Government Ordinance no. 20/2022 amending and supplementing certain normative acts, as well as establishing certain humanitarian support and assistance measures (“GEO 20/2022”)

Government Ordinance no. 20/2022 amending and supplementing certain normative acts, as well as establishing certain humanitarian support and assistance measures (“GEO 20/2022”)

Government Ordinance no. 20/2022 amending and supplementing certain normative acts, as well as establishing certain humanitarian support and assistance measures (“GEO 20/2022”)

GEO 20/2022 was published in the Official Gazette of Romania, Part I, on 8 March 2022, becoming effective on the same day, and sets forth, among others, a series of derogations regarding the employment of Ukrainian citizens coming from the armed conflict zone in Ukraine.

GEO 20/2022 also sets out the Procedure for employment of Ukrainian citizens coming from the armed conflict zone in Ukraine, subsequently approved by Order 301/2022 published in the Official Gazette of Romania, Part I, on 10 March 2022 and becoming effective on the same date (“Order 301/2022”).

Main regulations resulting from corroborating the two above-mentioned normative acts:

 • In order to employ Ukrainian citizens coming from the war zone and who do not apply for asylum, the employers do not need to obtain the employment permit usually requested for the employment of foreign citizens. The right to stay in Romania for employment purposes is extended for such persons and it is not necessary to obtain a long-stay visa.
 • The Ukrainian citizens who do not have the required documents for employment to prove their professional qualification or work experience may be employed for a period of twelve months with the possibility of extension up to maximum one year.
 • To such end, the Ukrainian citizens (i) will go to the employment agencies in order to be registered, based on the identity document/passport/other document attesting their identify, or (ii) may contact an employer directly, without resorting to the services of the employment agencies.
 • Following the registration with the employment agencies, the Ukrainian citizens benefit from free services regarding unemployment and employment insurance.
 • Therefore, in order to be employed, the Ukrainian citizens will fill in an affidavit according to which (i) they meet the conditions of professional qualification and experience necessary to be employed on the respective job, and (ii) they do not have a criminal record which is incompatible with the profession they are currently exercising or they will exercise in Romania. This affidavit will lay the foundation for the further conclusion of the individual employment agreement.
 • Nevertheless, the Ukrainian citizens may not carry out their activity on the basis of the affidavit, independently or as an employee, as regards the following professions: doctor, dentist, pharmacist, general nurse, midwife, veterinary and architect, or as regards any of the professions listed in annexes 2, 4 and 8 of Law 200/2004 on the recognition of diplomas and professional qualifications for regulated professions in Romania, as further amended and supplemented.
 • In order to supplement such affidavits, the Ukrainian citizens resorting to the services of the employment agencies will be supported and guided by the career counselor within the professional information and counselling services, and in case they have contacted an employer directly, without resorting to the services of the employment agencies, such employer will help them to fill in the affidavits.
 • The template of the affidavit is included in the annex to Order 301/2022, with the mention that it should be available in both Romanian and Ukrainian. This template can be downloaded from the websites of the Ministry of Labor and Social Solidarity or of the National Employment Agency.
 • After completing the steps within the professional information and counseling services, the person is guided to a vacant job and is assigned to an employer where such person may have a job interview or trial.

 

Ordonanța de urgență nr. 20/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de sprijin şi asistență umanitară („OUG 20/2022”)

OUG 20/2022 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în data de 08 martie 2022, intrând în vigoare în aceeași zi, și reglementează, printre altele, o serie de derogări privind încadrarea în muncă a cetățenilor ucraineni, care provin din zona de conflict armat din Ucraina.

OUG 20/2022 stipulează inclusiv Procedura de încadrare în muncă a cetățenilor ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina, ce a fost aprobată ulterior prin Ordinul 301/2022 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, la data de 10.03.2022, intrând în vigoare la aceeași dată.  („Ordinul 301/2022”).

Principalele reglementări ce rezultă din coroborarea celor două acte normative menționate în preambul:

 • În vederea încadrării în muncă a cetățenilor ucraineni care provin din zona de război și care nu solicită azil, angajatorii nu trebuie să obțină avizul de angajare solicitat în mod obișnuit pentru încadrarea în muncă a străinilor. Acestor persoane li se prelungește dreptul de ședere în scop de muncă în România și nu este necesară obținerea unei vize de lungă ședere.
 • Cetățenii ucraineni care nu dețin documentele necesare în vederea ocupării unui loc de muncă, prin care să probeze calificarea profesională sau experiența în activitate, pot fi încadrați în muncă pentru o perioadă de 12 luni cu posibilitatea de prelungire cu maxim un an.
 • În acest sens, cetățenii ucraineni (i) se pot prezenta la agențiile pentru ocuparea forței de muncă („AOFM”) pentru a fi înregistrați, pe baza actului de identitate/ a pașaportului/ a altui document care atestă identitatea sau (ii) pot contacta direct un angajator, fără a mai solicita serviciile agențiilor pentru ocuparea forței de muncă.
 • Ulterior înregistrării în cadrul AOFM, cetățenii ucraineni beneficiază de serviciile gratuite privind asigurările de șomaj și ocupare a forței de muncă.
 • Astfel, în vederea încadrării în muncă, cetățenii ucraineni vor completa o declarație pe propria răspundere conform căreia (i) îndeplinesc condițiile de calificare profesională și experiență necesare locului de muncă în care urmează să fie încadrați și (ii) nu au antecedente penale care să fie incompatibile cu profesia pe care o desfășoară sau urmează să o desfășoare, pe teritoriul României. Această declarație va sta la baza încheierii ulterioare a contractului individual de muncă.
 • Cu toate acestea, cetățenii ucraineni nu își pot desfășura activitatea în baza declarației pe propria răspundere, în mod independent sau ca salariat, în ceea ce privește următoarele profesii: medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist, moașă, medic veterinar și arhitect,  sau cu privire la una dintre profesiile ce se regăsesc enumerate in anexele  2, 4 și 8 din Legea 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.
 • În completarea acestei declarații pe propria răspundere, cetățeanul ucrainean care apelează la serviciile AOFM va fi sprijinit și îndrumat de consilierul de orientare în carieră, în cadrul serviciilor de informare și consiliere profesională, iar în cazul în care a contactat direct un angajator, fără a apela la serviciile AOFM, acesta din urma îl va ajuta să completeze declarația pe propria răspundere.
 • Modelul declarației pe propria răspundere se regăsește în cadrul anexei la Ordinul 301/2022, cu mențiunea că trebuie să fie disponibilă atât în limba română cât și în limba ucraineană. Acest model se poate descărca de pe paginile de internet ale Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.
 • După parcurgerea activităților din cadrul serviciilor de informare și consiliere profesională, persoana este ghidată către un loc de muncă vacant și este repartizată către un angajator, în cadrul căruia poate susține interviul sau proba de lucru.
Share on LinkedIn
Related Posts