Tax news between 13th and 20th of May 2022

Tax news between 13th and 20th of May 2022

Tax news between 13th and 20th of May 2022

 1. New guidelines regarding the resolution of appeals submitted against the tax administrative deeds

Following the Ministry of Public Finance taking over the resolution of appeals submitted against the tax administrative deeds issued by the central tax authority starting with 31st of March 2022, Order no. 1021/2022 establishes the competence to solve the appeals, as well as the central and regional institutional organization.

The Order of the Ministry of Public Finance no. 1021/2022 was published in the Official Gazette no. 482 on the 13th of May 2022.

 1. Changes to Form 100

Order no. 856/2022 was published in the Official Gazette on the 13th of May 2022 and it regulates the modifications of the model and content of the nomenclature for the payment obligations due to the state budget and the instructions for filling Form 100 – “Declaration regarding payment obligations towards the state budget”.

The changes were necessary in order to include in the Form the tax on the additional income obtained by electricity producers in the period comprised between the 1st of April 2022 and the 31st of March 2023.

 1. Changes regarding reporting obligations and the registration procedures for individuals who carry out independent activities or liberal professions

On the 13th of May 2022, the Order no. 776/2022 was published in the Official Gazette and it provides the adaptation and update of the procedure for registration and change of the fiscal domicile of taxpayers, as well as the filling instructions for tax registration Form 070. The changes are made in relation to the new provisions regarding the jurisdiction of administrating the tax obligations owed by individuals who perform economic activities independently or those who exercise liberal professions:

 • The modification of the procedure for registration and change of the fiscal domicile, considering the fact that the administration jurisdiction of tax obligations owed by individuals who perform independent economic activities or exercise liberal professions belongs to the central tax authority where the fiscal domicile of the individual is located;
 • The update of the procedure for modification of the fiscal domicile for various categories of individual taxpayers;
 • The modification of the filling instructions regarding the competent tax authority from Form 070 Tax registration declaration/Declaration of mentions/Deregistration declaration for individuals who perform independent economic activities or those who exercise liberal professions”, according to the newly-established administration jurisdiction.
 1. Clarifications to the manner of granting overdue budgetary obligation restructuring

Order no. 1113/2022 was published in the Official Gazette on the 16th of May 2022 and states that, in order to establish ancillary payment obligations that can be restructured, debtors must provide in the restructuring plan detailed information regarding the value added tax filled in the reconciliation row, by mentioning the tax period, the due date and the related amount.

 1. Modifications to the procedures of the Romanian Customs Authority

Order no. 1108/2022 was published in the Official Gazette on the 16th of May 2022 and it states that, in the context of the establishment of the Romanian Customs Authority (AVR), the solving of the requests regarding the authorization of certain entities to import goods to which VAT exemptions apply will be done by AVR (and its subordinated units), by means of the commission that was established in order to authorize the imports of goods exempt from customs duties.

Moreover, this Order establishes the correlation between the provisions of the Norms regarding the exemption from payment of VAT and excise duties for final imports of certain goods as a result of the takeover by the customs authority of the jurisdiction regarding the authorization of the persons eligible to apply the respective exemptions.

Noutăți fiscale din perioada 13 – 20 mai 2022

 1. Noi instrucțiuni privind soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale

În contextul în care Ministerul Finanțelor Publice a preluat activitatea de soluționare a contestațiilor formulate împotriva actelor administrativ fiscale emise de organul central fiscal începând cu data de 31 martie 2022, Ordinul nr. 1021/2022 stabilește competența de soluționare a contestațiilor, precum și organizarea instituțională atât la nivel central, cât și regional.

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1021/2022 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 482 din 13 mai 2022.

 1. Modificarea declarației 100

În data de 13 mai 2022 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 856/2022, care are în vedere modificarea modelului și conținutului nomenclatorului obligațiilor de plată la bugetul de stat și a instrucțiunilor de completare a formularului 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”.

Modificarea a fost necesară pentru includerea în declarație a impozitului pe venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrică în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023.

 1. Modificări ale obligațiilor declarative și ale procedurilor pentru înregistrarea persoanelor fizice care desfășoară activități independente și profesii liberale

În data de 13 mai 2022 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 776/2022, care prevede adaptarea și actualizarea procedurii de înregistrare și modificare a domiciliului fiscal al contribuabililor, și a instrucțiunilor de completare ale formularului de înregistrare fiscală 070. Modificările sunt efectuate în legătură cu noile prevederi privind competența de administrare a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii liberale:

 • schimbarea procedurii de înregistrare și modificare a domiciliului fiscal, în contextul în care a fost stabilită competența de administrare a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere în sarcina organului fiscal central în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice care le-a înființat;
 • actualizarea procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru diverse categorii de contribuabili persoane fizice;
 • modificarea instrucțiunilor de completare referitoare la organul fiscal competent din formularul 070 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere”, potrivit competenței de administrare nou-stabilite.
 1. Clarificări ale modalității de acordare a restructurărilor obligațiilor bugetare restante

În data de 16 mai 2022 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 1113/2022 care prevede că, în scopul stabilirii obligațiilor de plată accesorii ce pot face obiectul restructurării, debitorii trebuie să detalieze în planul de restructurare informațiile cu privire la taxa pe valoarea adăugată înscrisă pe rândul de regularizare, cu precizarea perioadei fiscale, a scadenței, precum şi a sumei aferente.

 1. Modificări la nivelul procedurilor Autorității Vamale Române

În data de 16 mai 2022 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 1108/2022 care prevede că, în contextul înființării Autorității Vamale Române (AVR), activitatea de soluționare a cererilor privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire de la plata TVA să fie realizată de AVR (și unitățile sale subordonate), prin comisia constituită pentru autorizarea importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale.

De asemenea, prin Ordin se corelează prevederile Normelor privind scutirea de la plata TVA şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri ca urmare a preluării de către autoritatea vamală a competențelor legate de autorizarea persoanelor eligibile pentru aplicarea respectivelor scutiri.

Share on LinkedIn
Related Posts