Tax Alert Propunerea legislativă privind facturarea electronică obligatorie pentru toate tranzacțiile efectuate între persoanele impozabile stabilite pe teritoriul României

Tax Alert – Propunerea legislativă privind facturarea electronică obligatorie pentru toate tranzacțiile efectuate între persoanele impozabile stabilite pe teritoriul României

Tax Alert – Propunerea legislativă privind facturarea electronică obligatorie pentru toate tranzacțiile efectuate între persoanele impozabile stabilite pe teritoriul României

 

În cadrul proiectului de Lege privind măsurile fiscal bugetare ce urmează a fi adoptate, publicat în transparență pe portalul Ministerului Finanțelor în data de 19 septembrie 2023, au fost incluse și prevederi menite să implementeze Decizia Consiliului UE 2023/1553 prin care România a fost autorizată să introducă obligativitatea facturii electronice pentru livrările de bunuri/prestările de servicii în relația B2B. Conform proiectului de lege, implementarea se va face în două etape, astfel:

• Pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2024 se reglementează obligația persoanelor impozabile stabilite în România de a raporta/transmite în sistemul național (RO e-factura) facturile emise pentru livrări de bunuri și prestări de servicii efectuate în relația B2B (cu excepția exporturilor și livrărilor intracomunitare) și care au locul livrării/prestării în România.

De asemenea, începând cu data de 1 ianuarie 2024, persoanele nestabilite, dar înregistrate în scop de TVA în România, vor avea obligația de a raporta/transmite în sistemul național (RO e-Factura) facturile emise pentru pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate în relația B2B și care au locul livrării/prestării în România.

Termenul pentru transmiterea facturilor în sistemul național va fi de 5 zile lucrătoare, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data limită prevăzută de Codul fiscal pentru emiterea facturilor. Nerespectarea acestui termen se va sancționa cu amendă ce variază între 1.000 și 5.000 lei.

• Începând cu 1 iulie 2024, pentru livrări de bunuri și prestări de servicii în relația B2B între persoane impozabile stabilite în România va deveni obligatorie transmiterea facturii electronice utilizând sistemul național RO e-Factura. În situația nerespectării obligației de transmitere a facturilor electronice utilizând sistemul RO e-Factura, este prevăzută o amendă egală cu cuantumul TVA înscris în factură.

Tax Alert – Legislative proposal regarding mandatory electronic invoicing for all transactions between taxable persons established in Romania 

 

Within the Law project regarding the tax and budgetary measures that are about to be adopted, which is published in transparency on the website of the Ministry of Finance on the 19th of September 2023, provisions were also included to implement EU Council Decision 2023/1553 by which Romania was authorized to introduce the obligation of the electronic invoice for the supply of goods/services in the B2B relation. According to the draft, the implementation shall be done in two stages, as follows:

• For the period between the 1st of January and the 30th of June 2024, the obligation of taxable persons established in Romania to report/transmit the invoices issued for deliveries of goods and services performed in the B2B relation (except for exports and intra-community deliveries) and which have the place of delivery/performance in Romania in the national system (RO e-Factura).

Moreover, starting from the 1st of January 2024, persons that are not established, but registered for VAT purposes in Romania, shall have the obligation to report/transmit the invoices issued for the supply of goods/services performed in the B2B relation and which have the place of delivery/performance in Romania in the national system (RO e-Factura).

The deadline for submitting invoices in the national system will be 5 working days, but no later than 5 working days from the deadline provided by the Tax Code for issuing invoices. Failure to comply with this term will be sanctioned with a fine varying between RON 1,000 and RON 5,000.

• Starting from the 1st of July 2024, for deliveries of goods and services in the B2B relation between taxable persons established in Romania, the submission of the electronic invoice using the national RO e-Factura system shall become mandatory. In the event of a failure to comply with the obligation to submit electronic invoices using the RO e-Factura system, a fine equal to the amount of VAT entered in the invoice shall be issued.

Share on LinkedIn
Related Posts