Amendments regarding the UBO statement

Amendments regarding the UBO statement

Amendments regarding the UBO statement

On the 29th of December 2021, Law no. 315/2021 for amending and supplementing Law no. 129/2019 for preventing and combating money laundering and terrorist financing, as well as for amending and supplementing certain normative acts (“Law 315”) was published in the Official Gazette. Law 315 entered into force on the 1st of January 2022 and removed the obligation to submit the UBO declaration on an annual basis.

By way of exception, the legal entities subject to the obligation of registration with the trade registry, which have incorporated/non-incorporated entities in their shareholding and/or with tax residence in non-cooperative jurisdictions for tax purposes and/or in jurisdictions with a high risk of money-laundering and/or terrorist financing and/or in jurisdictions monitored by the relevant international authorities for risk of money-laundering/terrorist financing will submit an annual UBO declaration for the legal entity, for registration in the Ultimate Beneficial Owners Register for companies, within 15 days from the approval of the annual financial statements. Nevertheless, given the current context, the deadline to submit the annual UBO declaration is 90 days from the termination of the alert state.

The National Office for Prevention and Control of Money Laundering will publish on its website the updated lists of the above-mentioned jurisdictions, drawn up by the competent international authorities.

Furthermore, the legal entities registered in the trade registry before the entry into force of this law, except for autonomous administrations, national companies and companies fully or majority owned by the state, will submit an UBO declaration for the legal entity which will be updated whenever a change occurs, for registration in the Ultimate Beneficial Owners Register for companies. Nevertheless, for the legal entities which have submitted at least one UBO declaration, this obligation to submit the UBO declaration is deemed fulfilled.

The declaration on own responsibility of the legal representative of the legal entity will also include information regarding the place of birth in addition to the initially-requested identification data.

Modificări referitoare la Declarația privind Beneficiarii Reali

În data de 29 decembrie 2021, a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 315/2021 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (“Legea 315”). Legea 315 a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2022 și a eliminat obligativitatea depunerii anuale a declarației privind beneficiarii reali.

Prin excepție, persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, care au în structura acționariatului entități înmatriculate/înregistrate și/sau care au sediul fiscal în jurisdicții necooperante din punct de vedere fiscal și/sau în jurisdicții cu grad înalt de risc de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului și/sau în jurisdicții aflate sub monitorizarea organismelor internaționale relevante, pentru risc de spălare a banilor/finanțare a terorismului depun anual o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților, în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale. Însă, în contextul actual, termenul de depunere a declarației anuale privind beneficiarul real este de 90 de zile de la încetarea stării de alertă.

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor va publica pe website-ul propriu listele actualizate ale jurisdicțiilor menționate anterior, elaborate de organismele internaționale abilitate.

Totodată, persoanele juridice înmatriculate în registrul comerțului anterior datei de intrare în vigoare a legii, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de stat, depun o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice pe care o actualizează ori de câte ori intervine o modificare, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților. Însă, pentru persoanele juridice, care au depus cel puțin o declarație privind beneficiarul real, această obligație de depunere a declarației privind beneficiarii reali se consideră a fi îndeplinită.

Declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice va cuprinde și informații referitoare la locul nașterii pe lângă datele de identificare solicitate inițial.

Share on LinkedIn
Related Posts