Tax Alert Modificări fiscale la finalul anului 2022

Tax Alert – Modificări fiscale la finalul anului 2022

Tax Alert – Modificări fiscale la finalul anului 2022

 

După cum ne-am obișnuit din alți ani, și finalul anului 2022 a dus la numeroase modificări legislative în domeniul fiscal, unele dintre ele fiind publicate inclusiv la începutul anului 2023. În acest sens, în cele ce urmează, prezentăm cele mai importante noutăți:

I. Ordinul nr. 2518/15.12.2022 pentru modificarea unor ordine ale președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mari și mijlocii

Prin intermediul acestui act au fost aduse modificări mai multor acte normative, aceste modificări vizând, între altele, următoarele aspecte relevante pentru contribuabili:

a. actualizarea listei marilor contribuabili este prorogată până la data de 10 decembrie 2023;

b. sunt contribuabili mijlocii contribuabilii care nu intră în categoria marilor contribuabili, stabiliți în ordine descrescătoare în funcție de criteriul de bază, selectați în limita unui număr maxim de 15.000 de contribuabili;

c. Anexa 5 a Ordinului 1783/2021 este republicată, fiind introduse termene noi pentru transmiterea SAF-T, astfel:

i. contribuabilii care au fost încadrați în categoria contribuabililor mijlocii la 31.12.2021, dar nu se mai regăsesc pe lista din 01.01.2023, trecând la categoria contribuabililor mici, depunerea Declarației informative D406 devine opțională începând cu 01.01.2023 și va fi obligatorie începând cu 01.01.2025. Contribuabilii care au optat pentru depunerea Declarației informative D 406 nu vor putea renunța ulterior la opțiunea exprimată.
ii. contribuabilii care au fost în categoria contribuabililor mici la 31.12.2021 și care începând cu 01.01.2023 trec la categoria contribuabililor mijlocii (în baza listei publicate de ANAF) vor avea obligația să depună SAF-T începând cu 01.01.2023;

II. OUG nr. 188/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Printre modificările aduse de această ordonanță de urgență se numără:

a. Sunt introduse noi definiții, ce privesc dosarul fiscal și dosarul de control fiscal;

b. Este introdusă obligația organelor fiscale ca, la cererea scrisă a contribuabilului/plătitorului supus unei acțiuni de control fiscal, acestea să pună la dispoziția contribuabilului/plătitorului dosarul administrativ al acțiunii de control fiscal;

c. Clasa de risc fiscal poate fi comunicată contribuabililor la cerere;

d. Contribuabilul/plătitorul este obligat să prezinte documentele solicitate de organele fiscale, atunci când acestea nu sunt deținute de organul fiscal;

e. În ceea ce privește contribuabilii persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, inclusiv PFA, aceștia vor putea pune la dispoziția organelor fiscale documentele solicitate prin poștă, prin registratură și, de asemenea, prin mijloacele electronice de transmitere la distanță;

f. În procedura de control fiscal ori de soluționare a contestației, cererile, înscrisurile sau orice alte documente pot fi transmise de contribuabili/plătitori organelor fiscale prin email, poștă, SPV sau la registratura ANAF;

g. În cazul creanțelor administrate de organul fiscal central, organele de inspecție fiscală au competență de efectuare a inspecției fiscale pe întreg teritoriul țării;

h. În cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central, contribuabilii/plătitorii pot fi selectați și în mod aleatoriu (pe lângă selecția în funcție de nivelul de risc) pentru efectuarea unei acțiuni de inspecție fiscală, procentul maximal de contribuabili/plătitori selectați în mod aleatoriu neputând depăși 10% din totalul contribuabililor/plătitorilor selectați pentru efectuarea inspecției fiscale în anul respectiv;

i. Se introduce notificarea de conformare – pentru contribuabilii/plătitorii prezumtivi a fi selectați pentru efectuarea inspecției fiscale, organul de inspecție fiscală transmite acestora o notificare de conformare cu privire la riscurile fiscale identificate.

Prin Notificare i se pune în vedere contribuabilului că are la dispoziție 30 de zile pentru corectarea sau depunerea declarațiilor fiscale, termen în care organul de inspecție fiscală nu întreprinde nicio acțiune în vederea selectării pentru efectuarea inspecției fiscale.

După împlinirea termenului de 30 de zile, contribuabilii care nu au remediat riscurile fiscale pentru care au fost notificați sunt supuși obligatoriu unei inspecții fiscale sau unei verificări documentare.

j. Inspecția fiscală se va derula, de regulă, la sediul organului fiscal; din inițiativa organului de inspecție fiscală sau la solicitarea motivată a contribuabilului/plătitorului, inspecția fiscală se poate desfășura în spațiile de lucru ale contribuabilului/plătitorului;

k. În ceea ce privește controalele antifraudă, sunt introduse o serie de prevederi noi, între care fiind prevăzut că acestea pot fi efectuate și în lipsa unei analize de risc, în următoarele situații:

i. atunci când, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, constată încălcări ale legislației fiscale care impun o intervenție imediată;
ii. în mod excepțional, în vederea efectuării unor acțiuni de control cu caracter specific, în scopul prevenirii și combaterii fraudei și/sau evaziunii fiscale.

l. În ceea ce îi privește pe contribuabili, sunt prevăzute acum în mod expres o serie de drepturi pe care aceștia le au pe durata controalelor antifraudă;

m. Notificarea de conformare este introdusă inclusiv în cazul verificării situației fiscale personale;

n. Sunt introduse o serie de reguli privind verificarea documentară;

o. Este prevăzut că în cadrul verificării documentare, organul fiscal stabilește diferențele de creanțe fiscale datorate prin emiterea unei decizii de impunere sau dispune măsurile necesare respectării prevederilor legale, în cazul în care documentele solicitate nu au fost prezentate sau documentele prezentate confirmă diferențele identificate de organul fiscal și/sau sunt incorecte sau incomplete. Anterior era prevăzută posibilitatea emiterii unei decizii de impunere doar în cazurile în care contribuabilii nu au prezentat documentele solicitate sau acestea erau insuficiente pentru clarificarea situației fiscale;

p. În ceea ce privește controalele inopinate, se clarifică faptul că acestea se realizează de către organele de inspecție fiscală și organele fiscale competente să exercite verificarea situației fiscale personale;

q. Prin OUG 188/2022 sunt de asemenea aduse modificări și OUG 74/2013, modificări ce vizează atribuțiile Direcției Generale Antifraudă Fiscală.

III. Ordinul nr. 2541/2022 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”

Prin ordin se aprobă noul model al Declarației unice ce va fi utilizat de către contribuabili pentru declararea veniturilor obținute în anul 2022, cât și pentru estimarea celor ce vor fi obținute în anul 2023.

IV. HG nr. 1568/2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2015 privind faptele pentru care se înscriu informații în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislației în vigoare

Prin această Hotărâre de Guvern se actualizează lista faptelor ce sunt trecute în cazierul fiscal, iar câteva dintre acestea sunt:

a. nerespectarea obligației de depunere a declarației de beneficiar real;

b. nedepunerea la termenele legale a declarației privind fișierul SAF-T;

c. neraportarea sau raportarea cu întârziere a aranjamentelor fiscale transfrontaliere.

Actul normativ va fi aplicabil începând cu data de 29 ianuarie 2023.

V. Ordinul nr. 4636/2022 privind activele utilizate în activitatea de producție și procesare și activele reprezentând retehnologizare pentru care se aplică scutirea de impozit a profitului reinvestit

Prin ordin se definesc noile active pentru care se aplică scutirea de impozit a profitului reinvestit, respectiv cele prevăzute în anumite subgrupe și clase din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărâre a Guvernului.

VI. Ordinul nr. 2578/2022 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal

Prin acest ordin se reglementează, între altele, următoarele aspecte:

a. Excluderea din categoria obligațiilor fiscale de declarare cu caracter permanent a impozitului specific unor activități;

b. Modificarea secțiunii C – „Date privind vectorul fiscal pentru impozitele directe datorate” din formularele 010 și 700, precum și a instrucțiunilor de completare ale acestora.

VII. Ordinul nr. 1623/2022 privind aprobarea Normelor de completare a Declarației statistice Intrastat

Prin acest ordin se aprobă Normele de completare a Declarației statistice Intrastat. Astfel, începând cu ianuarie 2023, pragurile valorice Intrastat se majorează, Institutul Național de Statistică stabilind un nivel de 1.000.000 lei atât pentru expedieri de bunuri, cât și pentru introduceri de bunuri.

VIII. Legea nr. 376/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Prin această lege se aduc, între altele, următoarele completări și modificării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999:

a. Se definește termenul de bacșiș;

b. obligațiile referitoare la bacșiș vizează societățile care au codurile CAEN: 5610 – Restaurante, 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor;

c. Bacșișul nu va putea fi asimilat, din punctul de vedere al TVA, unei livrări de bunuri sau unei prestări de servicii;

d. Bacșișul încasat de la clienți va trebui evidențiat pe bonul fiscal;

e. Sumele provenite din încasarea bacșișului de către salariați ca urmare a distribuirii realizate de angajator sunt calificate ca venituri din alte surse, fiind impozitate cu 10%.

IX. Ordinul nr. 21813/6421/2246/4433/2022 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

Ordinul prevede două noi categorii de salariați care vor beneficia de scutirea IT în materia impozitului pe venit:

a. inginerul de dezvoltare a produselor software;

b. salariații din instituțiile publice pentru perioada în care creează programe pentru calculator.

X. Ordinul nr. 4249/2022 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configurației Codului de accize și a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate

Acest act normativ aduce o serie de completări în ceea ce privește configurația codurilor de accize.

XI. Ordinul nr. 2545/6316/2022 pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport

Prin intermediul acestui ordin a fost aprobată o nouă procedură RO e-Transport, care conține o serie de modificări și completări în ceea ce privește, între altele, următoarele aspecte:

a. Masa vehiculelor incluse a fost diminuată de la 3,5 tone la 2,5 tone – prevederea este inclusă în Ordin și nu în Procedură;

b. Valoarea bunurilor transportate nu va include valoarea cu TVA;

c. Dacă bunurile nu au fost recepționate sau au fost recepționate parțial de către beneficiar sau destinatar, cele nerecepționate revin la expeditor în baza codului UIT inițial;

d. Dacă bunurile sunt transportate atât cu vehicule rutiere, dar și cu alte tipuri de mijloace de transport, în sistem se vor se declara numai aspectele ce țin de componenta de transport rutier;

e. În ipoteza în care transportul nu se finalizează în perioada de valabilitate a codului UIT de 5 sau 15 zile calendaristice, trebuie obținut un nou cod.

XII. Ordinul nr. 4635/2022 pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2022/1108 a Comisiei din 1 iulie 2022 privind scutirea de taxe la import și scutirea de TVA la importuri, acordate pentru mărfuri destinate distribuirii sau punerii la dispoziție cu titlu gratuit persoanelor care fug din calea războiului din Ucraina și persoanelor aflate în dificultate în Ucraina

Acest ordin a fost adoptat pentru a putea aplica în România prevederile Deciziei (UE) 2022/1108. În acest sens, actul normativ are în vedere două aspecte:

a. Aprobă lista bunurilor care pot fi importate în regim de scutire de taxe la import și TVA, în temeiul art. 293 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, al art. 74 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 și al Deciziei (UE) 2022/1108;

b. Stabilește o procedură simplificată de autorizare de către Autoritatea Vamală Română prin unitățile sale subordonate a organizațiilor cu caracter caritabil sau filantropic pentru a beneficia de scutire de la plata taxelor la import și a TVA.

XIII. Ordinul nr. 4291/2022 pentru reglementarea unor aspecte contabile

Prin intermediul acestui act normativ au fost aduse o serie de modificări și completări mai multor Reglementări contabile, respectiv cele aprobate prin Ordinul 1802/2014, cele aprobate prin Ordinul 2844/2016 și cele pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, din Ordinul 3103/2017.

Dintre completările și modificările aduse Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul 1802/2014 menționăm următoarele:

a. Sunt menționate condițiile în care entitatea întrerupe capitalizarea costurilor îndatorării atunci când aceasta nu lucrează efectiv la realizarea activului cu ciclu lung de fabricație;

b. Clarificarea situației în care sumele primite în avans de la clienți reprezintă datorii, respectiv venituri înregistrate în avans;

c. Entitățile care primesc sume reprezentând dividende pe seama creanțelor le vor putea recunoaște drept datorie în contul 467;

d. Sunt explicitate aspectele referitoare la tratamentul contabil aplicabil în materia utilizării drepturilor de proprietate intelectuală;

Prin acest act normativ sunt de asemenea realizate o serie de corelări și detalieri aferente conturilor aplicabile operatorilor economici, respectiv persoanelor juridice fără scop patrimonial.

XIV. Legea nr. 34/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Prezenta Lege introduce facilități fiscale pentru contravaloarea abonamentelor de utilizare a facilităților sportive în vederea practicării sportului și educației fizice cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic oferite de furnizori cu activități cuprinse în codurile CAEN 9311, 9312, 9313, după cum urmează:

– Pentru persoanele care obțin venituri din activități independente, cheltuiala va fi deductibilă limitat la 400 de euro anual;

– Pentru angajații care obțin venituri din salarii, abonamentul achitat de angajator pentru angajat este neimpozabil și este scutit de contribuții sociale, în limita a 400 de euro anual. Menționăm că valoarea abonamentului se include în plafonul neimpozabil de 33% din valoarea salariului, conform art. 76 alin. (4^1) din Codul fiscal.

XV. Legea nr. 39/2023 pentru completarea art. 291 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Acest act normativ include livrările și instalările de panouri fotovoltaice, panouri solare termice și sisteme de încălzire cu emisii scăzute de înaltă eficiență în categoria bunurilor și serviciilor cărora le este aplicabilă cota de TVA de 5%.

XVI. Ordinul nr. 626/2023 privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual.

Prin intermediul acestui act normativ, indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual crește de la valoarea de 106,5% în 2022, la 109,6% pentru anul 2023.

Tax Alert – tax changes at the end of 2022

 

As we are used to from previous years, the end of 2022 led to numerous legislative changes in the tax field, some of which were published at the beginning of 2023. In this sense, we present the most important tax news, as follows:

I. Order no. 2518/15.12.2022 for the amendment of some orders of the president of the National Agency of Fiscal Administration regarding the organization of the administration activity of large and medium taxpayers

Through this act, amendments were made to several other normative acts, these amendments targeting, among others, the following relevant aspects for taxpayers:

a. the term for updating of the list of large taxpayers has been extended until the 10th of December 2023;

b. medium taxpayers are taxpayers who do not fall into the category of large taxpayers, established in descending order according to the basic criteria, selected up to a maximum number of 15,000 taxpayers;

c. Annex 5 of Order 1783/2021 is republished, introducing new deadlines for the submission of SAF-T, as follows:

i. taxpayers who were included in the category of medium taxpayers on the 31st of December 2021, but are no longer on the list as of the 1st of January 2023, moving into the category of small taxpayers, shall have the option to submit Declaration 406 as of the 1st of January 2023 and will be obliged to do so as of the 1st of January 2025. Taxpayers who have opted for the submission of the Declaration 406 will not be able to subsequently waive the expressed option;
ii. taxpayers who were in the category of small taxpayers on the 31st of December 2021 and who, as of the 1st of January 2023, move to the category of medium taxpayers (based on the list published by ANAF) will have the obligation to submit SAF-T starting from the 1st of January 2023.

II. GEO no. 188/2022 for the amendment and supplementing of Law no. 207/2015 regarding the Tax Procedure Code and for the amendment of the Government Emergency Ordinance no. 74/2013 regarding some measures to improve and reorganize the activity of the National Agency for Fiscal Administration, as well as to amend and supplement some normative acts

Among the changes brought about by this emergency ordinance, we mention:

a. New definitions are introduced, concerning the tax file and the tax control file;

b. An obligation of tax authorities’ is introduced, whereby, at the written request of the taxpayer/payer subject to a tax audit, the tax authorities must make available to the taxpayer/payer the administrative file of the tax audit;

c. The fiscal risk class can be communicated to taxpayers upon request;

d. The taxpayer/payer is obliged to present the documents requested by the tax authorities, when the documents are not in the possession of the tax authority;

e. Taxpayers, legal entities, associations and other entities without legal personality, including authorized individuals, will be able to provide the tax authorities with the requested documents by post, via the registry office, as well as by electronic means;

f. During tax audits or during the appeal procedure, requests, documents or any other documents can be sent by taxpayers/payers to the tax authorities via email, post, SPV (Virtual Private Space) or the ANAF registry office;

g. For tax obligations (receivables) administered by the central tax authority, the tax inspection authorities are competent to carry out tax inspections all throughout the country;

h. For tax obligations (receivables) administered by the central tax authority, taxpayers/payers can also be randomly selected (in addition to the selection according to the level of risk) for tax audit, the percentage of randomly selected taxpayers/payers not exceeding 10% of the total taxpayers/payers selected for tax audit in the respective year;

i. The compliance notice is introduced – the tax inspection authority sends to the taxpayers/presumptive payers that are to be selected for tax audit, a compliance notice regarding the identified fiscal risks.

Through the Notice, the taxpayers are informed that they have 30 days to correct or submit tax returns, period during which the tax inspection authority does not take any action to effectively select the concerned taxpayers for tax inspection.

At the end of the 30 days term, taxpayers who did not remedy the fiscal risks with regards to which they were notified, are subject to a mandatory tax audit or documentary verification.

j. Tax audits will take place, as a rule, at the headquarters of the tax authority; on the initiative of the tax inspection authority or at the motivated request of the taxpayer/payer, the tax audit can be carried out at the taxpayer’s/payer’s work space;

k. With regards to anti-fraud audits, a series of new provisions are introduced, among which it is provided that such audits can be carried out even in the absence of a risk analysis, in the following situations:

i. when, in the exercise of ordinary duties, violations of tax legislation that require immediate intervention are found;
ii. exceptionally, in order to carry out specific control actions, in order to prevent and combat fraud and/or tax evasion.

l. As far as taxpayers are concerned, a series of taxpayers’ rights during anti-fraud controls are now expressly provided;

m. The compliance notice is also applicable for personal tax situation verifications;

n. A series of rules regarding documentary verification are introduced;

o. It is provided that in the framework of the documentary verification, the tax authority establishes due tax obligations by issuing a tax decision or orders the necessary compliance measures, if the requested documents were not presented or if the documents presented confirm the differences identified by the tax authority and/or if the documents are incorrect or incomplete. Previously, the possibility of issuing a tax decision was provided only when the taxpayers did not present the requested documents or when the documents were insufficient to clarify the fiscal situation;

p. Regarding unannounced controls, it is clarified that they are carried out by the tax inspection authorities and the tax authorities competent to carry out the personal tax situation verification;

q. Through GEO 188/2022, changes are also made to GEO 74/2013, changes regarding the duties of the General Anti-Fraud Tax Direction.

III. Order no. 2541/2022 for the approval of the model, content, method of submission and management of form 212 “Sole declaration on income tax and social contributions owed by individuals

The order approves the new model of the Sole Declaration that will be used by taxpayers to declare the income obtained in 2022, as well as to estimate the income that will be obtained in 2023.

IV. Government Decision no. 1568/2022 for the amendment of the annex to Government Decision no. 1000/2015 regarding the facts entered in the tax record of taxpayers, according to the legislation in force

Through this Government Decision, the list of facts entered into the tax record is updated, among them being:

a. the failure to comply with the obligation to submit the declaration of real beneficiary;

b. the failure to submit the declaration regarding the SAF-T file within the legal deadlines;

c. non-reporting or late reporting of cross-border tax arrangements.

The normative act will be applicable as of the 29th of January 2023.

V. Order no. 4636/2022 regarding the assets used in the production and processing activity and the assets representing upgrading for which the reinvested corporate tax exemption is applied

The order defines the new assets for which the reinvested corporate tax exemption is applied, respectively those provided in certain subgroups and classes from the Catalogue regarding the classification and normal operating periods of fixed assets, approved by Government Decision.

VI. Order no. 2578/2022 regarding the amendment of the Order of the President of the National Agency for Fiscal Administration no. 1.699/2021 for the approval of taxpayers’ tax registration forms and the types of tax obligations

This order regulates, among others, the following aspects:

a. The exclusion from the category of tax obligations of the obligation to declare the specific tax on a permanent basis;

b. The modification of section C – “Data on the tax obligations for the due direct taxes” of forms 010 and 700, as well as their filling-out instructions.

VII. Order no. 1623/2022 regarding the approval of the Rules for filling out the Intrastat declaration

This order approves the Rules for filling out the Intrastat statistical declaration. Thus, as of January 2023, the Intrastat value thresholds are increased, the National Institute of Statistics establishing a level of RON 1,000,000 for both shipment of goods and introduction of goods.

VIII. Law no. 376/2022 for the amendment and supplementing of the Government Emergency Ordinance no. 28/1999 regarding the obligation of economic operators to use electronic cash registers

This law brings, among others, the following supplements and amendments to the Government Emergency Ordinance no. 28/1999:

a. the term tip is defined;

b. the obligations related to tipping target the companies that have NACE codes: 5610 – Restaurants, 5630 – Bars and other activities serving drinks;

c. The tips cannot be assimilated, from a VAT point of view, to a delivery of goods or a provision of services;

d. The tips collected from customers must be shown on the tax receipt;

e. Amounts derived from tips received by employees as a result of the distribution made by the employer are qualified as income from other sources, being taxed with 10%.

IX. Order no. 21813/6421/2246/4433/2022 regarding employment in the computer programming industry

This order adds two new employee categories that benefit from the IT income tax exemption:

a. software development product engineer;

b. employees from the public institutions for the period when they develop computer software.

X. Order no. 4249/2022 regarding additions to Annex no. 1 to the Order of the Ministry of Public Finance no. 221/2016 for the approval of the configuration of the Excise Duty Code and the Nomenclature of the codes for the goods for which harmonized excises apply

This normative act provides a series of additions regarding the configuration of excise codes.

XI. Order no. 2545/6316/2022 for the approval of the Procedure for the use and functioning of the national system for the monitorisation of transports of goods with high tax risk RO e-Transport

This order has approved a new RO e-Transport procedure which provides a series of changes and additions regarding, amongst others, the following:

a. The weight of the concerned vehicles has been lowered from 3.5 tonnes to 2.5 tonnes – the provision is included in the Order, not the Procedure;

b. The value of the transported goods shall not include VAT;

c. If the goods have not been received or have been received partially by the beneficiary or the recipient, the goods that have not been received shall be returned to the sender with the initial UIT code;

d. If the goods are transported both by road vehicles and by other means of transport, only road vehicles shall be reported in the system;

e. In the hypothesis that the transport is not finalised until the expiration date of the UIT code of 5 or 15 days, a new code must be obtained.

XII. Order no. 4635/2022 for the implementation of Commission Decision (EU) 2022/1108 of the 1st of July 2022 regarding the exemption from import duties and the exemption from VAT on imports, granted for goods intended to be distributed or made available free of charge to persons fleeing the war in Ukraine and to people in distress in Ukraine

This order was adopted in order to apply in Romania the provisions of Decision (EU) 2022/1108. In this sense, the normative act considers two aspects:

a. Approves the list of goods that can be imported with exemption from import duties and VAT, as per art. 293 para. (1) d) of the Tax Code, of art. 74 of Regulation (EC) no. 1186/2009 and Decision (EU) 2022/1108;

b. Establishes a simplified authorization procedure by the Romanian Customs Authority through its subordinate units for charitable or philanthropic organizations to benefit from exemption of import duties and VAT.

XIII. Order no. 4291/2022 for regulating some accounting matters

Through this normative act, a series of changes and additions were made to several accounting regulations, namely those approved by Order no. 1802/2014, those approved by Order no. 2844/2016 and those meant for non-profit entities, of Order no. 3103/2017.

Amongst these changes and additions made to the accounting regulations approved by Order 1802/2014, we mention the following:

a. The conditions under which the entity interrupts the capitalization of borrowing costs when it is not actually working on the long manufacturing cycle asset are mentioned;

b. The clarification of the situation where the amounts received in advance from customers represent debts or revenues registered in advance;

c. Entities that receive sums which represent dividends on account of receivables will be able to recognize them as debt in account 467;

d. The accounting treatment applicable regarding the use of intellectual property rights has been clarified;

Through this normative act a series of corelations and details regarding the accounting of economic operators, as well as non-profit organisations are also made.

XIV. Law no. 34/2023 for the amendment and supplementing of Law no. 227/2015 regarding the Tax Code

This Law introduces tax advantages for the subscription charges of sports facilities, for the practice of sports and physical education for maintaining physical health, prophylactic or therapeutic purposes, provided by suppliers which have their activities included in NACE codes 9311, 9312, 9313, as follows:

– For the individuals who earn income from independent activities, the expense is deductible up to a limit of EUR 400/year;

– For individual who obtain income from salaries, the subscription paid by the employer is non-imposable and exempt from social contributions, up to a limit of EUR 400/year. Please note that the value of the subscription is included in the non-imposable threshold if 33% from the value of the salary, according to article 76 para. (4^1) of the Tax Code.

XV. Law no. 39/2023 for supplementing art. 291 par. (3) from Law no. 227/2015 regarding the Tax Code

This normative act includes the supply and installation of photovoltaic panels, solar thermal panels, high efficiency low emission heating systems, in the category of goods and services for which the 5% VAT tax rate is applicable.

XVI. Order no. 626/2023 regarding the consumer price index used to update the account for advance payments for the annual profit tax

Through this normative act, the consumer price index used for updating the account for advance payments for the annual profit tax has been increased from the value of 106.5% in 2022 to 109,6% for 2023.

Share on LinkedIn
Related Posts