Government Decision no. 259/2022 amending and supplementing the Methodological Rules for the implementation of Occupational Health and Safety Law no. 319/2006, approved by Government Decision no. 1425/2006 (“GD 259/2022”)

Government Decision no. 259/2022 amending and supplementing the Methodological Rules for the implementation of Occupational Health and Safety Law no. 319/2006, approved by Government Decision no. 1425/2006 (“GD 259/2022”)

Government Decision no. 259/2022 amending and supplementing the Methodological Rules for the implementation of Occupational Health and Safety Law no. 319/2006, approved by Government Decision no. 1425/2006 (“GD 259/2022”)

GD 259/2022 was published in the Official Gazette of Romania, Part I, on 7 March 2020, becoming effective on the same date, and proposes major amendments and supplements to the Methodological Rules for the implementation of Occupational Health and Safety Law no. 319/2006, approved by Government Decision no. 1425/2006 (the “Methodological Rules”).

Main amendments and supplements:

 1. OHS Training
 • The employer should inform the competent authorities about the occurrence of an event resulting in work accidents within 24 hours.
 • The result of the occupational health and safety training will be mandatorily registered in the individual training record, which may be drawn up in hard copy and electronically, and the individual record may also be kept electronically within the undertaking/unit.
 • The employer is obliged to ensure the traceability and integrity of the materials used within each training performed electronically.
 • GD 259/2022 stipulates that the employer is only obliged to provide guidelines and not an actual training in the internal regulations, for the persons who are inside the unit/undertaking with the employer’s approval, except for other participants to the work process.
 • Nevertheless, GD 259/2022 maintains the employer’s obligations to perform the training for the external workers within undertakings or units who carry out activities on a services agreement basis and sets forth that the result of the training may also be registered electronically, in a collective training record, which may also be kept electronically, if signed using the electronic signature.
 1. Work accidents
 • GD 259/2022 brings a major amendment with regard to work accidents so that the inquiry into the events resulting in temporary work incapacity will be conducted by the employer of the victim and not by the employer where the event occurred, as set forth until now.
 • As a novelty, the employer is not obliged to conduct the inquiry if the victim or one of the victims of the event resulting in temporary work incapacity is a foreign citizen in case the latter (i) is fulfilling the work duties and (ii) is an employee of a foreign employer.
 • In case the victims of the event have different employers, the inquiry commission will be appointed by the employer in whose territory the event occurred and will be formed of the representatives of all employers of the victims of the event.
 • The employer of the victim will incur the required expenses for taking samples and analyzing them in order to conduct the inquiry.
 • If experts or specialists are requested during the inquiry, the expenses related to the expertise will be incurred by the employer of the victim or the employer which is liable for the organization of the activity resulting in the event. Previously, such expenses were incurred by the employer where the event occurred.
 • In case of events occurring outside the country, resulting in temporary work incapacity, GD 259/2022 extends and further describes the documents which should be included in the inquiry file prepared by the commission appointed by the employer and stipulates that the employer of the victim(s) will incur the expenses related to the translation into Romanian of the documents attached to the inquiry file, although this obligation is currently incumbent upon the employer where the event occurred.
 • According to GD 259/2022, the extension of the period for inquiry into the events may be requested from the territorial labor inspectorate, stating the reasons for this, but such extended inquiry period cannot exceed nine months from the date of communication. If the employer failed to notify the event occurring outside the country and involving the employee or failed to request the extension, such inquiry period will start as of the date when the territorial labor inspectorate is notified by the pension authority.
 1. Occupational diseases
 • According to GD 259/2022, occupational diseases are mandatorily identified by physicians during any medical services, such services being no longer listed exhaustively.
 • Furthermore, GD 259/2022 modifies the Table of Occupational Diseases which are compulsorily notifiable, included in Annex 22 of the Methodological Rules, and brings several amendments and supplements to the procedure for inquiry into occupational diseases.
 • It should be noted that the occupational medicine physician within the public health directorate conducts an inquiry into the causes of the occupational disease within 30 days and not within 7 days as previously stipulated.
 • The minutes of inquiry into the occupational disease may be appealed and a commission for solving appeals is set up to such end within each public health directorate.
 • GD 259/2022 also indicates other diseases apart from the existing ones, the identification and reporting of which are not conditional upon the two-year period from the cessation of the occupational exposure deemed to have caused the disease.
 • The inquiry into occupational diseases resulting from the exposure to the biological risk factor which generated the exceptional epidemic situation will be conducted by the occupational medicine physician on the basis of the documents received electronically or by mail, and the presence of the physician who identified the occupational disease will no longer be required at the headquarters of the undertaking/unit.

 

Hotărârea Guvernului nr. 259/2022, pentru modificarea și completarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 („HG 259/2022”)

 1. Instruirea SSM
 • Angajatorul trebuie să comunice autorităților competente producerea unui eveniment privind accidentele de muncă, în termen de 24 ore.
 • Rezultatul instruirii în domeniul sănătății și securității în muncă va fi în mod obligatoriu consemnat în fișa individuală de instruire, care poate fi întocmită atât pe suport hârtie cât și în format electronic, iar păstrarea fișei individuale în întreprindere/unitate se poate realiza, de asemenea, electronic.
 • Angajatorul are obligația asigurării trasabilității și integrității materialelor utilizate în cadrul fiecărei instruiri în format electronic.
 • Prin HG 259/2022 se instituie în sarcina angajatorului numai obligația de a stabili prin regulamentul intern instrucțiuni, și nu o instruire efectivă, pentru persoanele aflate în unitate/întreprindere cu permisiunea angajatorului, cu excepția altor participanți la procesul de muncă.
 • HG 259/2022 prevede însă păstrarea obligației angajatorului de a efectua instruirea lucrătorilor din întreprinderi sau unități din exterior care efectuează activități pe bază de contract de prestări servicii și stipulează că, rezultatul instruirii se poate consemna și în format electronic, într-o fișă de instruire colectivă, care poate fi păstrată tot în format electronic, dacă este semnată prin utilizarea unei semnături electronice.
 1. Accidentele de muncă
 • HG 259/2022 aduce o modificare importantă în ceea ce privește accidentele de muncă, astfel încât, cercetarea evenimentelor care produc incapacitatea temporară de muncă se va efectua de către angajatorul la care este angajată victima și nu la angajatorul la care s-a produs evenimentul, cum era prevăzut până în prezent.
 • Ca element de noutate, angajatorul nu este obligat să efectueze cercetarea, dacă victima sau printre victimele unui eveniment care produce incapacitatea de muncă se numără un cetățean străin, în cazul în care acesta din urmă (i) se află în îndeplinirea sarcinilor de serviciu și (ii) este lucrător al unui angajator străin.
 • În cazul în care evenimentul are victime lucrători ai unor angajatori diferiți, comisia de cercetare va fi numită de angajatorul pe teritoriul căruia s-a produs evenimentul și va fi compusă din reprezentați ai tuturor angajatorilor victimelor evenimentului.
 • Angajatorul la care este angajată victima va suporta cheltuielile necesare prelevării și analizării probelor în vederea efectuării cercetării.
 • În cazul în care, în cadrul efectuării cercetării se solicită experți sau specialiști, cheltuielile aferente expertizei vor fi suportate de către angajatorul la care este încadrată victima sau care se face răspunzător de organizarea activității în urma căreia s-a produs evenimentul. Anterior, aceste cheltuieli au fost suportate de către angajatorul la care a avut loc evenimentul.
 • În cazul evenimentelor produse în afara țării, ce au drept consecință incapacitatea temporară de muncă, HG 259/2022 lărgește și detaliază aria documentelor pe care trebuie să le conțină dosarul de cercetare întocmit de comisia numită de angajator și menționează că angajatorul victimei/victimelor va suporta cheltuielile aferente traducerii în limba română a documentelor anexate la dosarul de cercetare, deși în prezent această obligație îi revine angajatorului la care a avut loc evenimentul.
 • Conform HG 259/2022, prelungirea termenului de cercetare a evenimentelor se poate solicita în scris și motivat inspectoratului teritorial de muncă, însă acest termen de cercetare prelungit nu poate depăși 9 luni de la data comunicării. În situația în care angajatorul nu a comunicat evenimentul produs în afara granițelor țării în care a fost implicat lucrătorul sau nu a solicitat prelungirea, acest termen de cercetare va curge de la data sesizării inspectoratului teritorial de muncă de către casa de pensii.
 1. Bolile profesionale
 • Conform HG 259/2022, bolile profesionale sunt semnalate obligatoriu de către medici, în cadrul oricărei prestații medicale, aceste prestații nemaifiind enumerate exhaustiv.
 • De asemenea, HG 259/2022 aduce o schimbare a Tabelului cu bolile profesionale cu declarare obligatorie ce se regăsesc în Anexa 22 a Normelor metodologice și oferă mai multe modificări și completări procedurii privind cercetarea bolilor profesionale.
 • Este notabil faptul că medicul specialist de medicina muncii din cadrul direcției de sănătate publică cercetează cauzele îmbolnăvirii profesionale în termen de 30 de zile, și nu în termen de 7 zile precum în reglementarea anterioară.
 • Procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională poate fi contestat, iar în acest scop, la nivelul fiecărei direcții de sănătate publică se constituie comisia de soluționare a contestațiilor.
 • HG 259/2022 menționează și alte afecțiuni pe lângă cele deja existente, ale căror semnalare și declarare care nu sunt condiționate de intervalul de 2 ani de la încetarea expunerii profesionale considerată cauză a îmbolnăvirii.
 • Cercetarea cazurilor de îmbolnăvire profesională prin expunere la factorul de risc biologic care a generat situația epidemiologică excepțională, se face de către medicul de medicina muncii, în baza documentelor primite în format electronic sau prin căsuța poștală, fără a mai fi necesară prezența medicului la sediul întreprinderii sau unității care a semnalat cazul de boală profesională.
Share on LinkedIn
Related Posts