Tax Alert Noutăți privind lista contribuabililor care nu au obligații fiscale restante

Tax Alert – Noutăți privind lista contribuabililor care nu au obligații fiscale restante

Tax Alert – Noutăți privind lista contribuabililor care nu au obligații fiscale restante

 

Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1923/2022 privind procedura de publicare a listei contribuabililor care nu înregistează obligații restante a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1058/01.11.2022.

Ordinul detaliază punerea în aplicare a prevederilor art. 1621 din Codul de procedură fiscală, prin care s-a introdus recent obligația organelor fiscale de a publica pe pagina de internet lista contribuabililor persoane juridice care au declarat și au achitat la scadență obligațiile fiscale de plată și care nu au obligații restante.

Condițiile care trebuie îndeplinite cumulativ de contribuabili pentru includerea în această listă sunt următoarele:

1. sunt depuse, pe perioada de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale, toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data întocmirii listei;
2. au achitate la scadență/termenul de plată prevăzut de lege, obligațiile fiscale principale și accesorii, în trimestrul pentru care se realizează publicarea listei;
3. nu înregistrează obligații bugetare restante la data întocmirii listei.

Lista va fi publicată trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, și va cuprinde denumirile contribuabililor și codurile lor de identificare fiscală.

Tax Alert – New updates regarding the list of taxpayers which do not have outstanding tax obligations

 

The Order of the President of the National Agency for Fiscal Administration no. 1923/2022 regarding the publishing procedure of the list of taxpayers that do not have outstanding tax obligations has been published in the Official Gazette no. 1058/01.11.2022.

The order details the application of the provisions of art. 1621 of the Tax Procedure Code, which recently introduced the obligation of the tax authorities to publish on their website the list of taxpayers that are legal entities, which have declared and paid their tax obligations within their legal deadlines and do not have any outstanding tax obligations.

The cumulative conditions that must be fulfilled by the taxpayers in order to be included on the list are the following:

1. all tax forms as per the tax vector, within the statute of limitation of the tax authority’s right to establish tax obligations, must be submitted, until the moment of the publication of the list;
2. have the principal and accessory tax obligations paid on time, for the trimester for which the list is published;
3. the taxpayers do not have outstanding tax obligations when the list is prepared by the authorities.

The list will be published on a quarterly basis, until the last day of the first month of the quarter following the one for which the reporting is made, and will include the names of the taxpayers and their tax identification numbers.

Share on LinkedIn
Related Posts