8th of March 2022 Government Emergency Ordinance no. 20/2022 amending and supplementing some normative acts, as well as for establishing measures for humanitarian support and assistance.

8th of March 2022 – Government Emergency Ordinance no. 20/2022 amending and supplementing some normative acts, as well as for establishing measures for humanitarian support and assistance.

8th of March 2022 – Government Emergency Ordinance no. 20/2022 amending and supplementing some normative acts, as well as for establishing measures for humanitarian support and assistance.

Among the tax measures regulated by the GEO, there are those referring to expenditure on goods granted and services provided by taxpayers to foreign nationals or stateless persons affected by the armed conflict in Ukraine, as follows:

 • Individuals who determine the annual net income, based on the accounting data, will consider them as deductible expenses provided they are included:
  • within the limits of sponsorship, patronage or private scholarships – up to a share of 5% of the calculation basis, and
  • within the limits of the social expenses, within the limits of the amount obtained by applying a quota of up to 5% on the annual value of the expenses made with the salaries of the staff.
 • Corporate income taxpayers:
  • Possibility to benefit from a deduction limited to the calculation of the tax result (the expenses will be added to the social expenses from art. 25, para 3, letter b of the Tax Code and will be deducted within the limit quota of 5% applied to the staff salary expenses)
  • They do not benefit from the deduction, but they will add up the expenses with those of sponsorship / patronage / private scholarships and will deduct the total amount from the profit tax due, within the limit provided by the Tax Code – the lower value between the value calculated by applying 0.75% on turnover or the amount representing 20% ​​of the corporate tax due.
 • Microenterprise taxpayers:

These expenses will be added to those of sponsorships provided in the Tax Code and the sum will be deducted from the due microenterprises tax, within the limit provided by law – 20% of the tax on income of microenterprises due for the quarter in which the expenses were recorded.

We point out that the previously mentioned aspects are applicable only in the following conditions:

 • The goods and / or services are intended for people affected by the armed conflict in Ukraine;
 • are granted or provided at the request of the Department for Emergency Situations („DES”) within the Ministry of Internal Affairs;
 • are distributed directly by DES or through non-governmental organizations that have expressed their intention, on the basis of supporting documents.

Individuals and companies, with the exception of the public authorities and institutions, can donate money directly to DES, amounts that are collected by the General Inspectorate for Emergency Situations in a separate RON account opened at the Treasury and Public Accounting Activity of Bucharest, for providing support and humanitarian assistance to foreign citizens or stateless persons affected by the armed conflict in Ukraine.

Taxpayers who incur expenses on goods, financial means and services provided to UNICEF, as well as other international organizations, will add them to the expenses of sponsorship / patronage / private scholarships and will deduct the total amount from the corporate tax due, within the limits provided by the Tax Code – the lower value between the value calculated by applying 0.75% on the turnover and the amount representing 20% ​​of the corporate tax due.

In the event that the amount established, according to the previously mentioned information, diminished with the amounts carried forward, has not been used in full, taxpayers may order targeting the taxation of corporate tax within the amount thus calculated to UNICEF and other international organizations, within maximum 6 months from the date of submission of the annual corporate tax return, by submitting a / some redirection form / forms. In this case, the redirection of the corporate tax is carried out, in accordance with the law, without the obligation to register the respective beneficiary entity in the Register of cult entities / units for which tax deductions are granted.

Microenterprises that incur expenses on goods, financial means and services provided to UNICEF, as well as other international organizations, will add these expenses to those of sponsorships provided by the Tax Code and the sum will be deducted from the microenterprise tax due, within the limit provided by law – 20% of the microenterprise tax due for the quarter in which the expenses were recorded.

If the amount determined according to the information presented above, diminished with the amounts carried forward, has not been used in full, taxpayers may order the redirection of microenterprises tax, within the limit of the difference thus calculated for the entire fiscal year, to UNICEF and other international organizations, within 6 months from the date of filing the tax return for the fourth quarter, by submitting a / some redirection form(s). In this case, the tax is redirected, in accordance with the law, without the obligation to register the respective beneficiary entity in the Register of cult entities / units for which tax deductions are granted.

All the previously mentioned regulations will be in force until the 31st of December 2022.

 

8 martie 2022 –  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 20/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară.

Printre prevederile cu incidență în domeniul fiscal se numără aspecte legate de cheltuielile cu bunurile acordate și serviciile prestate de contribuabili pentru cetățenii străini sau apatrizii afectați de conflictul armat din Ucraina, astfel:

 • Persoanele fizice care determină venitul net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, le vor considera drept cheltuieli deductibile cu condiția încadrării:
  • în limitele sponsorizării, mecenatului sau burselor private – în limita unei cote de 5% din baza de calcul, și
  • în limitele cheltuielilor sociale, în limita sumei obținute prin aplicarea unei cote de până la 5% asupra valorii anuale a cheltuielilor efectuate cu salariile personalului.
 • Plătitorii de impozit pe profit:
  • Posibilitatea de a beneficia de o deducere limitată la calculul rezultatului fiscal (cheltuielile se vor însuma cu cheltuielile sociale de la art. 25, alin. 3, lit. b din Codul fiscal și vor fi deduse în limita cotei de 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului);
  • Nu beneficiază de deducere, dar vor însuma cheltuielile cu cele de sponsorizare/mecenat/burse private și vor scădea valoarea însumată din impozitul pe profit datorat, în limita prevăzută de Codul fiscal – valoarea mai mică dintre valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri și valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.
 • Plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor

Aceste cheltuieli se vor însuma cu cele din sponsorizări prevăzute în codul fiscal și valoarea însumată va fi scăzută din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat, în limita prevăzută de lege – 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care s-au înregistrat cheltuielile.

Menționăm că aceste facilități sunt aplicabile doar în următoarele condiții:

 • Bunurile și/sau serviciile sunt destinate persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina;
 • sunt acordate sau prestate în baza solicitării Departamentului pentru Situații de Urgență („DSU”) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
 • sunt distribuite direct de către DSU sau prin intermediul organizațiilor neguvernamentale care și-au exprimat intenția, pe baza documentelor justificative.

Persoanele fizice și persoanele juridice, cu excepția instituțiilor și autorităților publice, pot dona sume de bani direct către DSU, sume care se colectează de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență într-un cont distinct disponibil în lei deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, pentru acordarea de sprijin și asistență umanitară cetățenilor străini sau apatrizilor afectați de conflictul armat din Ucraina.

Contribuabilii care efectuează cheltuieli privind bunurile, mijloacele financiare și serviciile acordate UNICEF, precum și altor organizații internaționale, le vor însuma cu cheltuielile de sponsorizare/mecenat/burse private și vor scădea valoarea însumată din impozitul pe profit datorat, în limita prevăzută de Codul fiscal – valoarea mai mică dintre valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri și valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

În situația în care valoarea stabilită, potrivit celor de mai sus, diminuată cu sumele reportate, nu a fost utilizată integral, contribuabilii pot dispune direcționarea impozitului pe profit în limita valorii astfel calculate și către UNICEF, precum și către alte organizații internaționale, în termen de maximum 6 luni de la data depunerii declarației anuale de impozit pe profit, prin depunerea unui/unor formular/formulare de redirecționare. În acest caz, redirecționarea impozitului pe profit se efectuează, în condițiile legii, fără a exista obligația înscrierii entității beneficiare respective în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Microîntreprinderile care efectuează cheltuieli privind bunurile, mijloacele financiare și serviciile acordate UNICEF, precum și altor organizații internaționale vor însuma aceste cheltuieli cu cele din sponsorizări prevăzute în Codul fiscal și valoarea însumată va fi scăzută din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat, în limita prevăzută de lege – 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care s-au înregistrat cheltuielile.

În cazul în care valoarea stabilită potrivit celor de mai sus, diminuată cu sumele reportate, nu a fost utilizată integral, contribuabilii pot dispune redirecționarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, în limita diferenței astfel calculate pentru întregul an fiscal, și către  UNICEF și alte organizații internaționale, în termen de 6 luni de la data depunerii declarației de impozit aferente trimestrului IV, prin depunerea unui/unor formular/formulare de redirecționare. În acest caz, redirecționarea impozitului se efectuează,  în condițiile legii, fără a exista obligația înscrierii entității beneficiare respective în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

 

Prevederile sus menționate vor fi în vigoare până la data de 31 decembrie 2022.

Share on LinkedIn
Related Posts