Tax Alert Modificări la regimul operațiunilor scutite de TVA

Tax Alert – Modificări la regimul operațiunilor scutite de TVA

Tax Alert – Modificări la regimul operațiunilor scutite de TVA

 

În cursul zilei de 12 aprilie 2023, Legea nr. 88/2023 prin care sunt adăugate o serie de scutiri de TVA pentru operațiuni referitoare la construirea și reabilitarea de unități spitalicești, livrarea de echipamente și aparatură medicală, livrarea de proteze și de produse ortopedice a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 310.

Scutirea de TVA se aplică pentru următoarele operațiuni:

a) servicii de construire, reabilitare, modernizare de unități spitalicești din rețeaua publică de stat, precum și serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unități spitalicești prestate către entități nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF, dacă acestea sunt destinate unităților spitalicești deținute și exploatate de entitatea nonprofit sau celor din rețeaua publică de stat;
b) livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii și echipamente de protecție, materiale și consumabile de uz sanitar, destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoanele cu handicap, bunuri esențiale pentru compensarea și depășirea handicapurilor, altele decât cele prevăzute la lit. c) și d), precum și adaptarea, repararea, închirierea și leasingul unor astfel de bunuri, efectuate către unități spitalicești din rețeaua publică de stat, precum și cele efectuate către entități nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF, dacă acestea sunt destinate unităților spitalicești deținute și exploatate de entitatea nonprofit sau celor din rețeaua publică de stat;
c) livrarea de proteze și accesorii ale acestora;
d) livrarea de produse ortopedice.

Potrivit Legii, scutirea operațiunilor din domeniul medical menționate mai sus se aplică în următorul mod:

1. direct, prin facturare fără TVA de către furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii;
2. prin restituirea TVA aferentă achizițiilor de bunuri sau servicii efectuate de entitățile non-profit, potrivit unei proceduri stabilite prin ordin al ministrului finanțelor.

Condițiile pentru aplicarea scutirilor de mai sus vor fi prevăzute în normele metodologice privind aplicarea Codului fiscal. Trebuie menționat că scutirile de mai sus sunt cu drept de deducere a TVA achitată în amonte.

Tax Alert – Changes to the VAT exemption regime

 

On the 12th of April 2023, Law no. 88/2023 which adds a series of VAT exemptions for operations regarding the building and rehabilitation of hospital units, the delivery of equipment and medical devices, delivery of prosthetic and orthopaedic products was published in the Official Gazette no. 310.

The VAT exemption is applicable for the following:

a) construction, rehabilitation, modernization services of hospital units from the public state system, as well as construction, rehabilitation, modernization services of hospital units provided to non-profit entities registered in the Public Register organized by ANAF, if they are intended for hospital units owned and operated by the non-profit entity or for those in the public state network;
b) supplies of medical equipment, apparatus, devices, articles, accessories and protective equipment, materials and consumables for sanitary purposes, normally intended for use in the medical field or for use by disabled persons, essential goods for compensating and overcoming disabilities, other than those mentioned at letters c) and d), as well as the adaptation, repair, rental and leasing of such goods provided to non-profit entities registered in the Public Register organized by ANAF, if they are intended for hospital units owned and operated by the non-profit entity or for those in the public state network;
c) delivery of prosthetics and their accessories;
d) delivery of orthopaedic products.

According to the Law, the exemption is applied to the medical operations previously mentioned as follows:

1. directly, through invoicing without VAT to the suppliers of goods/service providers;
2. by refunding the VAT related to purchases of goods or services made by non-profit entities, according to a procedure which will be established by order of the Minister of Finance.

The conditions for the application of the above exemptions will be provided in the methodological norms for the application of the Tax Code. It should be noted that the above operations are exempt with the right to deduct the input tax paid at the preceding stage.

Share on LinkedIn
Related Posts