On the 31st of March 2022, Law No. 72/2022 for the cancellation of some tax obligations and for the modification of some normative acts (“Law”) was published in the Official Gazette.

On the 31st of March 2022, Law No. 72/2022 for the cancellation of some tax obligations and for the modification of some normative acts (“Law”) was published in the Official Gazette.

On the 31st  of March 2022, Law No. 72/2022 for the cancellation of some tax obligations and for the modification of some normative acts (“Law”) was published in the Official Gazette.

The Law enters into force on the 3rd of April and regulates, among other issues, a new fiscal amnesty, as well as other aspects regarding the tax treatment of per diems.

The main topics regulated:

 • The differences between the principal tax obligations and / or the ancillary tax obligations established by the tax authority by a tax decision are cancelled, as a result of the subsequent reclassification made by the tax authority of the amounts representing allowances (per diems) or any other amounts of the same kind received during the delegation, secondment or carrying out of the activity on the territory of another country, by Romanian employees;
 • Both paid and unpaid tax obligations established until the law enters into force are cancelled;
 • The amounts paid will be refunded at the request of the taxpayers;
 • Taxpayers may request the refund of amounts already paid within a period of 5 years, subject to the statute of limitations, as of the time of entry into force of the Law, respectively from the 3rd of April 2022;
 • The amnesty covers the period 1st of July 2015 – 3rd of April 2022, coming practically in continuation to the amnesty established by Law no. 209/2015;
 • An important new element is the introduction of allowances related to mobility clauses, among the allowances exempt from income tax and social contributions within the limits provided by the law;
 • Thus, four types of allowances, namely the delegation allowance, the secondment allowance, the transnational secondment allowance and the additional benefits received by employees under a mobility clause, are expressly regulated as non-taxable within the limits established by law;
 • As regards the allowances granted, an additional threshold is introduced, namely three basic salaries corresponding to the work performed;
 • The abovementioned provisions will be applicable to the incomes related to the month following the one in which this law enters into force, respectively to the incomes received in May 2022;
 • With the entry into force of the law, the reclassification of non-taxable per diems into taxable salary income may be performed exclusively as a result of the controls performed by labor inspectors.

 

În data de 31 martie 2022 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea NR. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative („Legea”), urmând a intra în vigoare  în data de 3 aprilie și reglementează, printre altele, o nouă amnistie fiscală, cât și aspecte privind ajustarea tratamentului fiscal al diurnelor.

Principalele aspecte de interes:

 • Se anulează diferențele de obligații fiscale principale și/sau obligațiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere, ca urmare a recalificării ulterioare de către organul fiscal a sumelor reprezentând indemnizații sau orice alte sume de aceeași natură, primite pe perioada delegării, detașării sau desfășurării activității pe teritoriul altei țări, de către angajați români care și-au desfășurat activitate pe teritoriul altei țări;
 • Se anulează atât obligațiile fiscale plătite cât și cele neplătite până la momentul intrării în vigoare a legii;
 • Sumele achitate vor fi restituite la cererea contribuabililor;
 • Contribuabilii pot solicita restituirea sumelor deja plătite într-un termen de prescripție de 5 ani, care curge de la momentul intrării în vigoare a Legii, respectiv de la 3 aprilie 2022;
 • Amnistia vizează perioada 1 iulie 2015 – 3 aprilie 2022, venind practic în continuarea amnistiei stabilite prin Legea nr. 209/2015;
 • Un element important de noutate, îl reprezintă introducerea indemnizațiilor aferente clauzelor de mobilitate, între indemnizațiile pentru care nu se datorează impozit pe venitul din salarii și contribuții sociale, în limitele prevăzute de lege;
 • Astfel, se reglementează expres ca fiind neimpozabile în limita plafoanelor stabilite de lege, patru tipuri de indemnizații, respectiv indemnizația de delegare, indemnizația de detașare, indemnizația de detașare transnațională și prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate;
 • În ceea ce privește diurnele acordate, se introduce un plafon suplimentar, anume de trei salarii de bază corespunzătoare muncii prestate;
 • Prevederile sus menționate vor fi aplicabile veniturilor aferente lunii următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege, respectiv veniturilor primite în luna mai 2022;

Odată cu intrarea în vigoare a legii, reîncadrarea diurnelor netaxabile în venituri salariale taxabile va putea fi realizată exclusiv ca urmare a controalelor realizate de inspectorii de muncă.

Share on LinkedIn
Related Posts