On the 18th of December 2021, The Emergency Ordinance no. 130/2021 regarding some fiscal-budgetary measures, the extension of some terms, as well as for the modification of some normative acts was published in the Official Gazette.

On the 18th of December 2021, The Emergency Ordinance no. 130/2021 regarding some fiscal-budgetary measures, the extension of some terms, as well as for the modification of some normative acts was published in the Official Gazette.

Among the most important tax regulations there are:

 1. In the case of benefits in cash and/or in kind, including gift vouchers, provided by employers to their employees on the occasion of various holidays, the non-taxable cap and not included in the calculation basis of compulsory social security contributions shall be increased from the amount of LEI 150 to the amount of LEI 300 – all those that exceed this cap or are granted on other occasions than the holidays provided by law will be included in the calculation base of social contributions;
 2. Regulated vouchers (holiday vouchers, social vouchers for hot meals) will be granted exclusively electronically. This repeals the provisions on the issuance of these vouchers on paper. However, the paper vouchers, issued until the 31st of January 2022, will remain valid until the expiration date written on them;
 3. The possibility of granting gift vouchers (regulated by Law no. 165/2018) to other categories of beneficiaries other than the company’s own employees is eliminated;
 4. Regulated vouchers in the form of gift vouchers are removed from the category of income from other sources;
 5. The deadline of 31st of January 2022 shall be replaced by that of 30th of June 2022 as regards the possibility of benefiting from the cancellation of accessory obligations;
 6. In the matter of VAT, the normative act regulates the possibility of purchasing with the reduced VAT rate of 5%, individually or jointly with another natural person/other natural persons of a single dwelling whose value exceeds the amount of LEI 450,000, but does not exceed the amount of LEI 700,000, excluding VAT, representing the equivalent in lei of approximately EUR 140,000 – In this regard, a special register will be set up, in electronic format “Register of housing acquisitions with reduced VAT rate of 5%”, where the information will be provided by public notaries;
 7. Starting from the 1st of January 2022, the reduced VAT rate of 5% for thermal energy will apply, exclusively in the cold season, to several categories of beneficiaries – population, public and private hospitals, NGOs, educational institutions, churches;
 8. The monthly basis for calculating the health contribution, for pension income exceeding LEI 4,000 per month, is represented by the part exceeding the monthly amount of LEI 4,000, for each pension right;
 9. The tax facility of LEI 1,500 for nurseries and kindergartens is still suspended for the entire year of 2022 – during the suspension period, the expenses for the operation of nurseries/kindergartens under the administration of taxpayers continue to be considered social expenses deductible to the calculation of the tax result, within 5% applied to the value of salary expenses;
 10. The national system for monitoring the transport of goods RO e-Transport is implemented – the application procedure will be established by order of the Ministry of Finance which will be issued within 30 days from the date of entry into force of emergency ordinance;
 11. The gross national minimum wage may be applied to an employee for a maximum period of 24 months from the time of the conclusion of the individual employment contract. After the termination of that period, during which the employee will be qualified or not, he will be employed with a wage higher than the gross national minimum wage guaranteed in payment;
 12. With regard to the crime of tax evasion, the withholding and non-payment, respectively collection and non-payment within 60 days of the due date provided by law, of taxes and/or contributions are re-incriminated – the provisions enter into force on the 1st of March 2022;
 13. Notwithstanding the provisions of Government Emergency Ordinance no. 120/2021, in the case of products with high tax risk, suppliers may, between the 1st of April and the 30th of June 2022, submit invoices issued in the national system on electronic invoice RO e-Invoice, regardless of whether or not the recipients are registered in the Register RO e -Invoice. Also, starting from the 1st of July 2022, the suppliers are obliged to send the invoices issued in the national system regarding the electronic invoice RO e-Invoice, regardless of whether or not the recipients are registered in the Register of RO e-Invoice.

În data de 18 decembrie 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de urgență nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea unor acte normative.

Printre cele mai importante reglementări în materie fiscală se numără:

 1. În cazul cadourilor în bani și/sau în natură, inclusiv tichetelor cadou, oferite de angajatori, angajaților cu ocazia diferitelor sărbători, se majorează plafonul neimpozabil și care nu se cuprinde în baza de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale obligatorii de la suma de 150 lei la suma de 300 de lei – toate cele care depășesc acest plafon sau sunt acordate cu alte ocazii decât sărbătorile prevăzute de lege se vor include în baza de calcul a contribuțiilor sociale;
 2. Biletele de valoare (vouchere de vacanță, tichete sociale pentru masă caldă) vor fi acordate exclusiv pe suport electronic. Astfel, se abrogă dispozițiile privind emiterea biletelor de valoare pe suport hârtie. Biletele de valoare pe suport hârtie, emise până la data de 31 ianuarie 2022, își vor menține valabilitatea până la expirarea datei de valabilitate înscrise pe acestea;
 3. Se elimină posibilitatea de a acorda tichete cadou (reglementate de Legea nr. 165/2018) altor categorii de beneficiari în afara angajaților proprii ai unei societăți;
 4. Se elimină din categoria veniturilor din alte surse biletele de valoare sub forma tichetelor cadou;
 5. Termenul de 31 ianuarie 2022 se înlocuiește cu cel de 30 iunie 2022 în ceea ce privește posibilitatea de a beneficia de anularea obligațiilor accesorii;
 6. În materie de TVA, se reglementează posibilitatea achiziționării cu cota redusă de TVA de 5%, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice a unei singure locuințe a cărei valoare depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, reprezentând echivalentul în lei a aproximativ 140.000 euro – În acest sens, se va înființa un registru special, în format electronic „Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%”, unde informațiile vor fi furnizate de notari;
 7. De la 1 ianuarie 2022, cota redusă de TVA de 5% pentru energia termică se va aplica, exclusiv în sezonul rece, mai multor categorii de beneficiari – populație, spitale publice și private, ONG-uri, instituții de învățământ, biserici;
 8. Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate, pentru veniturile din pensii care depășesc 4.000 de lei lunar, o reprezintă partea ce depășește suma lunară de 4.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie;
 9. Facilitatea fiscală a celor 1.500 lei privind creșele și grădinițele este suspendată în continuare pe întregul an 2022 – pe perioada suspendării, cheltuielile pentru funcționarea creșelor/grădinițelor aflate în administrarea contribuabililor continuă să fie considerate cheltuieli sociale deductibile la calculul rezultatului fiscal, în limita de 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului;
 10. Se introduce Sistemul național privind monitorizarea transporturilor de bunuri RO e-Transport – procedura de aplicare se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanțe de urgență;
 11. Salariul de bază minim brut pe țară va putea fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maximum 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, timp în care salariatul va fi calificat sau nu, acesta va fi încadrat cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
 12. În ceea ce privește infracțiunea de evaziune fiscală, se reincriminează reținerea și neplata, respectiv încasarea și neplata în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/sau contribuțiilor – prevederile intră în vigoare la 1 martie 2022;
 13. Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2021, în cazul produselor cu risc fiscal ridicat, furnizorii pot, în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2022, să transmită facturile emise în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura. De asemenea, începând cu data de 1 iulie 2022, furnizorii sunt obligați să transmită facturile emise în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura.
Share on LinkedIn
Related Posts