Tax Alert Modificări importante ale Codului de procedură fiscală

Tax Alert – Modificări importante ale Codului de procedură fiscală

Tax Alert – Modificări importante ale Codului de procedură fiscală

În data de 31 august 2022 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 857 Ordonanța Guvernului nr. 31/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Ordonanța a intrat în vigoare de la 3 septembrie 2022.

Principalele modificări aduse Codului de procedură fiscală sunt:

Comunicarea actelor administrativ-fiscale

• Actele administrativ-fiscale transmise prin mijloace electronice vor fi considerate comunicate la data punerii la dispoziția contribuabilului, și nu în termen de 15 zile de la data transmiterii către contribuabil a actului respectiv, așa cum se prevedea anterior.

SFIA

• Cererea pentru emiterea unei soluții fiscale anticipate se va putea depune pentru o singură situație fiscală viitoare și o singură obligație fiscală principală, fără a exista limitare cu privire la numărul de cereri. Taxa pentru emiterea SFIA în cazul persoanelor nerezidente va fi de 5.000 EUR;
• Taxa nu se restituie decât în anumite situații în care se respinge emiterea SFIA.

Prescripție – persoane fizice

• Termenul de prescripție a dreptului autorităților fiscale de a stabili creanțe fiscale va fi suspendat între data decesului persoanei fizice la care era în curs o acțiune de inspecție / verificare și data în care autoritățile fiscale au luat la cunoștință că există sau nu succesori.

Contribuabili nerezidenți, durată inspecție

• Durata maximă de efectuare a inspecției fiscale pentru contribuabili nerezidenți se extinde de la 45 de zile la 180 de zile.

Inspecție fiscală – sesizare organe penale

• Inspecția fiscală încetează dacă organele penale sunt sesizate, numai pentru obligațiile și perioadele fiscale care fac obiectul sesizării. Dacă se dispune clasarea, renunțarea la urmărirea penală, sau dacă, după trimiterea în judecată instanța lasă nesoluționată acțiunea civilă, autoritățile vor putea relua inspecția.

Eșalonare la plată obligații fiscale

• Pentru contribuabilii care trebuie să achite obligații fiscale administrate de organul fiscal central într-un anumit termen pentru a se menține autorizația, acordul ori alt act administrativ similar (i) se condiționează acordarea eșalonării la plată de constituirea unor garanții și (ii) se elimină posibilitatea de a solicita eșalonarea la plată în formă simplificată;
• Sunt stabilite și dispoziții tranzitorii, având în vedere modificările privind eșalonările.
• Se clarifică faptul că, în raport cu termenele reglementate pentru menținerea eșalonării la plată, prioritare sunt obligațiile stabilite în legislația specifică ajutorului de stat. Astfel sumele stabilite prin decizie de recuperare a ajutoarelor de stat trebuie achitate la termenele stabilite în legislația specifică pentru a se menține procedura eșalonării la plată;

Executare silită

• În cadrul executării silite, valorificarea bunurilor sechestrate, potrivit înțelegerii părților, se poate realiza inclusiv la un preț sub cel de evaluare, însă numai dacă din prețul oferit se asigură acoperirea integrală a creanței fiscale, inclusiv a accesoriilor și a cheltuielilor de executare silită;
• Sunt încadrați în categoria debitorilor care nu mai au venituri sau bunuri urmăribile cei care dețin în proprietate bunuri a căror valoare este mai mică de 2% (anterior 1%) din cuantumul obligațiilor fiscale restante;

Lista albă a contribuabililor

• Organele fiscale centrale și locale vor fi obligate să publice trimestrial lista contribuabililor persoane juridice care au declarat și achitat la scadență obligațiile fiscale și care nu au obligații restante.

Anularea rezervei verificării ulterioare

• Inspecția fiscală / verificarea situației fiscale personale va avea ca efect anularea rezervei verificării ulterioare doar dacă acestea se finalizează cu raport de inspecție / raport de verificare și decizie emisă de organul fiscal.

Tax Alert – Important changes to the Tax Procedure Code

On the 31st of August 2022, the Government Ordinance no. 31/2022 for the amendment and completion of Law no. 207/2015 regarding the Tax Procedure Code was published in the Official Gazette no. 857. The Ordinance entered into force on September 3rd 2022.

The main changes brought to the Tax Procedure Code are:

Communication of tax administrative documents

• The tax administrative documents sent by electronic means will be considered communicated on the date they are made available to the taxpayer, and not within 15 days from the date of transmission to the taxpayer of the respective document, as it was previously regulated.

Advance tax ruling

• The application for the issuance of an advance tax ruling can be submitted for a single future tax situation and a single principal tax obligation, with no limitation regarding the number of applications. The fee for issuing the advanced tax ruling for non-residents will be EUR 5,000;
• The fee can be refunded only in certain situations where the issuing of the advanced tax ruling is rejected;

Statute of limitations – individuals

• The statute of limitations with regards to the tax authority’s right to establish tax liabilities will be suspended between the date of the death of the individual which was subject to an ongoing tax audit / audit of the personal fiscal situation and the date on which the tax authorities are informed of the existence of successors or lack thereof.

Non-resident taxpayers – duration of the tax audit

• The maximum duration of the tax audit for non-resident taxpayers is extended from 45 days to 180 days;

Tax audit – notification of criminal authorities

• The tax audit ceases if the criminal authorities are notified, only for the tax obligations and the tax periods that are the subject of the notification. If dismissal, waiver of criminal prosecution is ordered or if, after being referred to court, the court leaves the civil action unresolved, the tax authorities will be able to resume the tax audit.

Payment rescheduling of tax obligations

• For taxpayers which must pay tax obligations administered by the central tax authority within a certain period in order to maintain an authorization, agreement or other similar administrative act (i) the granting of payment rescheduling is conditioned by the establishment of guarantees and (ii) it is no longer possible to request payment rescheduling in a simplified form.
• Transitional measures are also established, given the changes regarding payment rescheduling.
• It is clarified that, in relation to the regulated deadlines for maintaining the payment rescheduling, the obligations established in the legislation specific to state aid will be prioritized. Thus, the amounts established through a state aid recovery decision must be paid by the terms established in the specific legislation in order to maintain the procedure of payment rescheduling;

Enforcement

• Within enforcement procedures, the sale of seized assets, according to the agreement of the parties, may also be realized at a price below the valuation, but only if the price offered covers the tax debts, including accessories and enforcement expenses;
• Debtors that own assets valued at less than 2% (previously 1%) of the amount of outstanding tax obligations will be included in the category of debtors who have no recoverable income or assets.

Taxpayer Whitelist

• The central and local tax authorities will be obligated to publish on a quarterly basis the list of taxpayers (legal entities) which have declared and paid their tax obligations within the legal deadlines and which have no outstanding tax obligations.

Cancellation of the reserve of subsequent audit

• The tax audit / audit of the personal fiscal situation will lead to the cancellation of the reserve of subsequent audit only if they are finalized with a tax audit report / report resulting from audit of personal fiscal situation and decision issued by the tax authority.

Share on LinkedIn
Related Posts