Modificări privind creditarea consumatorilor

Modificări privind creditarea consumatorilor

Modificări privind creditarea consumatorilor

 

Legiuitorul a adus anumite modificări reglementărilor privind creditarea consumatorilor prin Legea nr. 134/2023 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori (OUG 52/2016). Intrată în vigoare la 26 mai 2023, legea de mai sus instituie mai multe obligații în sarcina creditorului, în vederea informării corecte și protejării consumatorului.

Astfel, se introduce obligația creditorului (instituții de credit, instituții financiare-non bancare, creditori non-financiari, inclusiv dezvoltatorii imobiliari), de a pune la dispoziția consumatorului, pe propriul său site web, un simulator care să calculeze DAE aferentă creditului, oricare ar fi suma creditului și perioada de creditare alese de consumator, în limita ofertei creditorului.

Comisionul de administrare cont curent va fi stabilit în mod obligatoriu în sumă fixă, aceeași sumă fiind percepută tuturor consumatorilor cu același tip de credit, în cadrul aceleiași instituții de credit, pentru credite acordate în aceeași perioadă de timp.

În cazul rambursării anticipate parțiale, creditorul are obligația de a îi oferi consumatorului, în scris, la cererea acestuia, o simulare pentru fiecare dintre alegerile consumatorului privind rambursarea anticipată parțială, cu privire la valoarea ratei lunare și perioada de creditare.

Se interzice comunicarea cu consumatorul în intervalul orar 20.00 – 9.00 (în reglementarea anterioară, interdicția de comunicare cu consumatorul în intervalul menționat se aplica doar pentru entitatea care desfășoară activitatea de recuperare creanțe).

Intermediarii de credite nelegați au obligația de a recomanda cel puțin trei contracte de credit adecvate nevoilor, situației financiare și circumstanțelor personale ale consumatorului (în reglementarea anterioară, era obligatorie recomandarea a cel puțin 2 astfel de contracte).

Changes to consumer loans

 

The legislator has made certain amendments to the regulations on consumer loans through Law No. 134/2023 approving Government Emergency Ordinance No. 52/2016 on loan agreements for consumers relating to immovable assets and amending and supplementing Government Emergency Ordinance No. 50/2010 on loan agreements for consumers (GEO 52/2016). Effective from 26 May 2023, the said law establishes several obligations on the lender in order to correctly inform and protect the consumer.

It thus introduces the obligation for the lender (credit institution, non-bank financial institutions, non-financial lenders, including real estate developers) to make available to the consumer, on its own website, a simulator that calculates the EAR of the loan, whatever the amount of the loan and the loan term chosen by the consumer, within the limit of the lender’s offer.

The current account management fee shall be mandatorily set as a fixed amount and the same amount shall be charged to all consumers with the same type of loan, at the same credit institution, for loans granted over the same period of time.

In the case of partial early repayment, the lender is obliged to provide the consumer, in writing, at the consumer’s request, with a simulation for each of the consumer’s choices for partial early repayment, regarding the amount of the monthly instalment and the loan term.

Communication with the consumer is prohibited between 8 p.m. and 9 a.m. (under the previous regulation, the prohibition of communication with the consumer during this period applied only to the debt collection entity).
Unbound loan intermediaries are obliged to recommend at least three loan agreements appropriate to the consumer’s needs, financial situation, and personal circumstances (under the previous regulation, it was mandatory to recommend at least two such agreements).

Share on LinkedIn
Related Posts