Vremuri complicate pentru industria jocurilor de noroc

Vremuri complicate pentru industria jocurilor de noroc

O reglementare care, fără îndoială, va da naștere multor controverse este Ordinul nr. 86/2021 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 404/2020 privind aprobarea Condițiilor minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc (denumit în continuare “Ordinul nr. 86/2021”). Deși actul normativ creează și numeroase probleme din punct de vedere tehnic, în prezenta scurtă analiză ne vom îndrepta atenția asupra acestuia din perspectiva procesului de adoptare, în contextul în care Guvernul României, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, a omis să notifice Ordinul nr. 86/2021 Comisiei Europene, în conformitate cu procedura TRIS.

TRIS (Technical Regulation Information System) este o bază de date a Comisiei Europene, unde sunt publicate proiectele de reglementare tehnică cu privire la produsele și normele privind serviciile societății informaționale, anterior adoptării acestora. Platforma poate fi accesată de orice persoană interesată. Procedura privind furnizarea de informații ce urmează a fi publicate în TRIS este reglementată de Directiva UE 2015/ 1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 (denumită în continuare “Directiva”). 

 Scopul este acela de a se asigura că aceste texte adoptate de statele membre sunt compatibile cu legislația UE și cu principiile pieței unice, așa cum acestea au fost stabilite prin Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene, astfel încât procedura de notificare este obligatorie.

Începând de la data notificării proiectului de act normativ se impune o perioadă de așteptare de trei luni, timp în care statul membru ce face notificarea nu poate adopta reglementarea tehnică în cauză. Această perioadă de așteptare permite Comisiei și celorlalte state membre să examineze textul notificat și să răspundă în mod adecvat, putând face, deopotrivă, amendamente pe care statul membru este obligat să le aibă în vedere.

Înapoi la Ordinul nr. 86 / 2021, acesta a fost emis la data de 17.06.2021, fiind publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 645 din 30 iunie 2021, însă fără să fi fost notificat Comisiei Europene anterior emiterii și, respectiv, intrării în vigoare în conformitate cu procedura TRIS.

Astfel cum reiese chiar din titlul acestuia, Ordinul nr. 86 / 2021 modifică Anexa 1 din Ordinul nr. 404 / 2020 din 06.12.2020, privind aprobarea Condițiilor minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc (denumit în continuare „Ordinul nr. 404/2020”). Acesta din urmă a fost anterior comunicat Comisiei Europene de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin notificarea nr. 2019/361/RO-H10.

Independent de aspectul precizat mai sus, proiectul Ordinului nr. 86/2021 trebuia la rândul lui comunicat Comisiei Europene în contextul în care, pe de o parte, actul normativ era per se un proiect de reglementare tehnică în sensul Directivei, iar pe de altă parte, adăuga specificații noi / suplimentare față de legislația existentă care modifică în mod substanțial condițiile minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc, anterior reglementate de Anexa 1 din Ordinul nr. 404/2020.

De asemenea, Ordinul nr. 86/2021 nu se încadrează nici în situațiile de excepție de la regula obligației de notificare care au fost expres trasate de către CJUE (Curtea de Justiție a Uniunii Europene) prin raportare la dispozițiile art. 7 din Directivă, și care se referă, în esență, la spețele în care proiectul de reglementare tehnică reproduce sau înlocuiește legislația actuală, însă fără a adăuga specificații noi sau suplimentare.

Analiza este fundamentată atât prin raportare la scopul procedurii de notificare (i.e. asigurarea faptului că textele sunt compatibile cu legislația UE și cu principiile pieței unice), cât și având în vedere faptul că întreaga procedură TRIS gravitează în jurul ideii de transparență decizională, care presupune ca ab initio în procesul legislativ, actele normative prin care se reglementează specificații tehnice (i.e. cu excepția cazurilor expres reglementate de art. 7 din Directivă), să fie comunicate Comisiei.

Deopotrivă, obligativitatea comunicării Ordinului nr. 86/2021 anterior adoptării este validată și de jurisprudența constantă a CJUE în sensul că, „Actul național, prin care se aplică unui anumit produs o derogare de la o altă reglementare tehnică care există deja cu privire la același produs, constituie o reglementare tehnică în sensul Directivei 83/189, deoarece stabilește specificații tehnice alternative a căror respectare este obligatorie, în drept sau în fapt, atunci când acest produs este comercializat sau utilizat.”

Aplicând raționamentul CJUE a fortiori, se poate constata cu ușurință faptul că, atâta timp cât obligația de notificare există inclusiv pentru actele normative care derogă de la reglementarea tehnică inițială, cu atât mai mult se impune notificarea proiectelor de reglementare tehnice care modifică legislația existentă (i.e. Ordinul nr. 86/2021).

Astfel este de reținut faptul că obligativitatea respectării procedurii reglementată de Directivă nu reprezintă doar o chestiune pur teoretică, ci poate avea consecințe juridice pentru industria jocurilor de noroc în contextul în care, în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, neîndeplinirea obligațiilor de notificare sau de respectare a perioadelor de așteptare prevăzute de Directivă duc la caracterul neexecutoriu al reglementării tehnice, astfel încât aceasta nu poate fi invocată împotriva particularilor. În plus, s-a statuat în sensul că neîndeplinirea obligației de notificare în conformitate cu dispozițiile Directivei “poate avea ca efect inclusiv împiedicarea utilizării sau comercializării unui produs care nu este conform cu aceste reglementări.

În concluzie, o soluție de principiu ar putea fi abrogarea Ordinului nr. 86/2021 și emiterea unui proiect de reglementare tehnică, care să fie adoptat în conformitate cu procedura TRIS. 

Share on LinkedIn
Related Posts