Reglementări în domeniul muncii și al relațiilor sociale

Reglementări în domeniul muncii și al relațiilor sociale

Reglementări în domeniul muncii și al relațiilor sociale

 

1. Un nou caz de suspendare a contractului individual de muncă la inițiativa salariatului

Un nou caz de suspendare a contractului individual de muncă a fost introdus prin Legea nr. 140/2023 pentru completarea art. 51 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial din data de 26 mai 2023, în vigoare din data de 29 mai 2023.

Conform acestei noi prevederi:

Contractul individual de muncă poate fi suspendat, la inițiativa salariatului, și în cazul desfășurării, pe bază de contract încheiat în condițiile legii, a unei activități specifice în calitate de asistent maternal, asistent personal al persoanei cu handicap grav sau asistent personal profesionist.

2. Modificarea noii Legi a dialogului social și a Codului muncii

În temeiul Ordonanței de urgență nr. 42/2023, publicată în Monitorul Oficial și intrată în vigoare din 25 mai 2023*
* Cu excepția prevederilor art. I pct. 65 – 66, referitoare la sancționarea anumitor contravenții, care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial (în data de 24 iunie 2023)

Principalele aspecte de interes:

a) Modificări în Legea dialogului social:

Baza legală de stabilire a sectoarelor de negociere colectivă devine ordinul ministrului responsabil cu dialogul social, publicat în Monitorul Oficial (anterior, aceasta regăsindu-se în hotărâre de Guvern);

Inițierea negocierii colective: angajatorul are 15 zile calendaristice (în loc de 5 zile) la dispoziție de la data declanșării procedurilor de negociere pentru a convoca toate părțile îndreptățite în vederea negocierii contractului colectiv de muncă și pentru a convoca prima ședință de negociere; se înlocuiește termenul de „reuniune” utilizat în cadrul actului cu cel de „ședință”;

• Introducerea în toate contractele colective de muncă încheiate la nivel de sector de negociere colectivă sau la nivel național de clauze specifice aplicabile fiecărei categorii de IMM;

• Introducerea prevederii conform căreia nulitatea unei clauze a contractului colectiv de muncă negociate cu nerespectarea articolelor referitoare la negocierea colectivă în sistemul bugetar, poate fi cerută de către părțile interesate, fie pe cale de acțiune, fie pe cale de excepție, respectiv poate fi invocată de către instanță, din oficiu, pe durata existenței contractului colectiv de muncă; nulitatea clauzelor contractuale se constată de către instanțele judecătorești competente, la cererea părții interesate, fie pe cale de acțiune, fie pe cale de excepție;

• Pe toată durata participării la grevă, contractul individual de muncă sau raportul de serviciu se va suspenda la inițiativa angajatului, iar nu de drept, cum legea prevedea până acum;

• Abrogarea prevederii conform căreia în cazul în care nu există contract colectiv de muncă în vigoare, conflictul colectiv de muncă poate avea ca obiect revendicări ale angajaților/lucrătorilor privind apărarea intereselor colective cu caracter economic, profesional sau social și, astfel, înlăturarea interdicției generale de a declara grevă pe parcursul contractului colectiv de muncă;

• Toate organizațiile sindicale vor putea declanșa conflictul colectiv de muncă.

b)   Modificări ale Codului Muncii:

Plata zilelor de concediu de îngrijitor de către angajator;

• Corelarea cu noua lege a dialogului social în privința obligativității negocierii colective angajatorilor cu cel puțin 10 angajați (în loc de 21);

Stabilirea competenței tribunalului pentru judecarea conflictelor individuale și colective de muncă, prevedere ce vine în completarea omisiunii noii legi a dialogului social de a reglementa acest aspect și orice referire la conflictele individuale de muncă;

• Stabilirea unui termen de apel de 10 zile de la data comunicării hotărârii.

Labor and social relations regulations

 

1. A new case of suspension of the individual employment agreement on the employee’s initiative

A new case of suspension of the individual employment agreement has been introduced by Law No. 140/2023 supplementing Article 51(1) of Law No. 53/2003 on the Labour Code, published in the Official Gazette of 26 May 2023 and effective from 29 May 2023.

According to this new provision:

The individual employment agreement may also be suspended, on the employee’s initiative, in the case of carrying out a specific activity as a maternal assistant, a personal assistant to severely disabled persons or a professional personal assistant, based on an agreement concluded in accordance with the law.

2. Amendments to the new Social Dialogue Law and the Labour Code

Pursuant to Emergency Ordinance No. 42/2023, published in the Official Gazette and effective from 25 May 2023*
* Except for the provisions of Article I, points 65 to 66, concerning the sanctioning of certain offences, which come into force 30 days after the date of publication in the Official Gazette (i.e. on 24 June 2023).

Main issues of interest:

a)   Amendments to the Social Dialogue Law:

The legal basis for establishing collective bargaining sectors becomes the order of the Minister responsible for social dialogue, published in the Official Gazette (previously, this was provided for under a Government Decision);

Initiation of collective bargaining: the employer has 15 calendar days (instead of 5 days) from the date of initiation of the negotiation procedures to convene all the parties entitled to negotiate the collective bargaining agreement and to convene the first negotiation meeting;

• Introduction in all collective bargaining agreements concluded at collective bargaining sector or national level of specific clauses applicable to each category of SMEs;

• Introduction of a provision according to which the nullity of a clause of a collective bargaining agreement negotiated in breach of the articles on collective bargaining in the budgetary system may be requested by the interested parties, either by way of an action or by way of an exception, i.e. it may be invoked by the court, ex officio, during the existence of the collective bargaining agreement; the nullity of contractual clauses is established by the competent courts of law, at the request of the interested party, either by way of an action or by way of an exception;

• For the duration of the strike, the individual employment agreement or the employment relationship will be suspended on the employee’s initiative, and not de jure, as provided under the law until now;

• Repeal of the provision that if there is no collective bargaining agreement in force, the collective labour dispute may concern claims of the employees/workers for the defence of collective interests of an economic, professional or social nature, and thus removal of the general prohibition of strike throughout the collective bargaining agreement;

• All trade unions will be able to initiate collective labour disputes.

b)   Amendments to the Labour Code:

Payment of the caregiver’s leave days by the employer;

• Correlation with the new law on social dialogue regarding the obligation of collective bargaining for employers with at least 10 employees (instead of 21);

Establishment of the jurisdiction of the courts to settle individual and collective labour disputes, which complements the omission in the new law on social dialogue to regulate this matter and any reference to individual labour disputes;

• Establishment of a 10-day appeal period from the date of communication of the judgment.

Share on LinkedIn
Related Posts