Modificări fiscale din perioada 28 decembrie 2023- 4 ianuarie 2024

Modificări fiscale din perioada 28 decembrie 2023- 4 ianuarie 2024

Modificări fiscale din perioada 28 decembrie 2023- 4 ianuarie 2024

 

I. HG nr. 1336/2023

În data de 29 decembrie 2023 a fost publicată în Monitorul Oficial Hotărârea de Guvern nr. 1336/2023 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 („HG nr. 1336/2023”).

Prin HG nr. 1336/2023 se actualizează normele Codului fiscal cu privire la diferite taxe.

A. Impozit pe venit

• Prin norme se aduc clarificări cu privire la următoarele aspecte, legate de veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal:

– Se stabilește cine este considerat contribuabil în cazul constituirii sau transmiterii dezmembrămintelor dreptului de proprietate, cu titlu gratuit;
– În vederea determinării perioadei de deținere a proprietăților imobiliare se clarifică termenul în raport cu care se stabilește data dobândirii;
– Se reglementează faptul că nu se datorează impozit la notarea posesiei de fapt în cartea funciară;
– Se stabilește impozitul datorat în funcție de tipul de transfer – a nudei proprietăți / proprietății deținute în coproprietate sau devălmășie etc;
– Se detaliază modul de calcul al impozitului în funcție de valoarea declarată sau de studiile de piață;
– Se abrogă prevederile referitoare la stabilirea venitului impozabil ce decurge din transferul proprietăților imobiliare realizat prin procedura de executare silită.

B. TVA

1. Norme pentru TVA la produsele cu zahăr cu cotă specială de 9%

• Sunt introduse normele referitoare la codurile NC aplicabile pentru:

a) laptele praf pentru nou-născuți, sugari și copii de vârstă mică, respectiv formulele de lapte praf de început, de continuare și de creștere, care se încadrează la codurile NC 0402 și NC 1901 10;
b) cozonacul care este vândut sub această denumire și care se încadrează la codul NC 1905;
c) biscuiții care sunt vânduți sub această denumire și care se încadrează la codurile NC 1905 31, 1905 90 45 și 2309;

• Pentru alimentele prevăzute cu zahăr adăugat, pe baza listei ingredientelor se determină dacă au zahăr adăugat, indiferent în ce cantitate, iar conținutul total de zahăr este cel prevăzut în informațiile nutriționale;

• În cazul în care, pentru produsele cu zahăr adăugat, conținutul total de zahăr este exprimat în grame/unitate de măsură pentru volum, persoanele impozabile vor trebui să realizeze transformarea din unitatea de măsură pentru volum în unitatea de măsură pentru masă;

2. Norme privind solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA

• Se reglementează facilitatea conform căreia persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA odată cu înregistrarea la Registrul Comerțului pot obține certificatul de înregistrare și prin alte mijloace de comunicare, nu doar prin înmânare directă;

• Se reglementează faptul că, pe perioada în care instanțele de judecată dispun suspendarea executării deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, organul fiscal înregistrează persoana impozabilă în scopuri de TVA.

3. Corelarea normelor regimurilor speciale de TVA cu modificările Codului fiscal:

• Sunt corelate prevederile referitoare la livrarea, importul sau achiziția intracomunitară de suplimente alimentare și pentru prestarea serviciilor din domeniul Horeca;

• Sunt corelate prevederile referitoare la regimul special aplicabil locuințelor sociale.

C. Accize

Norme pentru accizele la băuturile nealcoolice cu zahăr adăugat:

• Potrivit normelor metodologice, prin băuturi nealcoolice se înțelege:

a) băuturile care se încadrează la codul NC 2202;
b) băuturile cu o concentrație alcoolică de maximum 1,2% în volum, care se încadrează la codurile NC 2204, 2205, 2206 și 2208;

Nu se consideră băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat, băuturile pentru care consumatorul decide cantitatea de zahăr ce se adăugă în conținutul acestora, produsele care nu pot fi consumate ca atare ca băuturi, precum și băuturile preparate pe loc la care nu poate fi determinată cantitatea de zahăr la momentul vânzării;

• Nu se consideră producție și vânzare în sensul art. 440 și 441 din Codul fiscal servirea băuturilor nealcoolice cu zahăr adăugat, în cadrul serviciilor de restaurant și catering;

• Pentru băuturile nealcoolice cu zahăr adăugat, zahărul adăugat, indiferent în ce cantitate, se determină pe baza listei ingredientelor, iar nivelul total de zahăr este cel prevăzut în conținutul de nutrienți;

• Dacă pentru băuturile nealcoolice cu zahăr adăugat, nivelul total de zahăr este exprimat în grame/unitate de măsură pentru masă, pentru calcularea accizelor, operatorii economici trebuie să realizeze transformarea din unitatea de măsură pentru masă în unitatea de măsură pentru volum;

• Este introdusă Notificarea privind producția, achiziția din alte state membre ale Uniunii Europene sau importul băuturilor nealcoolice cu zahăr adăugat.

II. Ordinul nr. 5433/2023

În data de 28 decembrie 2023 a fost publicat Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 5433/2023 privind stabilirea persoanelor juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze („OMF nr. 5433/2023”).

Potrivit acestui Ordin, persoanele juridice incluse în sfera de aplicare a acestui impozit sunt cele care au următoarele coduri CAEN:

• 0610 – „Extracția țițeiului”;
• 0620 – „Extracția gazelor naturale”;
• 1920 – „Fabricarea produselor obținute prin rafinarea petrolului”;
• 3522 – „Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte”;
• 3523 – „Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte”;
• 4671 – „Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate”;
• 4730 – „Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate”;
• 4950 – „Transporturi prin conducte”.

De asemenea, contribuabilii care desfășoară atât activități corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute mai sus, cât și activități potrivit codurilor CAEN 3512 – „Transportul energiei electrice”, 3513 – „Distribuția energiei electrice” și 3514 – „Comercializarea energiei electrice” și care sunt reglementați/licențiați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru determinarea impozitului specific, nu se cuprind în cadrul indicatorilor VT, V_s, I și A din formula de calcul a impozitului specific pe cifra de afaceri elementele aferente acestor activități.

III. Ordinul nr. 2048/2023

În data de 28 decembrie 2023 s-a publicat Ordinul nr. 2048/2023 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea și gestionarea cazierului fiscal, procedura de înscriere, scoatere și rectificare a informațiilor în/din cazierul fiscal, solicitare și eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul și conținutul formularisticii necesare, precum și nivelul de acces corespunzător la informațiile din cazierul fiscal („Ordin nr. 2048/2023”).

Prin acest Ordin se aduc, printre altele, următoarele modificări:

clarificarea aspectelor privind înscrierea în cazierul fiscal a situațiilor de atragere a răspunderii solidare, în anumite cazuri;
schimbarea competenței de întocmire a fișelor de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare cu debitorul, stabilită prin decizie a organului fiscal rămasă definitivă, precum și de scoatere din cazierul fiscal a acestei informații;
modificări de formă la nivelul procedurii de gestionare a cazierului fiscal, având în vedere desființarea administrațiilor pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și preluarea acestor contribuabili, spre administrare fiscală, de către administrațiile județene ale finanțelor publice.

IV. Ordinul nr. 2047/2023

În data de 29 decembrie 2023 s-a publicat Ordinul nr. 2047/2023 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 4.156/2017 pentru aprobarea informațiilor conținute în registrul național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județe și în sectoarele municipiului București, precum și metodologia și procedura de înregistrare a acestora („Ordin nr. 2047/2023”).

Prin acest ordin se aduc următoarele modificări:

posibilitatea de a comunica informații privind aparatele de marcat electronice fiscale utilizate în activitatea de transport alternativ, precum și despre aparatele de marcat integrate în echipamente nesupravegheate de tipul automatelor comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz;
• posibilitatea utilizatorilor aparatelor de marcat electronice fiscale de a notifica organul fiscal ori de câte ori intervin schimbări privind situația aparatului de marcat electronic fiscal.

V. Ordinul nr. 2080/2023

În data de 29 decembrie 2023 s-a publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 2080/2023 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA („Ordin nr. 2080/2023”).

Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA se completează și se consultă de către notarii publici. În registru se înscriu informații privind transferul dreptului de proprietate asupra locuințelor, de la persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA către persoane fizice, pentru care se aplică cota redusă de TVA.

Prin consultarea registrului, se verifică îndeplinirea condiției referitoare la achiziția locuințelor cu cota redusă de TVA, înainte de autentificarea actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru achiziția unei astfel de locuințe.

VI. Ordinul nr. 5454/2023

În data de 29 decembrie 2023 s-a publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 5454/2023 al ministrului finanțelor pentru completarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 3.225/2020 („Ordinul nr. 5454/2023”).

Prin Ordin se adaugă, în lista documentelor ce trebuie depuse în vederea obținerii certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată, o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu înregistrează obligații bugetare restante, altele decât cele menționate la art. 326 alin. (41) lit. a) din Codul fiscal.

Fiscal changes 28th of December 2023 – 4th of January 2024

 

I. Government Decision no. 1336/2023

On the 29th of December 2023, the Government Decision no. 1336/2023 for the amending and supplementing the Methodological Norms for the application of Law no. 227/2015 regarding the Tax Code, approved by Government Decision no. 1/2016 was published in the Official Gazette (“GD no. 1336/2023“).

Through GD no. 1336/2023, the methodological norms of the Tax Code regarding various taxes are updated.

A. Income tax:

• The rules bring clarifications regarding the following aspects, related to the income obtained from the transfer of real estate properties from personal patrimony:

– It is established who is considered a taxpayer in the event of the free establishment or transmission of the dismemberment of the property right;
– In order to determine the period of ownership of real estate properties, the term in relation to which the date of acquisition is established is clarified;
– It is regulated that no tax is due when the de facto possession is recorded in the land register;
– The determination of the tax due depending on the type of transfer – of bare property / property held in co-ownership or joint ownership, etc.;
– Details regarding the method of calculating the tax, according to the declared value or market studies;
– The provisions relating to the establishment of the taxable income arising from the transfer of real estate properties carried out through enforcement proceedings are repealed.

B. VAT

1. Methodological norms for VAT on products with sugar with a special rate of 9%

• The following norms regarding applicable NC codes are introduced:

a) milk powder for newborns, infants and young children, respectively starter, follow-on and growth milk powder formulas falling under codes NC 0402 and NC 1901 10;
b) cakes sold under the “cozonac” name which fall under NC code 1905;
c) biscuits which are sold under this name and fall under codes NC 1905 31, 1905 90 45 and 2309.

• For food with added sugar, the added sugar content is determined based on the list of ingredients, regardless of the quantity, and the total sugar content is determined according to the nutritional information;

• If the total sugar content for products with added sugar is expressed in grams/ unit of measure for volume, taxable persons will have to make the transformation from the unit of measure for volume to the unit of measure for mass;

2. Methodological norms regarding the request for registration for VAT purposes

• A facility is regulated, according to which taxable persons who request registration for VAT purposes the initial registration with the Trade Registry office, can obtain the registration certificate through other means of communication, other than direct delivery;

• It is regulated that, during the period in which the courts order the suspension of the execution of the decision to cancel the registration for VAT purposes, the tax administration registers the taxable person for VAT purposes.

3. Correlation of the methodological norms applicable to the special VAT regimes with the changes to the Tax Code:

• The provisions related to the intra-Community delivery, import or purchase of food supplements and for the provision of HoReCa services are correlated;

• The provisions related to the special regime applicable to social housing are correlated.

C. Excise duties

Methodological norms for excise duty on non-alcoholic beverages with added sugar:

• According to the methodological norms, non-alcoholic beverages are the following:

a) beverages falling under NC code 2202;
b) beverages with an alcohol concentration of no more than 1.2% by volume, falling under NC codes 2204, 2205, 2206 and 2208;

• Beverages for which the consumer decides the amount of sugar added to their content, products that cannot be consumed as such as beverages, as well as beverages prepared on the spot where the amount of sugar cannot be determined at the time of sale, are not considered non-alcoholic beverages with added sugar;

• The serving of non-alcoholic beverages with added sugar, within restaurant and catering services is not considered production and sale within the meaning of art. 440 and 441 of the Tax Code;

• The added sugar for non-alcoholic beverages with added sugar, no matter in what quantity, is determined based on the list of ingredients, and the total sugar level is the one provided in the nutritional content;

• If for non-alcoholic drinks with added sugar, the total sugar level is expressed in grams/measuring unit for mass, for the calculation of excise duties, the economic operators must carry out the transformation from the unit of measure for mass to the unit of measure for volume;

• The model of the Notification regarding the production, purchase from other member states of the European Union or the import of non-alcoholic beverages with added sugar is introduced.

II. Order no. 5433/2023

On the 28th of December 2023, the Order of the Ministry of Finance no. 5433/2023 on the establishment of legal entities carrying out activities in the oil and gas sectors was adopted (“OMF no. 5433/2023“).

According to this Order, the legal entities included in the scope of this tax are those with the following NACE codes:

• 0610 – “Extraction of crude oil“;
• 0620 – “Extraction of natural gas“;
• 1920 – “Manufacturing of products obtained by oil refining“;
• 3522 – “Distribution of gaseous fuels, through pipelines“;
• 3523 – “Sale of gaseous fuels, through pipelines“;
• 4671 – “Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and derived products“;
• 4730 – “Retail trade of fuels for motor vehicles in specialized stores“;
• 4950 – “Pipeline transport“.

In addition, taxpayers who carry out activities corresponding to the NACE codes provided above, as well as activities according to NACE codes 3512 – “Electricity transport“, 3513 – “Electricity distribution” and 3514 – “Electricity trading” and who are regulated/licensed by the National Energy Regulatory Authority, for the determination of the specific tax, the elements related to these activities are not included in the indicators VT, V_s, I and A from the formula for calculating the specific tax on turnover.

III. Order no. 2048/2023

On the 28th of December 2023, the Order no. 2048/2023 of the president of the National Agency for Fiscal Administration for the amendment and supplement of the Order of the president of the National Agency for Fiscal Administration no. 2.594/2015 regarding the establishment of the competent tax authorities for the organization and management of the tax record, the procedure for registering, removing and rectifying information in/from the tax record, requesting and issuing the tax record certificate, the model and content of the necessary forms, as well as the level of access corresponding to the information in the tax file was published in the Official Gazette (“Order no. 2048/2023“).

Through this Order, the following changes are made, among others:

clarifying the aspects regarding the registration in the tax record of the situations of incurring joint and several liability, in certain cases;

changing the authority to draw up the forms for entering the joint and several liability with the debtor in the tax record, established by the final decision of the tax authority, as well as removing this information from the tax record;

form changes at the level of the tax file management procedure, considering the abolition of the administrations for medium taxpayers within the regional general directorates of public finances and the taking over of these taxpayers, for fiscal administration, by the county administrations of public finances.

IV. Order no. 2047/2023

On the 29th of December 2023, the Order no. 2047/2023 of the president of the National Agency for Fiscal Administration regarding the amendment of the Order of the president of the National Agency for Fiscal Administration no. 4.156/2017 for the approval of the information contained in the national record register of the electronic cash registers installed in the counties and in the sectors of the municipality of Bucharest, as well as the methodology and procedure for their registration was published in the Official Gazette (“Order no. 2047/2023“).

The following changes are introduced through this order:

the possibility to communicate information about the electronic cash registers used in the activity of alternative transport, as well as about the cash registers integrated in unattended equipment such as commercial machines that operate on the basis of card payments, as well as banknote or coin acceptors, as the case may be;

• the possibility for the users of the electronic cash registers to notify the tax authorities whenever there are changes regarding the situation of the cash registers.

V. Order no. 2080/2023

On the 29th of December 2023, the Order no. 2080/2023 of the President of the National Fiscal Administration Agency for the approval of the Procedure regarding the organization of the Register of dwellings purchases with a reduced VAT rate was published in the Official Gazette (“Order no. 2080/2023“).

The register of dwellings purchases with a reduced VAT rate is completed and consulted by public notaries. The register contains information on the transfer of ownership rights to dwellings, from taxable persons registered for VAT purposes to individuals, for whom the reduced VAT rate is applied.

By consulting the register, it is verified that the condition related to the purchase of dwellings with a reduced VAT rate is met, before the authentication of legal documents between dwellings that have as their object the transfer of ownership rights or advance payment for the purchase of such a housing.

VI. Order no. 5454/2023

On the 29th of December 2023, the Order no. 5454/2023 of the Ministry of Finance for the supplement of Norms regarding the procedure for granting the certificate of postponement of the customs payment of the value added tax and the release of the guarantee for the import of goods, approved by the Order of the Ministry of Finance no. 3.225/2020 was published in the Official Gazette (“Order no. 5454/2023“).

The Order adds, in the list of documents that must be submitted in order to obtain the certificate of postponement of the customs payment of the value added tax, a declaration on oath from which it results that there are no overdue budgetary obligations, other than those mentioned in art. 326 para. (41) lit. a) from the Tax Code.

Share on LinkedIn
Related Posts