Tax Alert Reforme în domeniul TVA la nivelul Uniunii Europene

Tax Alert – Reforme în domeniul TVA la nivelul Uniunii Europene

Tax Alert – Reforme în domeniul TVA la nivelul Uniunii Europene

 

În data de 8 decembrie, Comisia Europeană a publicat o serie de propuneri cu scopul de a reforma sistemul actual de TVA aplicabil în cadrul statelor membre ale UE:

– Propunere de Directivă privind regulile TVA în era digitală, ce modifică Directiva 2006/112/CE;
– Propunere de Regulament privind informațiile necesare pentru anumite regimuri de TVA, ce modifică Regulamentul (UE) nr. 282/2011;
– Propunere de Regulament privind măsurile de cooperare administrativă necesare în era digitală, ce modifică Regulamentul (UE) nr. 904/2010.

Reformele își propun să soluționeze următoarele aspecte:

– Nivelul scăzut al colectării de TVA și al capacității de control – elemente ce sunt cauzate de cadrul legislativ european neadaptat la realitățile digitale ale modelelor de business existente;
– Costuri de conformare ridicate și sarcini fiscale excesive în cazul companiilor – accentuate de fenomenul digitalizării tranzacțiilor;

Astfel, propunerile se bazează pe trei piloni ce vor ajuta statele membre să colecteze anual cu până la 18 miliarde de euro mai multe venituri din TVA, ajutând în același timp întreprinderile, inclusiv IMM-urile, să se dezvolte:

1. Raportare digitală în timp aproape real a tranzacțiilor / Facturare electronică

Noile reguli introduc posibilitatea statelor membre de a impune utilizarea facturii electronice, fără a mai fi necesară obținerea unei derogări. De asemenea, declarațiile recapitulative vor fi înlocuite de raportarea digitală în timp (aproape) real în scopuri de TVA. Aceasta se va efectua prin intermediul facturării electronice care va oferi statelor membre informații necesare pentru a combate frauda în domeniul TVA.

De asemenea, această schimbare asigură convergența sistemelor naționale existente la nivelul întregii UE și pregătește cadrul legal pentru statele membre ce doresc să instituie sisteme naționale de raportare digitală pentru comerțul intern în următorii ani.

Precizăm faptul că România a implementat deja un sistem de facturare electronică în vederea raportării anumitor tipuri de tranzacții (B2G, bunuri cu risc fiscal ridicat etc.). În acest sens, sistemul național va trebui să fie actualizat, ținând cont de cerințele legislației europene în materie.

2. Tratamentul TVA pentru economia digitală

În temeiul noilor norme, se propune ca operatorii de platforme digitale ce facilitează serviciile de cazare/închiriere pe termen scurt, respectiv cele privind transportul persoanelor, să devină responsabili pentru colectarea și plata TVA către autoritățile fiscale.

Împreună cu alte clarificări legislative aduse, aceste măsuri vor asigura o abordare uniformă în toate statele membre și vor contribui la crearea unor condiții de concurență mai echitabile între serviciile de transport, cele de cazare/închiriere pe termen scurt realizate online și cele tradiționale (ex. agenții de turism).

3. Înregistrare în scop de TVA unică la nivelul UE

Pornind de la modelul ghișeului unic pentru TVA deja existent pentru operatorii platformelor online, propunerea le-ar permite societăților, care efectuează vânzări către consumatori dintr-un alt stat membru, să se înregistreze o singură dată în scopuri de TVA pentru operațiuni desfășurate pe întreg teritoriul UE.

Astfel, companiile vor putea să își îndeplinească obligațiile în materie de TVA prin intermediul unui portal online unic. Printre măsurile suplimentare de îmbunătățire a colectării TVA se numără introducerea obligativității ghișeului unic pentru importuri în cazul anumitor platforme care facilitează vânzările către consumatorii din UE.

Tax Alert – VAT reforms at EU level

 

On 8th December, the European Commission published a series of proposals aimed at reforming the current VAT system applicable within EU Member States:

– Proposal for a Council Regulation amending EU Regulation No. 904/2010 as regards the VAT administrative cooperation arrangements needed for the digital age;
– Proposal for a Council implementing Regulation amending EU Implementing Regulation No. 282/2011 as regards information requirements for certain VAT schemes;
– Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC as regards VAT rules for the digital age;

The reforms aim to address the following issues:

– Low levels of VAT collection and control capacity – elements that are caused by the European legislative framework that is not adapted to the digital realities of existing business models;
– High compliance costs and excessive tax burdens for companies – caused by the phenomenon of digitization of transactions;

Thus, the proposals are based on three pillars that will increase the VAT collected by member states up to EUR 18 billion yearly, while helping businesses to grow:

1. Near real-time digital transaction reporting / E-invoicing

The new rules introduce the possibility for member states to impose the use of electronic invoicing, without the obligation for the states to obtain a derogation from EU. Moreover, the recapitulative statements will be replaced by near real-time digital reporting for VAT purposes. This will be accomplished through an e-invoicing system which will provide Member States with necessary information in order to combat VAT fraud.

This change will also ensure convergence of existing national systems across the EU and will prepare the legal framework for Member States intending to set up national digital reporting systems for internal trade in the coming years.

It should be noted that Romania has already implemented an e-invoicing system for reporting certain types of transactions (B2G, high tax risk goods etc.). In this respect, the national system will have to be updated, considering the new requirements of European legislation in this area.

2. VAT treatment for the digital economy

Under the new rules, it is proposed that digital platform operators providing rental / short-term rental accommodation services and transport services should become responsible for collecting and paying VAT to the tax authorities.

Together with other legislative clarifications, these measures will ensure a uniform approach across Member States and help create a level playing field between transport services, online rental / short-term rental accommodation services and traditional rental services (e.g. travel agencies).

3. Single EU VAT registration

This pillar will develop the one-stop-shop system for VAT, already in place for online platform operators. The proposal would allow businesses which perform sales to consumers in another member state to register for VAT only once for transactions carried out throughout the EU.

This will allow businesses to fulfil their VAT obligations through a single online portal. Additional measures to improve VAT collection include the introduction of a one-stop-shop obligation for imports performed through certain platforms facilitating sales to EU consumers.

Share on LinkedIn
Related Posts