Establishing the products with high tax risk in B2B supplies, in the context of the electronic invoicing system (RO e-Invoice) • Approval of procedures for the collection of VAT via special OSS schemes • Ratification of the Multilateral Convention preventing tax base erosion and profit shifting

Establishing the products with high tax risk in B2B supplies, in the context of the electronic invoicing system (RO e-Invoice) •	Approval of procedures for the collection of VAT via special OSS schemes •	Ratification of the Multilateral Convention preventing tax base erosion and profit shifting
 • Establishing the products with high tax risk in B2B supplies, in the context of the electronic invoicing system (RO e-Invoice)

 • Approval of procedures for the collection of VAT via special OSS schemes

 • Ratification of the Multilateral Convention preventing tax base erosion and profit shifting

On the 10th of January 2022, the following normative acts were published in the Official Gazette:

 1. Order of the president of ANAF no. 12/2022 on the establishment of products with high tax risk, supplied in a B2B relationship
 • For context, GEO 130/2021 established, in the case of B2B supplies of products with high tax risk:
  • the option to send electronic invoices issued in the RO e-Invoice system for the period April 1st – June 30th, 2022, regardless of whether or not the recipients are registered in the RO e-Invoice Register;
  • the obligation to send electronic invoices issued in the RO e-Invoice system starting with July 1st, 2022, regardless of whether or not the recipients are registered in the RO e-Invoice Register.
 • The Order no. 12/2022 establishes the following as products with high tax risk in B2B supplies: vegetables, fruits, edible roots and tubers, other edible plants, alcoholic beverages, new constructions (buildings, apartments), mineral products (natural mineral water, sand and gravel) as well as clothing and footwear. Moreover, the Order contains the justification for the inclusion of these products in the high tax risk category.
 1. Order of the President of ANAF no. 10/2022 for the approval of some procedures for collecting budget receivables representing VAT due by taxpayers who apply the special schemes provided by art. 314, 315 and 3152 of Law no. 227/2015 on the Tax Code
 • This order regulates the following procedures applicable to taxpayers using the One Stop Shop special schemes (EU scheme, non-EU scheme, and import scheme), both in the situation where Romania is a Member State of identification and in the situation where Romania is a Member State of consumption:
  • The procedure for declaring and paying the amounts representing VAT due by the taxpayers which use the special regimes;
  • The procedure for refunding the amounts representing the VAT paid in excess by the taxpayers which use the special regimes.
 • Given that the special OSS schemes in question involve, in principle, the declaration and payment in a single Member State of VAT due in other Member States of consumption, which implies a subsequent allocation of amounts between the State of identification and the State of consumption, the procedures approved by Order 10/2022 clarify important administrative issues regarding (i) the method of payment / transfer of amounts due (with distinct rules including the case of late payment), (ii) the establishment of ancillary tax liabilities (in principle, the calculation of these ancillary tax liabilities shall be carried out in accordance with the national law of the Member State of consumption) and (iii) the refund of the amounts paid in excess.
 • The order also provides specific forms related to ancillary obligations, refund of VAT paid in excess, and related interest claims.

On January 10th, 2022, in the Official Gazette no. 28, the following normative act was published:

Law no. 5/2022 on the ratification of the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting, opened for signature and signed by Romania in Paris on June 7, 2017

 • The Multilateral Convention (“MLI”) is the method chosen by OECD to transpose the BEPS actions into the Double Taxation Treaties (“DTT”). Specifically, four BEPS actions are implemented in DTT through MLI, namely:
  • Action 2 – Hybrid mismatch arrangements;
  • Action 6 – Abuse of the provisions of the DTT;
  • Action 7 – Permanent Establishment;
  • Action 14 – Dispute settlement, mutual agreement procedures.
 • MLI signatory states may choose not to apply certain provisions of the Multilateral Convention, or not to apply MLI in relation to certain DTTs;
 • The provisions of the MLI will be applicable in the relationship between Romania and other states with which a DTT is signed only in the context in which, through the MLI, the other contracting state has undertaken the obligation to apply the same provisions as those applied by Romania. The MLI will not apply in the event that the Contracting State has not deposited the instrument of ratification, has opted not to apply specific provisions of the MLI applicable to Romania or has exempted the DTT signed with Romania from the application of the Multilateral Convention;
 • The next step that Romania must take in order to implement the MLI is to deposit the instrument of ratification to the OECD.

 

 • Stabilirea produselor cu risc fiscal ridicat, comercializate în relația B2B, în contextul facturării electronice (e-Factura)

 • Aprobarea unor proceduri de colectare a TVA prin regimurile speciale OSS

 • Ratificarea Convenției multilaterale pentru implementarea măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor

În data de 10 ianuarie 2022, au fost publicate, în Monitorul Oficial nr. 27 următoarele acte normative:

 1. Ordinul președintelui ANAF nr. 12/2022 privind stabilirea produselor cu risc fiscal ridicat, comercializate în relația B2B
 • Pentru context, amintim că prin OUG nr. 130/2021 au fost stabilite, în cazul comercializării produselor cu risc fiscal ridicat în relația B2B:
  • posibilitatea de a transmite facturile electronice emise în sistemul RO e-Factura pentru perioada 1 aprilie – 30 iunie 2022, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura;
  • obligativitatea transmiterii facturilor electronice emise în sistemul RO e-Factura începând cu 1 iulie 2022, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura.
 • Prin Ordinul nr. 12/2022, au fost stabilite ca produse cu grad fiscal ridicat, comercializate în relația B2B, legumele, fructele, rădăcinoasele și tuberculii alimentari, alte plante comestibile, băuturile alcoolice, construcțiile noi, produsele minerale (apa minerală naturală, nisipul și pietrișul), precum și produsele de îmbrăcăminte și încălțăminte. Totodată, a fost prezentată justificarea încadrării acestor produse în categoria de risc fiscal ridicat.
 1. Ordinul președintelui ANAF nr. 10/2022 pentru aprobarea unor proceduri de colectare a creanțelor bugetare reprezentând TVA datorată de contribuabilii care aplică regimurile speciale prevăzute de art. 314, 315 și 3152 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • Prin acest ordin se reglementează următoarele proceduri aplicabile contribuabililor care utilizează regimurile speciale One Stop Shop (regimul UE, regimul non-UE, și regimul import), atât în situația în care România este stat membru de înregistrare, cât și în situația în care România este stat membru de consum:
  • Procedura de evidențiere și plată a sumelor reprezentând TVA datorată de contribuabilii care utilizează regimurile speciale;
  • Procedura de restituire a sumelor reprezentând TVA plătită în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale.
 • În condițiile în care regimurile speciale OSS în cauză presupun, în principiu, declararea și plata într-un singur stat membru, pentru TVA datorată în alte state membre de consum, ceea ce presupune o alocare ulterioară a sumelor între statul de înregistrare și statul de consum, procedurile aprobate prin Ordinul nr. 10/2022 clarifică aspecte administrative importante privind (i) modalitatea de plată / virare a sumelor datorate (cu reguli distincte inclusiv în situația plății cu întârziere), (ii) stabilirea obligațiilor accesorii (cu mențiunea că în principiu, calculul accesoriilor se va realiza conform legislației naționale a statului membru de consum), precum și (iii) restituirea sumelor achitate în plus.
 • De asemenea, ordinul prevede formularistica specifică aferentă obligațiilor accesorii, restituirii TVA achitate în plus, și solicitării de dobânzi aferente.

În data de 10 ianuarie 2022, în Monitorul Oficial nr. 28, a fost publicat următorul act normativ:

Legea nr. 5/2022 privind ratificarea Convenției multilaterale pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor, deschisă spre semnare și semnată de România la Paris la 7 iunie 2017

 • Convenția multilaterală („MLI”) reprezintă modalitatea de a transpune acțiunile BEPS în cadrul Convențiilor pentru evitarea dublei impuneri („CEDI”). În concret, patru acțiuni BEPS se vor aplica în CEDI prin intermediul MLI, și anume:
  • Acțiunea 2 – Aranjamente hibride;
  • Acțiunea 6 – Abuzul de prevederile din CEDI;
  • Acțiunea 7 – Sediu permanent;
  • Acțiunea 14 – Soluționarea litigiilor, arbitraj.
 • Statele semnatare ale MLI pot opta pentru a nu aplica anumite prevederi din cadrul Convenției multilaterale, sau pentru a nu aplica MLI în relație cu anumite CEDI;
 • Prevederile din MLI vor fi aplicabile în relația dintre România și alte state cu care există semnată o CEDI doar în contextul în care, prin MLI, celălalt stat contractant s-a obligat să aplice aceleași prevederi precum cele aplicate de România. MLI nu se va aplica în ipoteza în care statul contractant nu a depus instrumentul de ratificare, a optat pentru neaplicarea unor prevederi din MLI aplicabile României sau a exceptat CEDI semnată cu România de la aplicarea Convenției multilaterale;
 • Următorul pas pe care România trebuie să îl îndeplinească pentru aplicarea MLI este depunerea instrumentului de ratificare la OECD.
Share on LinkedIn
Related Posts