Tax Alert Transposition of the Directive regarding the extension of the application period of the reverse charge mechanism, changes in the mechanism for restructuring budgetary obligations and other tax changes

Tax Alert – Transposition of the Directive regarding the extension of the application period of the reverse charge mechanism, changes in the mechanism for restructuring budgetary obligations and other tax changes

Tax Alert – Transposition of the Directive regarding the extension of the application period of the reverse charge mechanism, changes in the mechanism for restructuring budgetary obligations and other tax changes

On the 17th of June 2022, Government Emergency Ordinance no. 85/2022 regarding changes and additions to several normative acts in taxation and customs was published. This normative act transposes the extension of the reverse charge mechanism as per the EU Directive 2022/890 and implements other various tax matters.

In the following we include the main changes:

1. The Government Emergency Ordinance transposes the Council Directive (EU) 2022/890 which extends the application of the reverse charge mechanism for the operations included at art. 331 par. (2) let. c), d), e), f), i), j), k) and l) from the Romanian Tax Code until the 31st of December 2026 (the operations are stated below*).

2. The GEO also provides an extension of the term of the outstanding main budgetary obligations eligible for restructuring by the 31st of December 2021. The measure is available for the ancillary budgetary obligations as well.

3. Moreover, the period for submitting the restructuring notification will be extended until the 31st of January 2023.

4. The GEO also plans to prolong the deadline for submitting the restructuring application by one year, from the 31st of July 2022 currently, until the 31st of July 2023.

5. The debtors will be able to restructure budgetary obligations which are outstanding by the 31st of December, as well as ancillary budgetary obligations which are evidenced in local tax records for recovery. The procedure will be approved by decision of the local councils of each respective territorial administrative units.

6. The fiscal receipt lottery will end, considering the fact that the authorities believe that the result is no longer attained. It is noteworthy that this mechanism has been suspended at the start of the state of emergency and was supposed to be resumed 90 days after the end of the state of alert in Romania.

The project was published in transparency on the 9th of June 2022 and was adopted and published in the Official Gazette no. 594 on the 17th of June 2022, from which it enters into force.

*c) supplies of cereals and industrial crops including oil seeds and sugar beet, that are not normally used in the unaltered state for final consumption;
d) supplies of gas and electricity certificates;
e) supplies of electricity to a taxable dealer established in Romania;
f) transfer of green certificates;
i) supplies of mobile telephones, being devices made or adapted for use in connection with a licensed network and operated on specified frequencies, whether or not they have any other use
j) supplies of integrated circuit devices such as microprocessors and central processing units in a state prior to integration into end user products;
k) supplies of game consoles, tablet PC’s and laptops;
l) supplies of gas to a taxable dealer established in Romania.

Tax Alert – Transpunerea directivei privind prelungirea mecanismului taxării inverse, modificări ale mecanismului de restructurare a obligațiilor bugetare și alte schimbări fiscale

În data de 17 iunie 2022 a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 85/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fiscal şi vamal. Acest act normativ prevede transpunerea Directivei (UE) 2022/890 privind prelungirea mecanismului taxării inverse și modificarea unor altor aspecte fiscale.

În cele ce urmează sunt incluse principalele modificări:

1. Ordonanța de Urgență prevede transpunerea Directivei (UE) 2022/890 care prelungește aplicarea taxării inverse pentru operațiunile prevăzute în Codul fiscal la art. 331 alin. (2) lit. c), d), e), f), i), j), k) și l) până la data de 31 decembrie 2026 (operațiunile sunt precizate în josul paginii*).

2. OUG prelungește pentru persoanele juridice aflate în dificultate financiară, pentru care există riscul intrării în insolvență, termenul în care vor putea restructura obligațiile bugetare principale restante până în data de 31 decembrie 2021. Această măsură este aplicabilă și obligațiilor fiscale accesorii.

3. De asemenea, va fi stabilită o nouă perioadă pentru depunerea notificării de restructurare, începând cu data de intrare în vigoare a OUG și până la data de 31 ianuarie 2023.

4. OUG urmează să prelungească termenul limită pentru depunerea solicitării de restructurare cu un an de la 31 iulie 2022 în prezent, până la 31 iulie 2023.

5. Debitorii își vor putea restructura obligațiile bugetare restante la data de 31 decembrie 2021 și obligațiile bugetare accesorii existente în evidența organelor fiscale locale pentru recuperare, procedura urmând a se aproba prin hotărâre a consiliilor locale ale unităților administrativ teritoriale.

6. Loteria bonurilor fiscale va fi desființată, având în vedere faptul că efectul scontat nu mai este atins. Trebuie precizat că acest mecanism a fost suspendat la începutul stării de urgență și ar fi urmat să fie reluat la 90 de zile de la finalizarea stării de alertă.

Proiectul a fost publicat în transparență decizională în data de 9 iunie 2022 și a fost adoptat și publicat în Monitorul Oficial nr. 594 în data de 17 iunie 2022, dată de la care produce efecte.

* c) livrarea de cereale și plante tehnice, inclusiv semințe oleaginoase și sfeclă de zahăr, care nu sunt, în principiu, destinate ca atare consumatorilor finali;
d) transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră transferabile;
e) livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă stabilit în România;
f) transferul de certificate verzi
i) furnizările de telefoane mobile, şi anume dispozitive fabricate sau adaptate pentru utilizarea în conexiune cu o reţea autorizată şi care funcţionează pe anumite frecvenţe, fie că au sau nu vreo altă utilizare;
j) furnizările de dispozitive cu circuite integrate, cum ar fi microprocesoare şi unităţi centrale de procesare, înainte de integrarea lor în produse destinate utilizatorului final;
k) furnizările de console de jocuri, tablete PC şi laptopuri;
l) livrarea de gaze naturale către un comerciant persoană impozabilă, stabilit în România.

Share on LinkedIn
Related Posts