Tax Alert Modificări semnificative în materie fiscală

Tax Alert – Modificări semnificative în materie fiscală

Tax Alert – Modificări semnificative în materie fiscală

 

Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung a intrat în vigoare, aducând o serie de modificări fiscale pe care urmează să le prezentăm mai jos:

• Impozit pe profit:

◦ Este introdus un impozit minim, care se va aplica acelor societăți care au o cifră de afaceri mai mare de 50 milioane euro.
◦ Este introdus un impozit pe cifra de afaceri pentru instituțiile de credit, calculat prin aplicarea unei cote de 2% asupra cifrei de afaceri pentru perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025 și de 1% începând cu data de 1 ianuarie 2026;
◦ Este introdus impozit suplimentar pentru persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale și au o cifră de afaceri mai mare de 50 milioane euro.

• Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

◦ Cota de 1% va aplicabilă pentru microîntreprinderi ale căror venituri nu depășesc 60.000 EUR într-un an fiscal și nu desfășoară activități în materie de IT, hoteluri, baruri și restaurante, activități juridice, servicii medicale;
◦ Va fi introdusă cota de 3% din cifra de afaceri pentru microîntreprinderile care depășesc 60.000 EUR într-un an fiscal, dar nu mai mult de 500.000 EUR, sau acele microîntreprinderi cu o cifră de afaceri sub 60.000 EUR, dar desfășoară una dintre activitățile menționate mai sus.

• Impozit pe venit:

◦ Veniturile din salarii obținute de salariații din domeniul IT, domeniul construcțiilor și din domeniul agriculturii/ industria alimentară, vor fi impozitate pentru ce depășește 10.000 de lei/ contract de muncă în limita unui singur contract individual de muncă per angajat;
◦ Este introdusă deductibilitatea CASS pentru veniturile din activități independente;
◦ A fost introdus un impozit de 70% aplicabil veniturilor constatate de organele fiscale a căror sursă nu a fost identificată.

• Contribuții sociale obligatorii:

◦ Pentru voucherele de vacanță și tichetele de masă se va datora CASS de 10%;
◦ Angajații din construcții și agricultură vor plăti CASS;
◦ Salariații care realizează venituri salariale din activități de creare de programe informatice/dezvoltare software vor putea beneficia de reducerea contribuției la asigurările sociale (în prezent de 25%) cu procentul alocat fondului privat de pensii (Pilonul 2). În prezent, cota de contribuție aferentă Pilonului 2 este de 3,75%, iar acest procent va crește la 4,75% de la 1 ianuarie 2024. Angajații vor putea opta în scris pentru continuarea contribuției la Pilonul 2.
◦ Persoanele fizice autorizate care realizează venituri din activități independente vor plăti CASS 10% la 6 salarii minime chiar dacă vor avea pierdere;
◦ Plafonul maxim pentru CASS aferentă veniturilor din activități independente a fost ridicat până la contravaloarea a 60 de salarii minime brute pe an, pentru veniturile din activități independente între 6 și 60 de salarii minime brute datorându-se 10% din venitul net realizat;

• Taxa pe Valoare Adăugată:

◦ Se majorează TVA de la 5% la 9% pentru panouri fotovoltaice și livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice;
◦ Se elimină cota de TVA de 5% pentru dreptul de utilizare a facilităților sportiv, transport public turistic, alimente de înaltă calitate, aplicându-se astfel cota standard;
◦ Se majorează TVA de la 9% la 19% pentru băuturile nealcoolice care se încadrează la codul NC 2202 și pentru alimentele cu zahăr adăugat, al căror conținut total de zahăr este de minimum 10 g/100 g produs, altele decât cozonacul și biscuiții;

• Accize:

◦ Se introduce acciza pentru băuturile îndulcite cu zahăr/conținut de zahăr între 5-8 g/100ml (0.4 lei/litru) și peste 8 g/100ml (0.6 lei/litru).
◦ Se implementează o definiție pentru zahărul adăugat;
◦ Sunt introduse accize pentru țigări electronice cu tutun, cu sau fără nicotină sau care conțin înlocuitori de tutun cu sau fără nicotină;
◦ Se introduc noi obligații de autorizare și notificare pentru persoanele care achiziționează sau importă produse supuse accizelor aplicabile zahărului sau țigărilor electronice, dar și sancțiuni pentru nerespectarea regimului accizabil pentru aceste produse;

• RO e-Sigiliu:

◦ Se introduce un sistem nou denumit RO e-Sigiliu, acesta fiind un sistem bazat pe utilizarea unor dispozitive electronice și a unei aplicații informatice care permite autorităților competente determinarea potențialelor puncte de deturnare a transporturilor rutiere de bunuri, indiferent dacă acestea sunt aflate în tranzit sau au ca destinație finală un operator economic de pe teritoriul național;
◦ În cazul aplicării sigiliilor inteligente, conducătorul auto trebuie să asigure integritatea sa. Nerespectarea acestei obligații constituie contravenție dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată infracțiune și se pedepsește cu amendă între 20.000 lei și 50.000 lei;

• RO e-Factura:

◦ Au fost incluse prevederi menite să implementeze Decizia Consiliului UE 2023/1553 prin care România a fost autorizată să introducă obligativitatea facturii electronice pentru livrările de bunuri/prestările de servicii în relația B2B;
◦ Pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2024 se reglementează obligația persoanelor impozabile stabilite în România de a raporta/transmite în sistemul național (RO e-factura) facturile emise pentru livrări de bunuri și prestări de servicii efectuate în relația B2B (cu excepția exporturilor și livrărilor intracomunitare) și care au locul livrării/prestării în România;
◦ Termenul pentru transmiterea facturilor în sistemul național va fi de 5 zile lucrătoare, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data limită prevăzută de Codul fiscal pentru emiterea facturilor. Nerespectarea acestui termen se va sancționa cu amendă. În perioada 01.01.2024 – 31.03.2024 nu se vor aplica sancțiuni pentru neaplicarea obligațiilor de a trimite facturile prin sistemul RO e-factura;
◦ Începând cu 1 iulie 2024, pentru livrări de bunuri și prestări de servicii în relația B2B între persoane impozabile stabilite în România va deveni obligatorie transmiterea facturii electronice utilizând sistemul național RO e-Factura. În situația nerespectării obligației de transmitere a facturilor electronice utilizând sistemul RO e-Factura, este prevăzută o amenda raportată la cuantumul TVA înscris în factură;

• Impozitul special pe bunurile imobile şi mobile de valoare mare

◦ Persoanele fizice care, la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, au clădiri rezidențiale în România aflate în proprietate cu o valoare impozabilă care depășește 2.500.000 lei (aproximativ 500.000 euro), vor plăti un impozit suplimentar de 0,3% aplicat diferenței;
◦ A fost introdus un impozit special pentru vehiculele de mare valoare înmatriculate în România (deținute atât de persoane juridice, cât și de persoane fizice), a căror valoare individuală depășește 375.000 lei. Taxa este de 0,3% aplicată asupra diferenței dintre prețul de achiziție al vehiculului și pragul de 375.000 lei;

• Contravenții:

◦ S-a eliminat posibilitatea de a plăti jumătate din valoarea minimă a amenzii contravenționale în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal pentru amenzile contravenționale cuprinse în următoarele acte normative: Legea nr. 203/2018, Legea contabilității nr. 82/1991, Legea nr. 70/2015, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, Codul de procedură fiscală, Codul fiscal și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022;

• Plafoane numerar:

◦ Deși inițial au fost implementate o serie de plafoane pentru plățile în numerar prin intermediul Legii nr. 296/2023, Guvernul a revenit asupra acestor modificări prin intermediul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 98/2023. Totuși, chiar ulterior modificărilor precizate, limitele de plăți din avansuri spre decontare au fost scăzute de la 5.000 lei la 1.000 lei. De asemenea, sumele în numerar aflate în casieria persoanelor juridice nu pot depăși, la sfârșitul fiecărei zile, plafonul de 50.000 lei. Sumele în numerar care depășesc plafonul se depun în conturile bancare ale acestor persoane în termen de două zile lucrătoare.

Ghid privind modalitatea de aplicare a facilităților fiscale, acordate persoanelor fizice care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator, începând cu veniturile aferente lunii noiembrie 2023.

◦ Ghidul a fost publicat pe site-ul ANAF în data de 14.11.2023. Prin acest ghid se clarifică modalitatea de calcul privind determinarea impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor pentru persoanele fizice care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator și beneficiază de facilitățile fiscale prevăzute de lege. De asemenea, prin ghid se aduc clarificări și cu privire la modalitatea de calcul a contribuțiilor sociale datorate de către această categorie de contribuabili.

Hotărârea nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

◦ Începând cu data de 1 octombrie 2023, valoarea salariului de bază minim brut pe țară s-a majorat la suma de 3.300 lei/lună, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând 19,960 lei/oră.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene include următoarele modificări:

• Impozitului minim pe cifra de afaceri:

◦ Sunt aduse modificări în materia grupurilor fiscale și a veniturilor din producția de imobilizări corporale și necorporale.

• Impozitul pe profit:

◦ Sunt abrogate dispozițiile privind scăderea costului caselor de marcat electronice din impozitul datorat;
◦ Este schimbat regimul deductibilității în materia creșelor și grădinițelor, dar și în materia învățământului timpuriu;
◦ Deductibilitatea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor, înregistrate potrivit reglementărilor contabile este redusa de la 50% la 30% și privește în mod expres acum sume datorate de clienții interni și externi pentru produse, semifabricate, materiale, mărfuri vândute, lucrări executate și servicii prestate;
◦ Pierderile fiscale se vor reporta doar 5 ani în loc de 7 ani și se vor recupera în procent de 70% din profiturile impozabile obținute în următorii 5 ani consecutivi;
◦ Contribuabilul are dreptul de a deduce, într-o perioadă fiscală, costurile excedentare ale îndatorării până la plafonul deductibil reprezentat de echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro, însă costurile excedentare ale îndatorării rezultate din tranzacții/operațiuni care nu finanțează achiziția/producția imobilizărilor în curs de execuție și a activelor efectuate cu persoane afiliate se vor deduce acum, într-o perioadă fiscală, până la plafonul deductibil reprezentat de echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro. Costurile totale excedentare ale îndatorării rezultate din tranzacții/operațiuni efectuate atât cu persoane afiliate, cât și cu persoane neafiliate, care pot fi deduse într-o perioadă fiscală, nu pot depăși plafonul deductibil reprezentat de echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro (sunt incluse și alte reguli specifice de alocare);
◦ Se elimină prevederile privind creditul fiscal aferent burselor private, aceste prevederi mai fiind aplicabile doar până la 31 decembrie 2023 sau până la finalul anului fiscal modificat care se finalizează în 2024;

• Impozitul pe venitul microîntreprinderilor:

◦ Sunt aduse schimbări cu privire la regimul de deținere a mai multe societăți plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor;
◦ Este eliminat regimul special pentru microîntreprinderi în cazul societăților din domeniul HoReCa;

• Impozitul pe venit:

◦ Beneficiul constând în sumele suportate de către angajator pentru plasarea copiilor angajaților în unități de educație timpurie, în limita maximă de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil, este un beneficiu neimpozabil în limita a 33% din salariul de bază;
◦ Beneficiul neimpozabil constând în diferențele favorabile dintre dobânda preferențială stabilită prin negociere și dobânda practicată pe piață, pentru credite și depozite acordate de angajatori salariaților, va fi inclus între beneficiile limitate cumulat la 33% din salariul de bază;
◦ Beneficiul neimpozabil constând în abonamente de sport și de fitness vor fi limitate la 100 euro anual de la 400 euro;

• TVA:

◦ Este modificată definiția zahărului adăugat în sensul eliminării zaharurile din sucurile de fructe neîndulcite, concentratul de suc de fructe și zaharurile din piureuri de fructe, având în vedere că acestea nu afectează sănătatea în aceeași măsură ca celelalte tipuri de zaharuri adăugate;
◦ În cadrul produselor exceptate de la cele cu zahăr adăugat s-a introdus și laptele praf pentru nou-născuți, sugari și copii de vârstă mică;
◦ Depunerea declarațiilor 392 și 393 rămâne suspendată până la data de 31 decembrie 2026 inclusiv;

• Accize:

◦ Sunt eliminate anumite ingrediente din lista zahărului adăugat;
◦ Sunt modificate anumite prevederi referitoare la facturare, momentul faptului generator și a exigibilității pentru accizele pentru băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat;

• Case de marcat:

◦ Sancțiunile pentru neimplementarea caselor de marcat pentru automatele comerciale vor fi prorogate pana la 1 octombrie 2024.

• RO e-Factura:

◦ În relația B2B, facturile simplificate vor fi exceptate de la anumite obligații în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura
◦ Clarificări ale regimului nefuncționalității sistemului RO e-Factura;
◦ Modificări ale regimului sancționator în situația neemiterii/neprimirii și neînregistrării facturilor prin sistem.

• RO e-Transport:

◦ Redefinirea noțiunii de monitorizare a transporturilor rutiere și implementarea obligației echipării vehiculelor cu dispozitive de localizare;

• Legea 70/2015:

◦ Introducerea unui regim mai favorabil pentru sumele în numerar deținute de casieriile magazinelor de tipul cash&carry, supermagazinelor și hipermagazinelor.

• Legea contabilității:

◦ Amenzile contravenționale prevăzute în Legea contabilității nr. 82/1991 vor crește.

Tax Alert – Significant tax legislation changes

 

Law no. 296/2023 regarding some fiscal-budgetary measures to ensure the financial sustainability of Romania in the long term, entered into force, bringing a series of tax changes that we are going to present below:

• Profit tax and Company Income Tax:

◦ A minimum tax is introduced, which will be applied to the companies with a turnover greater than 50 million euros;
◦ A new turnover tax is introduced and shall be calculated by applying a rate of 2% on the turnover for credit institutions for the period 1st of January 2024 – 31st of December 2025 and 1% starting from the 1st of January 2026;
◦ An additional tax for companies that carry out activities in the oil and gas sectors and have a turnover greater than 50 million euros is introduced;

• Microenterprise tax

◦ The 1% turnover tax applies to microenterprises whose income does not exceed EUR 60,000 within a fiscal year and who do not perform the activities in the fields of IT, hotels, bars and restaurants, law activities, medical services.
◦ The 3% turnover tax applies to microenterprises that exceed EUR 60,000 in revenues within a fiscal year but no more than EUR 500,000, or to microenterprises with a turnover under EUR 60,000 but who perform one of the above-mentioned activities;

• Income tax:

◦ Salary income obtained by employees in the IT field, the construction field and the agriculture/food industry field will be taxed for the amounts in excess of 10,000 lei/employment contract within the limit of one individual employment contract per employee;

• Social security contributions:

◦ Social health insurance contribution of 10% shall be due for vacation vouchers and meal tickets;
◦ Construction and agriculture/food industry employees will pay social health insurance contribution;
◦ Employees who earn salary income from computer program creation/software development activities will be able to benefit from the reduction of the social contributions (currently 25%) with the percentage allocated to the private pension fund (Pillar 2). Currently, the Pillar 2 contribution rate is 3.75%, and this percentage will increase to 4.75% from the 1st of January 2024. Employees will be able to opt in writing to continue to contribute to Pillar 2;
◦ Authorized individuals who earn income from independent activities will pay social health insurance contributions of 10% which shall be applied to a tax base of 6 minimum gross salaries even if they register a loss;
The maximum threshold for social health insurance contributions pertaining to revenues from independent activities has been increased to 60 gross minimum wages per year, for revenues from independent activities between 6 and 60 gross minimum wages, taxpayers shall now owe 10% of the net income obtained;

• Value Added Tax:

◦ VAT has been increased from 5% to 9% for photovoltaic panels and the delivery of homes that have a maximum usable area of 120 sqm, excluding annexes, the value of which, including the land on which they are built, does not exceed RON 600,000, without VAT, purchased by individuals or jointly with another individual/individuals;
◦ The 5% VAT rate for the right to use sports facilities, public tourist transport, high-quality food is eliminated, with the standard rate being applicable;
◦ The VAT is increased from 9% to 19% for non-alcoholic beverages falling under NC code 2202 and for foods with added sugar, whose total sugar content is at least 10 g/100 g product, other than cakes and biscuits;

• Excise duties:

◦ Excise duty is introduced for drinks sweetened with sugar/sugar content between 5-8 g/100ml (0.4 lei/litre) and over 8 g/100ml (0.6 lei/litre).
◦ A definition of added sugar is introduced;
◦ Excise duties are introduced for electronic cigarettes with tobacco, with or without nicotine, or containing tobacco substitutes with or without nicotine;
◦ New authorization and notification obligations are introduced for entities that purchase or import products subject to excise duties applicable to sugar or electronic cigarettes, as well as penalties for non-compliance with the excise duty regime for these products;

• RO e-Sigiliu:

◦ A new system called RO e-Sigiliu is introduced and it is a system based on the use of electronic devices and a computer application that allows the authorities to determine the potential points of hijacking of road transport of goods, regardless of whether they are in transit or have as their final destination an economic operator on the national territory;
◦ In the case of applying smart seals, the driver must ensure the integrity of the seal. Failure to comply with this obligation constitutes a contravention, if it was not committed with criminal intent, and is punishable with a fine between RON 20,000 and RON 50,000;

• RO e-Factura:

◦ Provisions aimed at implementing EU Council Decision 2023/1553 whereby Romania was authorized to introduce the obligation of electronic invoices for the supply of goods/services in the B2B relationship were included;
◦ The provisions shall be applied starting with the period of the 1st of January and the 30th of June 2024 and it includes the delivery of goods and provision of services performed in the B2B relation (with the exception of exports and intra-Community deliveries), performed both by taxable persons established in Romania, as well as taxable persons that are not established in Romania;
◦ The deadline for sending/reporting invoices in the national system shall be 5 working days and the non-reporting sanction shall be the contraventional fine. For the period between the 1st of January and the 31st of March 2024, no fines shall be applied;
◦ Starting with the 1st of July 2024, the transmission of the electronic invoices using the national RO e-Factura system shall be mandatory, while the taxable persons that are not established in Romania shall have the option to register. In the event of non-compliance with the obligation to submit electronic invoices using the RO e-Factura system from the 1st of July 2024, a fine established in reference to the amount of VAT registered in the invoice is included;

• Taxes on high value properties:

◦ Individuals who, by the 31st of December of the previous fiscal year, own residential buildings in Romania with a taxable value exceeding RON 2,500,000 (approximately EUR 500,000), will pay an additional tax of 0.3% applied to the value in excess of RON 2,500,000;
◦ A special tax on high value vehicles registered in Romania (owned by both legal entities, and by individuals), whose individual value exceeds 375.000 RON has been introduced. The tax is 0.3% applied on the difference between the purchase price of the vehicle and the 375,000 RON threshold;

• Contraventional fines:

◦ The possibility to pay half of the fine from the moment of communication within 15 days has been eliminated for the contraventional fines included in the following normative acts: Law no. 203/2018, Accounting Law no. 82/1991, Law no. 70/2015, Government Emergency Ordinance no. 28/1999, the Tax Procedure Code, the Tax Code and Government Emergency Ordinance no. 41/2022;

• Cash payment thresholds:

◦ Although initially, a series of thresholds were implemented by Law no. 296/2023 for cash payments, the Government reverted these changes through Government Emergency Ordinance no. 98/2023, However, even after the abovementioned changes, the cash payment limits from advances for settlement were lowered from RON 5,000 to RON 1,000. Moreover, the cash amounts in the cash registers of companies cannot exceed, at the end of each day, RON 50,000. Cash amounts in excess of this threshold must be deposited into the bank accounts of these entities within two business days.

Guide on how to apply tax facilities, granted to individuals carrying out activities of creating computer programs, starting with the income related to the month of November 2023.

◦ On the 14th of November 2023, the Guide was published on the ANAF website. This guide clarifies the method of calculating the salary income tax for individuals who carry out activities of creating computer programs and benefit from the tax facilities provided by the law. The guide also provides clarifications regarding the method of calculating the social contributions owed by this category of taxpayers.

Decision no. 900/2023 for establishing the minimum gross base salary

◦ Starting from the 1st of October 2023, the value of the minimum gross base salary is increased to RON 3,300/ month, for a normal working schedule with an average of 165.333 hours/ month, representing RON 19.960/ hour.

Government Emergency Ordinance No. 115/2023 on certain tax and budgetary measures in the field of public expenditure, for tax consolidation, combating tax evasion, amending and supplementing certain normative acts, as well as extending certain time limits, includes the following amendments:

• Minimum turnover tax:

◦ Changes are made to tax groups and income from the production of tangible and intangible assets.

• Corporate income tax:

◦ The provisions on deducting the cost of electronic cash registers from the tax due are repealed;
◦ The deductibility regime for nurseries and kindergartens and for early education is changed;
◦ The deductibility of adjustments for the depreciation of receivables recorded in accordance with the accounting regulations is reduced from 50% to 30% and is now specifically related to the amounts owed by internal and external customers for products, semi-finished goods, materials, commodities sold, works performed and services provided;
◦ Tax losses will be carried forward for only five years instead of seven years and will be recovered at a rate of 70% of the taxable profits earned in the following five consecutive years;
◦ The taxpayer has the right to deduct, in a tax period, the excessive costs of indebtedness up to the deductible limit of the RON equivalent of EUR 1,000,000, but the excessive costs of indebtedness resulting from transactions/operations not financing the acquisition/ production of fixed assets under construction and assets produced with related persons will now be deducted, in a tax period, up to the deductible limit of the RON equivalent of EUR 500,000. The total excessive costs of indebtedness resulting from transactions/operations concluded with both related and non-related persons which may be deducted in a tax period cannot exceed the deductible limit of the RON equivalent of EUR 1,000,000 (other specific allocation rules are included);
◦ The provisions on the tax credit for private scholarships are repealed, and these provisions will only be applicable until 31 December 2023 or until the end of the amended tax year ending in 2024;

• Microenterprise income tax:

◦ Changes are made to the regime for holding more than one company liable to pay the microenterprise income tax;
◦ The special regime for microenterprises is removed for Horeca companies;

• Income tax:

◦ The benefit consisting of the amounts incurred by the employer for the placement of the employees’ children in early education establishments, up to a maximum of RON 1,500/month per child, is a non-taxable benefit up to 33% of the base salary;
◦ The non-taxable benefit consisting of favourable differences between the preferential interest rate established by negotiation and the market interest rate, for loans and deposits granted by employers to employees, will be included among the benefits limited to 33% of the base salary, on a cumulative basis;
◦ The non-taxable benefit consisting of sports and fitness memberships will be limited to EUR 100 per year instead of EUR 400;

• VAT:

◦ The definition of added sugar is amended to remove sugar from unsweetened fruit juices, fruit juice concentrates and fruit purees, as it does not affect health to the same extent as other types of added sugar;
◦ Milk powder for newborns, infants and toddlers has been included in the products exempted from those containing added sugar;
◦ Submission of 392 and 393 Declarations remains suspended until 31 December 2026 (inclusive);

• Excise duties:

◦ Certain ingredients are removed from the list of added sugar;
◦ Certain provisions relating to invoicing, time of the chargeable event and chargeability for excise duties on non-alcoholic beverages containing added sugar are amended;

• Cash registers:

◦ The penalties for non-implementation of cash registers for vending machines will be postponed until 1 October 2024;

• RO e-Factura:

◦ In the B2B relationship, simplified invoices will be exempted from certain obligations in the national RO e-Factura electronic invoicing system;
◦ Clarifications on the non-functionality of the RO e-Factura system;
◦ Amendments to the penalty regime in case of non-issuance/non-receipt and non-registration of invoices via this system;

• RO e-Transport:

◦ Redefinition of the notion of road transport monitoring and implementation of the obligation to equip vehicles with tracking devices;

• Law 70/2015:

◦ Introduction of a more favourable regime for cash amounts held by cashiers of cash&carry stores, supermarkets and hypermarkets;

• Accounting Law:

◦ The fines for contraventions provided for in the Accounting Law No. 82/1991 will increase.

Share on LinkedIn
Related Posts