Tax Alert Modificări ale Codului de procedură fiscală, transpunerea DAC 7

Tax Alert – Modificări ale Codului de procedură fiscală, transpunerea DAC 7

Tax Alert
Modificări ale Codului de procedură fiscală, transpunerea Directivei DAC 7

 

În data de 31 ianuarie 2023 a intrat în vigoare Ordonanța nr. 16/2023 prin care sunt aduse modificări la nivelul Codului de procedură fiscală. Mai jos cuprindem cele mai importante modificări:

1. ANAF va putea efectua verificări și controale specifice în vederea verificării respectării de către instituțiile financiare raportoare a procedurilor de raportare şi de diligenţă fiscală prevăzute în anexele 1 și 2 din Codul de procedură fiscală şi a procedurilor de conformare prevăzute în anexa I la Acordul FATCA;

2. Sunt completate prevederile privind procedura amiabilă, aplicabile în situații de dublă impunere sau incorectă aplicare a prevederilor Convențiilor de evitare a dublei impuneri;

3. Este transpusă Directiva (UE) 2021/514 („DAC 7”), principalele modificări în acest sens fiind:

◦ Implementarea obligației de raportare a operațiunilor gestionate prin platforme online de comercializare de produse sau servicii. Prima raportare vizează anul 2023 și trebuie efectuată cel târziu până la 31 ianuarie 2024. De asemenea, sunt aplicabile sancțiuni contravenționale care ajung până la 100.000 lei și, în unele cazuri, chiar și la oprirea accesului la site-ul sau aplicația în cauză;
◦ Reglementarea controalelor comune realizate de autoritățile fiscale române împreună cu autoritățile fiscale ale statelor membre;
◦ Reglementări în ceea ce privește schimbul de informații între state, printre care și definirea noțiunii de relevanță previzibilă, ca mecanism de control al solicitărilor de informații;

Tax Alert
Changes to the Tax Procedure Code, the implementation of the DAC 7 Directive

 

On the 31st of January 2023 Government Ordinance no. 16/2023 entered into force bringing changes to the Tax Procedure Code. Below, we present the most important changes:

1. NAFA will be able to perform specific checks and audits to determine compliance by the reporting financial institutions with the reporting and tax diligence procedures that are provided by Annexes no. 1 and 2 of the Tax Procedure Code and with the compliance procedures provided by Annex I of the FATCA Accord;

2. The provisions regarding the mutual agreement procedure, applicable with regard to matters of double taxation or incorrect application of double tax treaty provisions, have been supplemented;

3. The DAC 7 Directive (EU) 2021/514 is transposed in the Romanian legislation, the main changes in this respect being:

The implementation of the obligation to report operations managed through online e-commerce platforms for goods and services. The first reporting is for the year 2023 and must be performed at the latest by the 31st of January 2024. Moreover, there are civil sanctions applicable which reach up to RON 100,000 and, in some cases, can even lead to the restriction of the access to the website or the application in question;
◦ The regulation of joint audits performed by the Romanian tax authorities alongside the tax authorities of other member states
◦ Regulations regarding the exchange of information between states, among which, the definition of the notion of foreseeable relevance is defined, as a control mechanism for information requests.

Share on LinkedIn
Related Posts