Important changes to the Tax Code and the Tax Procedure Code

Important changes to the Tax Code and the Tax Procedure Code

Important changes to the Tax Code and the Tax Procedure Code

On the 31st of January 2022, Ordinance no. 11/2022 for the amendment and completion of some normative acts, as well as for the amendment of some terms was published in the Official Gazette no. 97.

The main amendments to the Tax Code concern the following:

 • Harmonization of the provisions regarding sponsorships, with respect to the rules introduced by Law no. 322/2021, thus eliminating the possibility to carry forward for the next seven years sponsorships which were not deducted from the tax due (starting with those performed after 01.01.2022).
 • Regarding the tax groups, special rules have been implemented regarding the submission of the consolidated annual profit tax return, in case at least one of the members of the tax group is subject to the recapitalization facilities provided by GEO no. 153/2020;
 • Notaries will have the obligation to also send, through the bi-annual declaration, information on transactions with real estate properties from the personal patrimony that are exempted from the income tax, under the non-taxable ceiling of 450,000 lei;
 • The Romanian Customs Authority is granted competence regarding (i) the authorization of tax warehouses, registered consignees, registered consignors and authorized importers and (ii) the establishment of procedures in the field of excise duties.

The main amendments to the Tax Procedure Code:

 • Taxpayers who provide an electronic interface through which online business transactions are facilitated will be required to provide the central tax authority periodically with information on the transactions conducted through it;
 • Entities that are registered with the Trade Registry which are officially declared as temporarily inactive or other entities that have requested suspension of their activity from the organisms which authorised them, are no longer required to submit tax returns for the period in which they are in these situations, starting with the 1st of the month following that in which (i) the temporary inactivity was recorded with the Trade Registry or (ii) the suspension of activity was recorded in the taxpayer register;
 • Increased flexibility of the conditions for accessing payment scheduling for (i) debtors who are in insolvency proceedings and (ii) debtors for whom joint liability has been established;
 • The possibility of transmitting the information held by the tax authorities to the public institutions and institutions of public interest, in addition to the entities already mentioned in the Tax Procedure Code;
 • The activity concerning advance tax rulings will be taken over by the Ministry of Finance from the National Agency for Fiscal Administration, and the term for solving such requests has been increased to 6 months (previously 3 months);
 • The possibility for the competence to carry out the tax inspection to be given to other tax authorities (by derogation from the normal rules for establishing competence) by order of the president of ANAF, has been introduced and the competence to perform documentary verification has been regulated.

Other important changes in the tax field:

 • Taxpayers who are required to pay the specific tax will benefit from an exemption in the fiscal year 2022, for a period of 180 days, calculated starting with the 3rd of February 2022;
 • The deadline for equipping commercial vending machines with fiscal electronic cash registers has been extended until the 31st of December 2022.

Tax Alert – Modificări importante aduse Codului fiscal și Codului de procedură fiscală

În data de 31 ianuarie 2022 a fost publicată, în Monitorul Oficial nr. 97, Ordonanța nr. 11/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea unor termene.

Principalele modificări aduse Codului fiscal vizează următoarele:

 • Armonizarea prevederilor în domeniul sponsorizărilor, în sensul regulilor introduse prin Legea nr. 322/2021, fiind astfel eliminată posibilitatea de a reporta în următorii șapte ani sponsorizările (cele efectuate ulterior 01.01.2022) nescăzute din impozit.
 • În ceea ce privește grupurile fiscale, au fost implementate reguli speciale referitoare la depunerea declarației anuale consolidate privind impozitul pe profit, în cazul în care cel puțin unul dintre membrii grupului fiscal intră sub incidența facilităților pentru recapitalizare din OUG nr. 153/2020;
 • Notarii vor avea obligația să transmită prin declarația semestrială informații inclusiv pentru tranzacțiile cu proprietăți imobiliare din patrimoniul personal care sunt scutite de impozitul pe venit, sub plafonul neimpozabil de 450.000 lei;
 • Conferirea competenței Autorității Vamale Române în ceea ce privește (i) autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați și (ii) stabilirea unor proceduri în domeniul accizelor.

Principalele modificări aduse Codului de procedură fiscală:

 • Contribuabilii sau plătitorii care pun la dispoziție o interfață electronică prin care se facilitează tranzacțiile comerciale online vor fi obligați să furnizeze periodic organului fiscal central informații referitoare la tranzacțiile desfășurate prin intermediul acesteia;
 • Entitățile înregistrate în registrul comerțului, pentru care există înscrise mențiuni privind inactivitatea temporară sau alte entități care au solicitat suspendarea activității la organismele care le-au autorizat, nu mai au obligația depunerii declarațiilor fiscale pentru perioada în care se află în aceste situații, începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care (i) a fost înscrisă mențiunea privind inactivitatea temporară la registrul comerțului sau (ii) a fost înscrisă mențiunea privind suspendarea activității în registrul contribuabililor.
 • Flexibilizarea condițiilor de accesare a eșalonării la plată pentru (i) debitorii care se află în procedura insolvenței și (ii) debitorii cărora li s-a stabilit răspunderea solidară;
 • Posibilitatea transmiterii informațiilor deținute de organele fiscale și către instituțiile publice și instituțiile de interes public, pe lângă entitățile deja prevăzute în Codul de procedură fiscală;
 • Activitatea de emitere a soluțiilor fiscale individuale anticipate („SFIA”) va fi preluată de Ministerul Finanțelor de la Agenția Națională de Administrare Fiscală, iar termenul de soluționare a cererii de emitere a unei SFIA a fost majorat la 6 luni (anterior 3 luni);
 • A fost introdusă posibilitatea stabilirii competenței de efectuare a inspecției fiscale în sarcina altor organe fiscale prin ordin al președintelui ANAF (prin derogare de la regulile normale de stabilire a competenței) și a fost reglementată competența pentru efectuarea verificării documentare.

Alte modificări importante în domeniul fiscal:

 • Contribuabilii care sunt obligați la plata impozitului specific vor beneficia de o scutire în anul fiscal 2022, pentru o perioadă de 180 de zile, calculată începând cu 3 februarie 2022;
 • A fost prelungit termenul pentru dotarea cu aparate de marcat electronice fiscale a automatelor comerciale până la 31 decembrie 2022.
Share on LinkedIn
Related Posts