Agribusiness: Reguli noi privind racordarea la rețeaua de energie electrică și suportarea costurilor de către operatorul de distribuție

Agribusiness: Reguli noi privind racordarea la rețeaua de energie electrică și suportarea costurilor de către operatorul de distribuție

Agribusiness: Reguli noi privind racordarea la rețeaua de energie electrică și suportarea costurilor de către operatorul de distribuție

 

Conform nou introdusului alineat 37 de la art. 51 din Legea nr. 123/2012, în anumite cazuri, operatorul de distribuție are obligația de a asigura finanțarea și realizarea lucrărilor de proiectare și execuție a instalației de racordare a clientului final noncasnic.

Cine beneficiază?

Noua regulă se aplică pentru:

• Operatorii economici care desfăşoară activităţi încadrate în codul CAEN 01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe;
• Operatorii economici care desfășoară activități încadrate în codul CAEN 10 Industria alimentară;
• Operatori economici care racordează obiective pentru alimentarea echipamentelor şi agregatelor pentru irigaţii;
• Operatori economici care racordează obiective pentru înființarea unor noi staţii de punere sub presiune.

Ce alte condiții trebuie îndeplinite?

Instalația de racordare se va afla pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale pentru care operatorul are concesiunea serviciului public de distribuţie iar lungimea acesteia va fi de până la 2.500 metri, când soluţia de racordare prevede acelaşi nivel de tensiune în punctul de delimitare şi în punctul de racordare a locului de consum. Pentru instalaţiile de racordare care depăşesc lungimea de 2.500 metri, finanţarea diferenţei de reţea cade în sarcina clientului final noncasnic.

În cazul în care în zona amplasamentului locului de consum există doar reţea electrică cu nivel de tensiune diferit de cel din punctul de delimitare prevăzut în soluţia de racordare a locului de consum respectiv, operatorii de distribuţie concesionari au obligaţia să asigure finanţarea şi realizarea lucrărilor de proiectare şi execuţie doar a instalaţiei de racordare a clientului final noncasnic, a cărei lungime va fi de până la 2.500 metri aflată pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale pentru care au concesiunea serviciului public de distribuţie, iar finanţarea diferenţei de reţea ce depăşeşte lungimea de 2.500 metri se suportă de clientul final noncasnic.

În plus, în situația în care racordarea solicitantului se face conform prevederilor noului alineat (37), atunci acesta are obligația de a utiliza locul de consum și de a păstra destinația acestuia pe o perioadă de minimum 15 ani de la data punerii în funcțiune a instalației. În cazul în care această obligație este încălcată, clientul final are obligația de a restitui operatorului de distribuție contravaloarea lucrărilor de proiectare și execuție a instalației de racordare, proporțional cu perioada rămasă neutilizată, în mod gradual, în conformitate cu reglementările ANRE.

Care este termenul de realizare a racordării?

Termenul de realizare a racordării este de maximum 120 de zile de la data obţinerii acordului/autorizaţiei pentru instalaţia de racordare. Activele rezultate ca urmare a lucrărilor de racordare intră în proprietatea operatorului de distribuţie de la momentul punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare.

Ce sancțiuni riscă operatorii de distribuție care nu respectă prevederile alineatului (37)?

Operatorii de distribuție care încalcă prevederile alin. (37) riscă amenzi în cuantum cuprins între 20.000 lei și 400.000 lei.

Agribusiness: New rules on connection to the electricity grid and cost bearing by the distribution operator

 

According to the newly introduced paragraph 37 of Article 51 of Law No. 123/2012, in certain cases the distribution operator is obliged to ensure the financing and performance of the design and execution works of the connection installation of the non-household end customer.

Who is the beneficiary?

The new rule applies to:

• Economic operators carrying out activities falling under NACE code 01 Crop and animal production, hunting and related service activities;
• Economic operators carrying out activities falling under NACE code 10 Manufacture of food products;
• Economic operators connecting sites for supply of irrigation equipment and machinery;
• Economic operators connecting sites for setting up new pressure stations.

Which other requirements must be met?

The connection installation will be in the territory of the administrative-territorial unit for which the operator has the concession for the public distribution service and its length will be up to 2,500 meters, when the connection solution provides for the same voltage level at the delimitation point and at the connection point of the consumption site. For connection installations longer than 2,500 meters, the financing of the grid difference will be borne by the non-household end customer.

If the electricity grid in the area of the consumption site is only of a different voltage level from that at the delimitation point provided for in the connection solution for the respective consumption site, the concessionaire distribution operators are obliged to finance and carry out the design and execution works only for the connection installation of the non-household end customer, the length of which will be up to 2,500 meters and which will be located in the territory of the administrative-territorial unit for which such operators hold the concession for the public distribution service, and the financing of the grid difference exceeding 2,500 meters will be borne by the non-household end customer.

Also, if the applicant is connected in accordance with the provisions of the new paragraph (37), then such applicant is obliged to use the consumption site and to keep its intended purpose for a period of at least 15 years from the date of commissioning of the installation. If this obligation is breached, the end customer is obliged to refund the distribution operator the amount of the design and execution works for the connection installation, proportionally to the remaining unused period and on a progressive basis in accordance with the regulations of the Romanian Energy Regulatory Authority (ANRE).

What is the deadline for connection?

The deadline for completion of the connection is a maximum of 120 days from the date of obtaining the approval/authorization for the connection installation. The assets resulting from the connection works become the property of the distribution operator from the time the connection installation is put into operation.

What penalties are likely to be imposed on distribution operators falling to comply with this paragraph (37)?

Fines ranging from RON 20,000 to RON 400,000 may be imposed on distribution operators which infringe the provisions of this paragraph (37).

Share on LinkedIn
Related Posts