Reglementări în domeniul muncii și al relațiilor sociale 22 decembrie 2023

Reglementări în domeniul muncii și al relațiilor sociale – 22 decembrie 2023

Reglementări în domeniul muncii și al relațiilor sociale – 22 decembrie 2023

 


Modificări privind regimul fiscal al unor beneficii acordate angajaților

 

Măsurile au fost introduse prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1139 din 15 decembrie 2023, în continuare Ordonanța, și este în vigoare din data de 15 decembrie 2023.

Redăm mai jos aspectele de interes pentru angajați și angajatori:

Sumele suportate de către angajator pentru plasarea copiilor angajaților în unități de educație timpurie, în limita maximă de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil, vor reprezenta un beneficiu neimpozabil pentru angajați, în limita a 33% din salariul de bază, cumulat cu celelalte beneficii prevăzute la art. 76 alin. (4^1) din Codul fiscal;

• Beneficiul neimpozabil constând în abonamente de sport și de fitness va fi limitat la 100 euro anual de la 400 euro, fiind introduse de asemenea și anumite clarificări cu privire la categoriile de servicii incluse în această facilitate;

• Potrivit Ordonanței, începând cu 1 ianuarie 2024, se abrogă facilitățile fiscale ce însoțesc sumele acordate de angajatori salariaților care desfășoară activități în regim de telemuncă pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile la locul în care angajații își desfășoară activitatea;

• Acordarea acestor sume cu titlu neimpozabil a fost implementată prin Legea nr. 296/2020, în contextul adoptării formulelor de lucru de la distanță de către numeroase companii, pe durata pandemiei de Covid-19;

• Scutirile au avut ca raționament oferirea unui sprijin telesalariaților, în scopul acoperirii cheltuielilor suplimentare generate de prestarea activității de la domiciliu sau de la un alt loc ales de salariat, cheltuieli precum cele cu electricitatea, încălzirea, apa, abonamentul de date, achiziția mobilierului sau a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei, corespunzător numărului de zile din luna în care persoana desfășoară activitate în regim de telemuncă;

• Ordonanța stabilește faptul că, începând cu veniturile anului următor, sumele acordate de angajatori pentru acoperirea cheltuielilor cu telemunca vor fi supuse integral impozitului și contribuțiilor sociale obligatorii.

Labour and social relations regulations – 22 December 2023

 

Changes to the tax treatment of certain benefits for employees

 

The measures were introduced by Government Emergency Ordinance No. 115/2023 on certain tax and budgetary measures in the field of public expenditure, for tax consolidation, combating tax evasion, amending and supplementing certain normative acts, as well as extending certain time limits, published in the Official Gazette, Part I No. 1139 of 15 December 2023, hereinafter referred to as the Ordinance, being effective as of 15 December 2023.

Main points of interest for employers and employees:

The amounts incurred by the employer for the placement of the employees’ children in early education establishments, up to a maximum of RON 1,500/month per child, will represent a non-taxable benefit for employees, up to 33% of the basic salary, cumulated with the other benefits provided for under Article 76(4^1) of the Tax Code;

• The non-taxable benefit consisting in sports and fitness memberships will be limited to EUR 100 per year from EUR 400, and certain clarifications have also been introduced with respect to the categories of services included in this facility;

• According to the Ordinance, as of 1 January 2024, the tax facilities accompanying the amounts granted by employers to employees performing telework in order to cover the utility expenses at the place where the employees work are repealed;

• The granting of these non-taxable amounts was implemented by Law No. 296/2020, in the context of the adoption of remote work arrangements by many companies during the Covid-19 pandemic;

• The reason behind the exemptions was to provide support to teleworkers for the purposes of covering the additional expenses incurred when working from home or from another location chosen by the employee, such as electricity, heating, water, data subscription, purchase of furniture or office equipment, within the limits set out by the employer in the employment agreement or the internal regulations, up to a monthly ceiling of RON 400, corresponding to the number of days in the month when the employee works on a teleworking basis;

• The Ordinance stipulates that, starting with the income for the next year, the amounts granted by employers to cover the teleworking expenses will be subject to full tax and mandatory social security contributions.

Share on LinkedIn
Related Posts