Cazierul comercial criteriu pentru individualizarea răspunderii în cazul încălcării actelor normative privind protecția consumatorilor

Cazierul comercial – criteriu pentru individualizarea răspunderii în cazul încălcării actelor normative privind protecția consumatorilor

Cazierul comercial – criteriu pentru individualizarea răspunderii în cazul încălcării actelor normative privind protecția consumatorilor

 

Prin Ordonanța de Urgență nr. 58/2022 („OUG 58”) au fost aduse modificări importante pentru anumite acte normative din domeniul protecției consumatorilor. Una dintre cele mai importante modificări a fost introducerea conceptului de cazier comercial, precum și calificarea conținutului acestuia ca fiind un element în funcție de care să poată fi circumstanțiată o eventuală sancțiune aplicată pentru încălcarea respectivelor acte normative.

Astfel, ca urmare a adoptării OUG 58, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor va ține cont de încălcările anterioare săvârșite de profesionistul ce urmează a fi sancționat, atunci când va stabili sancțiunea aplicabilă pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori, ale Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor sau ale Ordonanței de Urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii.

Ce este cazierul comercial

Noțiunea de cazier comercial este reglementată prin art. V din OUG 58, care prevede că acesta este fișa de evidență în care Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor consemnează faptele și sancțiunile aplicate operatorilor economici prin documentele de control, precum și că pentru încălcările în mod repetat ale drepturilor consumatorilor, operatorii economici sancționați pentru abaterile din domeniul protecției consumatorilor vor fi consemnați în cazier comercial pentru o perioadă de 3 ani de la întocmirii documentului de control.

Formularea alineatului (1) al art. V din OUG 58 poate fi considerată neclară: „Pentru încălcările în mod repetat ale drepturilor consumatorilor, operatorii economici sancționați pentru abaterile din domeniul protecției consumatorilor vor fi consemnați în cazier comercial pentru o perioadă de 3 ani de la întocmirii documentului de control”.

Prima parte a alineatului pare să sugereze că în cazierul comercial se vor consemna operatori economici doar în cazul unor încălcări repetate ale legislației pentru protecția consumatorilor. Această interpretare nu este compatibilă cu conținutul alineatului (4) al aceluiași articol (care prevede că în cazier sunt consemnate faptele și sancțiunile aplicate contravenienților, fără a diferenția după cum aceștia au săvârșit încălcări repetate sau nu).

Este posibil ca un număr mare de încălcări să fie apte de a fi înregistrate în cazierul comercial, din moment ce OUG 58 nu indică în mod expres actele normative a căror încălcare va duce la înscriere în cazier, ci prevede că vor fi înscriși operatorii economici sancționați pentru abaterile din domeniul protecției consumatorilor.

Datele cuprinse în cazierul comercial. Aspecte procedurale.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a emis recent Ordinul nr. 584/2022 privind stabilirea datelor cuprinse în cazierul comercial, procedura și instrucțiunile de completare a evidenței deținute de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor („Ordinul 584”), prin care a stabilit conținutul cazierului comercial, precum și anumite reguli procedurale referitoare la ținerea acestuia.

Conform art. 1, alin. (1) din procedura anexată Ordinului 584, înregistrarea în cazierul comercial se operează în termen de maximum 2 zile după comunicarea procesului-verbal de constatare a unei contravenții, de către comisarul titular al procesului-verbal de constatare a contravenției prin înscrierea tuturor datelor de identificare ale operatorului economic/profesionistului și completarea tuturor informațiilor din cazierul comercial sau de către un alt comisar desemnat de către șeful ierarhic superior, în cazul în care comisarul titular, din motive obiective, nu poate efectua înregistrarea.

În cazierul comercial se vor complete informații despre:

– denumirea operatorului economic/profesionistului, cu indicarea tuturor datelor de identificare, adresa sediului social, adresa punctului de lucru;
– seria/numărul și data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenției;
– numărul și data ordinului sau deciziei emise în baza procesului-verbal de constatare a contravenției;
– descrierea abaterii;
– actul normativ efectiv încălcat, cu menționarea precisă a articolului/alineatului/literei;
– sancțiunea aplicată, cu indicarea actului normativ/articolului/alineatului/literei, a cuantumului și, dacă este cazul, cu precizarea minimului aplicat în cazul în care actul normativ permite aplicarea minimului;
– măsurile dispuse de inspectorii ANPC, precum și sancțiunile complementare aplicate.

Atunci când procesele verbale de constatare a contravențiilor, ordinul sau decizia ANPC sunt contestate, în cazierul comercial vor mai apărea și informații despre instanță și numărul de dosar. Înregistrarea acestora se va face mai târziu (din moment ce contestarea actelor menționate anterior survine după expirarea termenului de 2 zile de la contestare), de către aceeași persoană competentă conform art. 1, alin. (1) din procedură.

În situația în care operatorii economici constată că datele înscrise în cazierul comercial nu corespund situației lor reale, ei au dreptul să solicite rectificarea informațiilor, tot printr-o cerere, dar care trebuie motivată și însoțită de documente doveditoare. Ordinul 584 nu prevede însă și un termen în care instituția ar fi obligată să rectifice datele înregistrate eronat în cazierul comercial.

Art. 5, alin. (2) din procedura aprobată prin Ordinul 584 prevede că radierea sancțiunii din cadrul cazierului comercial se efectuează la împlinirea termenului de 3 ani de la data înregistrării acesteia, pentru situațiile în care documentul de control nu a fost contestat.

Există o mică neclaritate în redactarea alineatului, întrucât nu face distincție între situația în care documentul de control a fost contestat și anulat în mod definitiv (caz în care radierea va opera imediat după anularea definitivă a documentului) și situația în care documentul a fost contestat și acțiunea nu a fost soluționată încă sau a fost respinsă (caz în care atât procedura, cât și OUG 58, nu oferă niciun motiv pentru care să considerăm că înscrierea s-ar radia la alt moment decât cel al împlinirii termenului de 3 ani de la înregistrarea acesteia).

Considerăm astfel că alineatul trebuie interpretat în sensul în care înscrierile se vor radia la împlinirea termenului de 3 ani de la data înregistrării, cu excepția situației în care documentul de control este anulat definitiv înainte de împlinirea acestui termen (caz în care sancțiunea se va radia imediat după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești).

Cazierul comercial – doar o circumstanță agravantă?

Prin OUG 58, conținutul cazierului comercial este indicat drept criteriu exemplificativ și orientativ ce poate fi luat în considerare pentru stabilirea sancțiunilor aplicabile pentru încălcarea Legii nr. 193/2000, a Legii nr. 363/2007 sau a Ordonanței de Urgență nr. 34/2014.

În toate cele trei acte normative menționate anterior a fost introdusă următoarea prevedere:

„Următoarele criterii exemplificative și orientative sunt luate în considerare pentru aplicarea de sancțiuni:

a) natura, gravitatea, amploarea și durata încălcării;
b) orice acțiune întreprinsă de profesionist pentru a atenua sau a repara prejudiciul suferit de consumatori;
c) orice încălcare anterioară săvârșită de profesionist, ce se regăsește în mod obligatoriu în cadrul cazierului comercial;
d) beneficiile financiare dobândite sau pierderile evitate de profesionist datorită încălcării, dacă sunt disponibile datele relevante;
e) sancțiunile aplicate profesionistului pentru aceeași încălcare în alte state membre ale Uniunii Europene în cazurile transfrontaliere în care informațiile cu privire la astfel de sancțiuni sunt disponibile prin mecanismul instituit prin Regulamentul (UE) 2017/2.394 al Parlamentului European și al Consiliului;
f) orice alt factor agravant sau atenuant aplicabil circumstanțelor cazului.”

Alineatul prevede atât circumstanțe atenuante, cât și circumstanțe agravante. În același timp, redactarea circumstanței de la litera c) pare să sugereze doar o circumstanță agravantă (din moment ce se referă doar la situația în care în cazier există înscrieri, nu și la situația în care nu există).

Poate astfel fi considerat un cazier comercial „curat” o circumstanță atenuantă în stabilirea sancțiunii? Considerăm că da. Alineatul menționat anterior prevede criterii orientative, care pot fi luate în considerare de autoritate la aplicarea sancțiunilor, fiind prevăzut în mod expres că aceasta poate lua în considerare oricare alt factor agravant sau atenuant aplicabil circumstanțelor cazului.

Drept urmare, considerăm că autorității îi este acordată deplină libertate să rețină oricare factor atenuant (inclusiv inexistența „antecedentelor” în cazierul comercial) în cursul stabilirii sancțiunii aplicabile.

Concluzii

Deși OUG 58 oferă o reglementare de bază suficientă a noțiunii cazierului comercial, iar Ordinul 584 prevede reguli procedurale utile, rămâne de văzut dacă acesta își va îndeplini scopul disuasiv față de profesioniștii care sunt obligați să respecte prevederile legislației protecției consumatorilor, fără a afecta drepturile de care aceștia beneficiază în temeiul actelor normative generale care reglementează răspunderea contravențională.

Articol apărut în Juridice.ro

Share on LinkedIn
Related Posts