishment in Romania which is an intermediary (“targeted intermediaries”).

These measures aim, inter alia, to increase the attractiveness of investments on the local stock market, to encourage transactions and investments through brokers and management companies registered for tax purposes in Romania, by reducing the tax rate applicable on gains and simplifying investor declaration procedures, in contrast to operations carried out through intermediaries registered in other jurisdictions.

Specifically, the following measures have been introduced in regards to operations with securities and transactions with derivatives carried out by individuals through the targeted intermediaries:

 • The targeted intermediaries have the obligation (i) to determine the gain or loss from these operations, and (ii) to withhold the income tax;
 • Gains from the transfer of securities and transactions with derivatives will be subject to the following tax rates:
 • 1% for holdings over 365 days;
 • 3% for holdings less than 365 days;

In this respect, precise rules for determining the gain are also provided (the FIFO rule is applicable and the tax value is determined by applying the average weighted price method);

 • The gain or loss is determined at the level of each transaction, each individual gain being subject to taxation, without the possibility of offsetting the gains with losses recorded during the same year or the previous years. Losses recorded and not offset until the 1st of January 2023 resulting from the transfer of securities and from transactions with derivatives carried out through the targeted intermediaries will no longer be carried forward.

Please note that these changes only apply to income / gains from the transfer of securities and transactions with derivatives, when they are made through targeted intermediaries, without modifying, in principle, the existing taxation system where such transactions are not carried out through the targeted intermediaries.

 1. The procedure for the amnesty of reclassified daily allowances

On the 26th of May 2022, ANAF Order no. 1.000 / 2022 regarding the approval of the procedures for the annulment of the tax obligations that fall under the provisions of art. I of Law no. 72/2022 for the annulment of certain tax obligations and for the modification of certain normative acts, was published in the Official Gazette no. 517.

The order regulates the procedure regarding the annulment of the tax obligations resulting from the reclassification of the amounts representing indemnities or any other amounts of the same nature, received for the period of delegation, secondment or activity performed on the territory of another country, by employees of Romanian employers who worked on the territory of another country, related to the tax periods between July 1st, 2015 and April 3rd, 2022.

(I) Modificări importante cu privire la impozitarea veniturilor realizate de persoane fizice din transferuri de titluri de valoare și operațiuni cu instrumente derivate efectuate prin intermediari vizați și (II) aprobarea procedurii privind amnistia diurnelor reîncadrate

 1. Modificări privind impozitarea veniturilor din transferuri de titluri de valoare și operațiuni cu instrumente derivate, efectuate prin intermediari vizați

În data de 23 mai 2022 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 502 Legea nr. 142 / 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Actul normativ introduce începând cu 1 ianuarie 2023 un nou sistem de impozitare a veniturilor realizate de persoane fizice din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente derivate, atât timp cât aceste operațiuni sunt efectuate prin intermediari (definiți potrivit legislației în materie, societăți de administrare a investițiilor, societăți de investiții autoadministrate și administratori de fonduri de investiții alternative) rezidenți fiscali români sau nerezidenți care au în România un sediu permanent ce are calitatea de intermediar („intermediarii vizați”).

Măsurile au ca obiectiv, printre altele, sporirea atractivității investițiilor pe piața de capital locală, încurajarea tranzacțiilor și investițiilor prin brokeri și societăți de administrare înregistrate fiscal în România, prin reducerea cotei de impozitare a câștigurilor și simplificarea procedurilor de declarare ale investitorilor, în contrast cu operațiunile realizate prin intermediarii înregistrați în alte jurisdicții.

În concret, au fost introduse următoarele măsuri ce vizează operațiunile cu titluri de valoare și cu instrumente derivate efectuate de persoanele fizice prin intermediarii vizați:

 • Intermediarii vizați au obligația (i) de a determina câștigul sau pierderea din aceste operațiuni, și (ii) de reținere la sursă a impozitului;
 • Câștigurile din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente derivate vor fi supuse următoarelor cote de impozitare:
 • 1% pentru deținerile de peste 365 de zile;
 • 3% pentru cele deținute mai puțin de 365 de zile;

În acest sens, sunt prevăzute și reguli precise de determinare a câștigului (este aplicabilă regula FIFO iar valoarea fiscală este determinată prin aplicarea metodei prețului mediu ponderat);

 • Câștigul sau pierderea se determină la nivelul fiecărei tranzacții, fiecare câștig individual fiind supus impozitării, fără a exista posibilitatea compensării câștigurilor cu pierderi din cursul aceluiași an sau din ani anteriori. Pierderile obținute și necompensate până la data de 1 ianuarie 2023 rezultate din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivate efectuate prin intermediari vizați nu se vor mai reporta.

Atragem atenția asupra faptului că aceste modificări vizează numai veniturile / câștigurile din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente derivate, atunci când acestea sunt efectuate prin intermediarii vizați, fără a modifica, în principiu, sistemul de impozitare existent pentru situația în care aceste operațiuni nu sunt derulate prin intermediarii vizați.

 1. Procedura privind amnistia diurnelor reîncadrate

În data de 26 mai 2022 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 517 Ordinul ANAF nr. 1.000 / 2022 privind aprobarea procedurilor de anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative.

Ordinul reglementează procedura privind anularea obligațiilor fiscale rezultate din recalificarea sumelor reprezentând indemnizații sau orice alte sume de aceeași natură, primite pe perioada delegării, detașării sau desfășurării activității pe teritoriul altei țări, de către angajați ai angajatorilor români care au desfășurat activitate pe teritoriul altei țări, aferente perioadelor fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 și 3 aprilie 2022.

Share on LinkedIn
Related Posts