Amendments to the Tax Code regarding the fiscal treatment of the capital market

Amendments to the Tax Code regarding the fiscal treatment of the capital market

Amendments to the Tax Code regarding the fiscal treatment of the capital market

On the 2nd of February 2022, the Senate adopted a legislative proposal aimed at amending the Tax Code.

The purpose of the project, as is presented by the authors, is to simplify the tax regime for investors, which will increase the number of individuals investing in the Romanian capital market, both directly and through investment funds.

The main changes included in the project are:

  1. The tax due to the State for earnings from the sale of securities or derivative financial instruments shall be deducted when transactions are made either through intermediaries or through investment firms/alternative investment fund administrators.

The tax will be 1% for capital instruments held for more than one year or 3% for capital instruments held for less than one year.

  1. The transfer of tax obligations from the investor to the intermediary or to the investment firm/investment fund.

The draft is being debated in the committees of the Chamber of Deputies, and the deadlines are the 15th of February 2022 for submitting amendments and the 23rd of February for submitting the report. Therefore, the legislative project is expected to be adopted in the following period.

Although, in our opinion, it would have been possible to include the changes in a budget rectification during the current year, the condition of the Ministry of Finance to approve the project favorably was for it to be applicable as of the 1st of January 2023.

Our team shall monitor its progress and return with information in case any news appears or when the project has gone through the stages of adoption, promulgation and publication in the Official Gazette to enter into force.

Modificările Codului fiscal în materia tratamentului fiscal al pieței de capital

În data de 2 februarie 2022 Senatul a adoptat prin vot o propunere legislativă ce vizează modificări ale Codului fiscal.

Scopul proiectului de lege, așa cum este prezentat de inițiatori, vizează simplificarea regimului fiscal pentru investitori, ceea ce va duce la creșterea numărului de persoane fizice care investesc pe piața de capital din Romania, atât in mod direct cât și prin fondurile de investiții.

Principalele măsuri reglementate de proiect sunt:

  1. Se va scădea impozitul datorat la stat pentru câștigurile obținute din vânzarea titlurilor de valoare sau a instrumentelor financiare derivate, atunci când tranzacțiile sunt făcute fie prin intermediari, fie prin firme de administrare a investițiilor/administratori de fonduri de investiții alternative.

Impozitul va fi de 1% pentru titlurile deținute de peste un an sau de 3% pentru titlurile deținute de mai puțin de un an.

  1. Transferul obligațiilor fiscale de la investitor la intermediar sau la firma de investiții/fondul de investiții.

Proiectul este în etapa de dezbateri în cadrul comisiilor din cadrul Camerei Deputaților, iar termenele sunt de 15 februarie 2022 pentru depunerea de amendamente și de 23 februarie 2022 pentru depunerea raportului. Prin urmare, se preconizează o adoptare în următoarea perioadă.

Deși, în opinia noastră, ar fi fost posibilă includerea modificărilor într-o rectificare bugetară pe parcursul anului 2022, condiția Ministerului Finanțelor pentru a aviza favorabil proiectul a fost pentru ca acesta să aibă aplicabilitatea începând cu data de 1 ianuarie 2023.

Monitorizăm parcursul acestuia și revenim cu informare în cazul în care apar noutăți sau în momentul în care proiectul a trecut de etapele adoptării, promulgării și publicării în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare.

Share on LinkedIn
Related Posts