Government Ordinance no. 57/2022

Government Ordinance no. 57/2022

Government Ordinance no. 57/2022 amending and supplementing Law no. 202/2002 on equal opportunities and treatment for women and men and amending art. 3(21) of Government Emergency Ordinance no. 121/2021 establishing certain measures applicable to the central public administration and amending and supplementing certain normative acts (“GEO 57/2022”)

GEO 57/2022 was published in the Official Gazette of Romania, Part I, on 3 May 2022, becoming effective on the same day and brings major amendments to Law 202/2002 on equal opportunities and treatment for women and men.

Main matters of interest:

  • GEO 57/2022 introduced two new definitions relating to equal opportunities and treatment for women and men: (i) caregiver’s leave meaning the leave granted to workers in order to provide personal care or support to a relative or a person living in the same household as that worker and who needs considerable care or support for a serious medical reason, as defined by each Member State, and (ii) the phrase flexible work arrangements meaning the possibility given to workers to adjust their work schedule, including by using forms of remote work, flexible work schedules or part-time work schedules.
  • It is worth noting that GEO 57/2022 also introduced the interdiction of dismissal for employees who (i) are on caregiver’s leave and who (ii) exercised their right to request flexible work
  • Furthermore, GEO 57/2022 clearly provides that any treatment less favorable applicable to a woman or a man, on the ground that such woman or man requested or took, among others, a caregiver’s leave or exercised the right to request flexible work arrangements, represents a form of discrimination.
  • Moreover, GEO 57/2022 introduced the Employer’s obligation that, upon termination of the career’s leave which the Employee benefitted from, to give the latter the right to return to the last workplace or to an equivalent workplace and to benefit from any improvement in the working conditions that the Employee would have been entitled to during the period of absence.

 

Ordonanța de urgență nr. 57/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați și pentru modificarea art. 3 alin. (21) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative („OUG 57/2022”)

OUG 57/2022 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în data de 03.05.2022, intrând în vigoare în aceeași zi și aduce importante modificări Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați.

 Principalele aspecte de interes:

  • Prin OUG 57/2022 au fost introduse două nouă definiții din sfera egalității de șanse și tratament între femei și bărbați: (i) concediul de îngrijitor prin care se înțelege un concediu pentru lucrători în vederea oferirii de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie ca lucrătorul și care are nevoie de îngrijire sau sprijin semnificativ ca urmare a unei probleme medicale grave, astfel cum este definită de fiecare stat membru și (ii) sintagma formule flexibile de lucru prin care se înțelege posibilitatea lucrătorilor de a- și adapta programul de lucru, inclusiv prin utilizarea formulelor de muncă la distanță, a programelor de muncă flexibile sau a unor programe de muncă cu timp redus de lucru
  • Este foarte important de menționat că prin OUG 57/2022, s-a instituit interdicția concedierii și pentru salariații care (i) se află în perioada concediului de îngrijitor și pentru cei care (ii) și-au exercitat dreptul de a solicita formule flexibile de lucru.
  • De asemenea, OUG 57/2022 stipulează în mod clar că orice tratament mai puțin favorabil aplicabil unei femei sau unui bărbat, pe motiv că a solicitat sau a efectuat, printre altele, concediul de îngrijitor ori că şi-a exercitat dreptul de a solicita formule flexibile de lucru, constituie discriminare.
  • Mai mult, prin OUG 57/2022 s-a instituit obligația Angajatorului ca la încetarea concediului de îngrijitor de care a beneficiat Salariatul, să îi ofere acestuia din urmă dreptul de a se întoarce la ultimul loc de muncă ori la un loc de muncă echivalent, având condiţii de muncă echivalente, şi, de asemenea, de a beneficia de orice îmbunătăţire a condiţiilor de muncă la care ar fi avut dreptul în timpul absenţei.
Share on LinkedIn
Related Posts