Law no. 22/2022 amending and supplementing Government Emergency Ordinance no. 194/2002 on the regime applicable to foreigners in Romania (“Law 22/2022”)

Law no. 22/2022 amending and supplementing Government Emergency Ordinance no. 194/2002 on the regime applicable to foreigners in Romania (“Law 22/2022”)

Law no. 22/2022 amending and supplementing Government Emergency Ordinance no. 194/2002 on the regime applicable to foreigners in Romania (“Law 22/2022”)

Law 22/2022 was published in the Official Gazette of Romania on 14 January 2022, becoming effective on 17 January 2022 (“Law 22/2022”).

Main amendments and supplements:

 • Law 22/2022 introduced the term of digital nomad meaning the foreign citizen who (i) is employed based on an employment agreement with a company registered outside Romania and provides services using information and communication technology or (ii) owns a company registered outside Romania, where they provide services using information and communication technology and may carry out the activity as an employee or the activity within the company remotely, using information and communication technology.
 • Digital nomads who wish to travel to and remain in Romania while continuing to derive income from their activities performed remotely, may obtain a long-stay visa for other purposes, granted by the diplomatic missions and consular offices of Romania in the country where they have their residence or domicile;
 • In order to obtain the long-stay visa for other purposes, digital nomads have to meet the following requirements: (i) to have the means to support themselves deriving from the activity performed, equal to at least three gross average monthly salaries in Romania for each of the last six months before the submission date of the application for visa, as well as for the entire period recorded in the visa, and (ii) to carry out their activities from which they derive income remotely, using information and communication technology.
 • Law 22/2022 sets forth the required documents which digital nomads should submit in order to obtain the long-stay visa, and also provides for the required documents in order to extend such right. Digital nomads should be able to prove that they derive income equal to at least three gross average monthly salaries in the period for which they apply for the extension of the right to stay.
 • The first extension of the right to stay is allowed for a period of six months, and for the following periods the above-mentioned requirements should be further met with respect to the average monthly salary and a certificate issued by the tax authority should be provided.
 • The residence permit will indicate that the foreign citizen is a digital nomad.

 

Legea nr. 22/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România („Legea 22/2022”)

Legea 22/2022 a fost publicată în Monitorul Oficial al României în data de 14.01.2022, intrând în vigoare la data de 17.01.2022 („Legea 22/2022”).

Principalele modificări și completări:

 • Prin intermediul Legii 22/2022 a fost introdus termenul de nomad digital prin care înțelegem cetățeanul străin care (i) este angajat cu un contract de muncă la o companie înregistrată în afara României și care prestează servicii prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor sau (ii) care deține o companie înregistrată în afara României, în cadrul căreia prestează servicii prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor și poate desfășura activitatea de angajat sau activitatea din cadrul companiei, de la distanță, prin folosirea tehnologiei informației și comunicațiilor.
 • Nomazii digitali care doresc să călătorească și să rămână pe teritoriul României, în timp ce continuă să obțină venituri din prestarea activităților la distanță, pot obține o viză de lungă ședere pentru alte scopuri, acordată de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din țara în care aceștia își au reședința sau domiciliul;
 • În vederea obținerii vizei de lungă ședere pentru alte scopuri, nomazii digitali trebuie să îndeplinească următoarele condiții: (i) să dispună de mijloace de întreținere obținute din activitatea desfășurată, în cuantum de cel puțin trei ori câștigul salarial mediu brut lunar din România pentru fiecare dintre ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de viză, precum și pentru întreaga perioadă înscrisă în viză și (ii) să desfășoare activitățile din care obțin venituri, de la distanță, prin folosirea tehnologiei informației și comunicațiilor.
 • Legea 22/2022 a reglementat documentele necesare pe care nomazii digitali trebuie să le prezinte în vederea obținerii vizei de lungă ședere și de asemenea, a stipulat și documentele necesare în vederea prelungirii acestui drept. Nomazii digitali trebuie să poată face dovada realizării unui venit de cel puțin trei ori câștigul salarial mediu brut, lunar, pentru perioada pentru care se solicită prelungirea dreptului de ședere.
 • Prima prelungire a dreptului de ședere se acorda pentru o perioada de 6 luni, iar pentru următoarele perioade trebuie să îndeplinească în continuare cerințele mai sus menționate privind câștigul mediul salarial lunar și să prezinte o adeverință eliberată de organul fiscal.
 • În permisul de ședere se va menționa că cetățeanul străin este nomad digital.
Share on LinkedIn
Related Posts