Ordonanța de urgență nr. 117/2022 pentru modificarea și completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999

Ordonanța de urgență nr. 117/2022 pentru modificarea și completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999

Reglementări în domeniul Muncii și al Relațiilor Sociale
Ordonanța de urgență nr. 117/2022 pentru modificarea și completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999

 

► Transpune Directiva (UE) 2019/1158 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor;
► Este în vigoare din data de 29.08.2022.

Principalele aspecte de interes:

• Se aplică salariaților care vor deveni tați și vor solicita concediul paternal, după intrarea în vigoare a ordonanței de urgență;

• Prevede dreptul la un concediu paternal de 10 zile lucrătoare sau 15 zile lucrătoare – în cazul taților care au obținut un atestat de absolvire a unui curs de puericultură – pentru fiecare copil născut;

• Indemnizația pentru concediul paternal va fi egală cu salariul corespunzător perioadei respective și va fi plătită din fondul de salarii al angajatorului;

• Angajatorului îi este interzis să dispună încetarea raportului de muncă în perioada concediului paternal, exceptând situația falimentului sau a reorganizării judiciare;

• Este interzisă aplicarea unui tratament mai puțin favorabil salariatului care a beneficiat de concediu paternal;

• Angajatorii sunt obligați să informeze salariații cu privire la acest drept și nu pot refuza cererile de concediu paternal, riscând amenzi de la 4.000 la 8.000 de lei;

• Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 210/1999 vor fi modificate și completate printr-o hotărâre a Ministerului Muncii și Solidarității, în termne de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență;

N.B.! zilele de concediu paternal nu pot fi imputate din concediul de odihnă.

Labour and Social Relations Regulations
Emergency Ordinance No. 117/2022 amending and supplementing the Paternity Leave Law No. 210/1999

 

► It transposes Directive (EU) 2019/1158 on work-life balance for parents and carers;
► It is in force from 29 August 2022.

Main points of interest:

• It is applicable to employees who will become fathers and will apply for paternity leave after the entry into force of the emergency ordinance;

• It provides for the right to paternity leave of 10 working days or 15 working days – in the case of fathers who have obtained a childcare certificate – for each child born;

• The paternity leave allowance will be equal to the salary for that period and will be paid from the employer’s salary fund;

• The employer is prohibited from terminating the employment relationship during the period of paternity leave, except in the case of bankruptcy or judicial reorganisation;

• It is prohibited to apply a less favourable treatment to an employee who has taken paternity leave;

• Employers are obliged to inform the employees of this right and may not refuse the applications for paternity leave, risking fines from RON 4,000 to RON 8,000;

• The methodological rules for implementing Law No. 210/1999 will be amended and supplemented by a decision of the Ministry of Labour and Solidarity within 30 days as of the entry into force of the emergency ordinance;

Please note! Paternity leave days cannot be attributed to the annual leave.

Mara Bîndar
Mara Bîndar
Paralegal
Share on LinkedIn
Related Posts