Tax Alert Disclosure of information regarding corporate income tax

Tax Alert – Disclosure of information regarding corporate income tax

Tax Alert – Disclosure of information regarding corporate income tax

 

On the 7th of September 2022, the Order no. 2048/2022 regarding the supplementation of accounting regulations applicable to economic operators was published in the Official Gazette no. 878/2022, through which the provisions of EU Directive 2021/2101, which institute new disclosure obligations with regards to corporate income tax, were transposed in the national legislation, within the accounting regulations approved by Order 1802/2014 and Order 2844/2016.

Ultimate parent companies or standalone entities whose consolidated net turnover has exceeded, at the balance sheet date, for each of the last two consecutive financial years, the amount of RON 3,700,000,000 have the obligation to draw up, publish and make accessible a report on corporate income tax information.

Obligations in this respect, with regards to publishing, making accessible and even (to the extent that the necessary information is not provided by the ultimate parent company or standalone entity) with regards to drawing-up, within the limits of the available information, of the report on corporate income tax information, may also fall to Romanian medium and large subsidiaries controlled by an ultimate parent company to which the local accounting regulations are not applicable, respectively to Romanian branches established by entities which are not governed by the law of an EU member state.

The report discloses information with regards to all the activities of the standalone entity or the ultimate parent company, including the activities of all affiliated entities which are consolidated in the financial statements for the respective financial year, such as the list of all subsidiary entities consolidated in the financial statements, established in the EU or in non-cooperative jurisdictions, the description of the nature of their activities, the number of employees, the amount of income, profits, corporate income tax due and corporate income tax paid, the information being presented separately for each member state and for non-cooperative jurisdictions and on an aggregate basis for the other jurisdictions.

The report shall be published within 12 months of the balance sheet date for the financial year for which it is drawn up.

The provisions of this order will enter into force starting the 1st of January 2023. The entities which chose a financial year which differs from the calendar year will apply the new provisions starting with the first financial year which begins after the 1st of January 2023.

Tax Alert – Raportarea unor informații cu privire la impozitul pe profit

 

În data de 7 septembrie 2022 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 878/2022 Ordinul nr. 2048/2022 privind completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici, prin care au fost transpuse în legislația națională, în cadrul reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul 1802/2014 și Ordinul 2844/2016, prevederile Directivei UE 2021/2101 ce instituie noi obligații de raportare cu privire la impozitul pe profit.

Societățile-mamă finale sau entitățile autonome ale căror cifră de afaceri netă consolidată a depășit, la data bilanțului, pentru fiecare din ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei au obligația să întocmească, să publice și să asigure accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit.

Obligații în acest sens, cu privire la publicarea, asigurarea accesului și chiar (în măsura în care informațiile necesare nu sunt furnizate de societatea-mamă finală sau entitatea autonomă) cu privire la întocmirea, în limita informațiilor disponibile, a raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit pot reveni inclusiv filialelor mijlocii și mari din România controlate de o societate-mamă finală care nu intră sub incidența reglementărilor contabile locale, respectiv sucursalelor din România înființate de entități care nu intră sub legislația unui stat membru UE.

Raportul prezintă informații cu privire la toate activitățile entității autonome sau ale societății-mamă finală, inclusiv activitățile entităților afiliate consolidate în situațiile financiare aferente exercițiului financiar în cauză, precum lista tuturor filialelor consolidate în situațiile financiare, stabilite în UE sau în jurisdicțiile necooperante, descrierea naturii activității acestora, numărul de salariați, cuantumul veniturilor, profiturilor, impozitului pe profit datorat și impozitului pe profit plătit, informațiile fiind prezentate separat pentru fiecare stat membru și pentru jurisdicțiile necooperante și în mod agregat pentru celelalte jurisdicții.

Raportul va trebui publicat în termen de 12 luni de la data bilanțului exercițiului financiar pentru care este întocmit.

Prevederile acestui ordin vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2023. Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic vor aplica noile prevederi începând cu primul exercițiu financiar care începe ulterior datei de 1 ianuarie 2023.

Share on LinkedIn
Related Posts