Reglementari în domeniul muncii și al relațiilor sociale 25 iulie 2023

Reglementari în domeniul muncii și al relațiilor sociale – 25 iulie 2023

Reglementari în domeniul muncii și al relațiilor sociale – 25 iulie 2023

 

Legea nr. 241/2023 pentru completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 673 din 21 iulie 2023
În vigoare din data de 24 iulie 2023

 

Legea introduce noi condiții în care salariații au dreptul de a beneficia de muncă la domiciliu / în regim de telemuncă.

Principalele aspecte de interes:

La cerere, salariații care au în întreținere copii în vârstă de până la 11 ani beneficiază de 4 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, în condițiile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția situațiilor în care natura sau felul muncii nu permite desfășurarea activității în astfel de condiții;

• În cazul în care ambii părinți sunt salariați, cererea va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte faptul că, pentru aceeași perioadă, acesta nu a solicitat concomitent desfășurarea activității în regim de muncă la domiciliu sau telemuncă;

• Prevederile acestei legi se aplică și salariaților care au calitatea de reprezentanți legali ai copiilor cu vârsta prevăzută de prezenta lege;

• Legea exceptează de la obligația înaintării declarației pe proprie răspundere „persoanele singure”, așa cum acestea sunt definite la articolul 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Labor and social relations regulations – 25 July 2023

Law no. 241/2023 amending and supplementing Law no. 53/2003 – Labor Code

Published in the Official Gazette, Part I, no. 673 of 21 July 2023
Effective as of 24 July 2023

 

The Law introduces new provisions granting employees the benefit of working from home / teleworking.

Main issues of interest:

• Employees with dependent children up to the age of 11 are entitled to 4 days per month of working from home or teleworking, on request, according to Law no. 81/2018 on teleworking, as amended and supplemented, unless the nature or type of the job does not allow work to be carried out under such conditions;

• In cases when both parents are employed, the application shall be accompanied by an affidavit from the other parent stating that he/she has not simultaneously applied for home-working or teleworking for the same period;

• The provisions also apply to employees who are legal representatives of children under the age prescribed by this Law;

• The Law exempts “single persons“, as defined in Article 3 of Law no. 277/2010 on family support allowance, republished, as amended and supplemented, from the obligation to submit an affidavit.

Share on LinkedIn
Related Posts