New tax obligations based on the implementation of the RO e-Transport mechanism

New tax obligations based on the implementation of the RO e-Transport mechanism

New tax obligations based on the implementation of the RO e-Transport mechanism

On the 11th of April 2022, Government Emergency Ordinance no. 41/2022 for the establishment of the National System for monitoring the road transport of goods with high tax risk RO e-Transport and for repealing art. XXVIII of Government Emergency Ordinance no. 130/2021 regarding some fiscal-budgetary measures, the extension of some terms, as well as for the modification and completion of some normative acts was published in the Official Gazette no. 356.

The RO e-Transport system regulated by this Government Emergency Ordinance aims at monitoring the movement of goods with high tax risk within the national territory and includes the following types of operations:

 • transport of goods representing intra-community acquisitions and deliveries,
 • transport of goods subject to imports and exports,
 • transport of goods between two locations located on the national territory.

The obligation to report the information within the RO e-Transport system will have to be fulfilled by the following types of users:

 • the recipient or sender registered within the import customs declaration, for imports or exports;
 • the beneficiary from Romania in case of intra-community acquisitions;
 • the Romanian supplier in case of internal transactions or intra-community deliveries;
 • to the depositary, in the case of goods with high tax risk that are the object of intra-community transactions that are temporarily unloaded on the Romanian territory.

Subsequently, these users are required to provide to the road transport operator the UIT code which identifies the goods related to each commercial relationship involving a transport of high tax risk goods. This code is issued for the goods that are transported before the transport begins / arrives at the entry point in Romania / at the place of import. This UIT code must also be mentioned on the transport document.

This reporting mechanism will be optional for the users listed above starting with the 13th of April 20202 and mandatory from the 1st of July 2022.

The project also considers a series of contraventions which consist of fines between RON 5,000 and RON 100,000, as well as the confiscation of the value of the undeclared goods.

The implementation procedure of this Government Emergency Ordinance and the categories of road vehicles used for the transport of goods with high tax risk that are subject to monitoring shall be established by joint Order of the President of the National Agency for Fiscal Administration and the Romanian Customs Authority, within 30 days since the date of entry into force of this Emergency Ordinance.

The high tax risk goods transported by road that are subject to monitoring through the RO e-Transport System shall be established by Order of the President of the National Agency for Fiscal Administration issued within 15 days from the date of entry into force of this emergency ordinance. It should be noted that at the time of publication of this Emergency Ordinance, there is already a draft Order for the establishment of these types of assets.

 

Noi obligații fiscale în baza implementării mecanismului RO e-Transport

În data de 11 aprilie 2022 a fost publicată, în Monitorul Oficial nr. 356, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Sistemul RO e-Transport reglementat de către prezenta Ordonanță de Urgență vizează monitorizarea pe teritoriul național a deplasării bunurilor cu risc fiscal ridicat și cuprinde următoarele tipuri de operațiuni:

 • transportul bunurilor reprezentând achiziții și livrări intracomunitare,
 • transportul bunurilor care fac obiectul importurilor și exporturilor,
 • transportul bunurilor între două locații situate pe teritoriul național.

Obligația declarării datelor în sistemul RO e-Transport a bunurilor cu risc fiscal ridicat revine, în funcție de tipul operațiunii următoarelor tipuri de utilizatori:

 • destinatarului sau expeditorului înscris în declarația vamală de import, pentru importuri sau exporturi;
 • beneficiarului din România în cazul achizițiilor intracomunitare;
 • furnizorului din România în cazul tranzacțiilor interne sau a livrărilor intracomunitare;
 • depozitarului, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare ce sunt descărcate temporar pe teritoriul României.

Ulterior, acești utilizatori sunt obligați să pună la dispoziția operatorului de transport rutier codul UIT (prin intermediul căruia se identifică bunurile aferente fiecărei relații comerciale care implică transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat) aferent bunurilor transportate până cel târziu la prezentarea vehiculului în punctul rutier de unde acesta se pune în mișcare / la intrarea în Romania / la locul de import. Acest cod UIT va trebui menționat și pe documentul de transport.

Acest mecanism de declarare va fi opțional pentru utilizatorii enumerați mai sus începând cu 13 aprilie 2022 și obligatoriu de la 1 iulie 2022.

Proiectul are în vedere și o serie de contravenții care vizează amenzi contravenționale cuprinse între 5.000 lei și 100.000 lei, precum și confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate.

Procedura de aplicare a prezentei Ordonanțe de Urgență și categoriile de vehicule rutiere utilizate pentru transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul monitorizării se stabilesc prin ordin comun al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și Autorității Vamale Române, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Bunurile cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală emis în termen de 15 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Este de precizat faptul că la momentul publicării acestei Ordonanțe de Urgență, în cadrul ANAF există deja un proiect de Ordin pentru stabilirea acestor bunuri.

Share on LinkedIn
Related Posts